Lymfedém – Lymphoedema

Lýmfedém (lymphoedema) je tuhý nebolestivý lymfatický opuch na končati­nách v dôsledku porušeného odtoku lymfy. Etiopatogeneficky možno rozoznať primárny a sekundárny lymfedém. Primár­ny lymfedém vzniká pre vrodené, často familiárne sa vyskytujúce poruchy lymfatických ciev (lymphoedema congenitum). Sekundárny lymfedém vzniká pre získanú…

Vrodené chyby srdca

Výskyt vrodených srdcových chýb u živonarodených detí tvorí asi 1 %. Okrem toho niektoré srdcové chyby, ako defekt predsieňového septa, anomálie aortálneho oblúka, najmä bikuspidálna aortálna chlopňa, sa často rozpoznajú až v neskoršom veku a iné chyby, ako defekt komorového…

Sínusová tachykardia

Pri sínusovej tachykardii zvýši sa tvorba vzruchov v SA uzle na 90/min a vyššie. Sínusová tachykardia je normálnou odpoveďou pri námahe, anxióznych stavoch . (srdcová neuróza), hypertyreóze, hyperkinetických syndrómoch, v dôsledku ne­adekvátnej autonómnej kontroly, po sympatikomimetických látkach, vagolytikách, pri horúčke,…

Predsieňový flater

Predsieňový flater (kmitanie predsiení) je pravidelný predsieňový rytmus s frekvenciou 150-360/min. Komory sa kontrahujú zvyčajne pomalšie ako predsiene, zväčša v pravidelnom slede 2 : 1, 4 : 1, zriedkavo 3:1, resp. 5 : 1, čo závisí od stupňa AV blokády.…

Chlopňové náhrady

V súčasnosti už nie sú pochybnosti, že fibrózne, kalcifikované chlopne s regurgitáciou vyžadujú výmenu. Aj keď nijaká z chlopňových protéz (mechanické, bioprotézy) nie je ideálna, po ich implantácii často nastáva zlepšenie stavu a predĺženie života. Z mechanických chlopní sa najdlhšie…

Mozočkový syndróm

Mozoček patrí k štruktúram v zadnej jame lebky, nasadá na mozgový kmeň a je krytý tentóriom. Anatomicky má nepárovú strednú časť – vermis a dve hemisféry. S kmeňom je spojený pomocou stopiek (pedunkuli; hornou stogkou s mezencefalom, strednou s Varolovým…

Vyšetrenie likvoru – hodnoty

Likvor sa na laboratórne vyšetrenie odoberá najčastejšie lumbálnou punkciou (LP). Pri podozrení na intrakraniálnu hypertenziu je potrebné pred LP uskutočniť vyšetrenie očného pozadia. Pri normálnom náleze nehrozí herniácia mozgových štruktúr do spinálneho kanála. LP sa robí v sede alebo ležiačky…

Pozitrónová emisná tomografia

Pozitrónová emisná tomografia (PET) je funkčná zobrazovacia metóda využí­vajúca cyklotrón, čím patrí medzi najdrahšie vyšetrenia vôbec. Vyšetrenie: Na vyšetrenie sa musí pripraviť izotop emitujúci pozitrón v cyklotróne, ktorý sa využíva ako nosič na sledovanie metabolizmu označenej látky. Sledovať možno napr.…

Poruchy citlivostí pri miechových léziách

Koreňový typ: Vzniká pri postihnutí zadných miechových rohov a koreňov. Charakteristické je segmentálne (dermatómové) usporiadanie (areae radiculares). Postihnutie môže byť zánikové (hypestézia až anes­tézia), iritačné v zmysle mravčenia (parestézia), zvýšenej citlivosti (hyperestézia) alebo odlišného typu, než je podráždenie (dysestézia). Pre…

Jednofotónová emisná tomografia

Jednofotónová emisná tomografia (SPECT – single photon emission computed tomography). Je v praxi najpoužívanejšie funkčné vyšetrenie, ktoré kombinuje pred­nosti gama-scintigrafie s počítačovou tomografiou. Do mozgu pacienta sa jed­norazovo po i. v. aplikácii podáva látka – nosič označená rádiofarmakom (99m Techchnécium).…

Elektromyografia

Elektromyografia (EMG) je neurofyziologická metóda, ktorá zaznamenala v posledných desaťročiach búrlivý rozvoj. Ide o sku­pinu metód, ktoré sa zaoberajú diagnostikou porúch periférneho nervo­vého systému, porúch nervovosvalového prenosu a kostrového svalstva. Vyšetrenie zahrnuje: vodivostné štúdie, ihlovú EMG, špeciálne vyšetrovacie techniky. Prístrojové…

Halucinácie

Halucinácie sú vnemy, ktoré vznikajú bez súčasného vonkajšieho pod­netu, pričom majú pre jedinca charakter skutočnosti. Sluchové (akustické) halucinácie. Jednoduché (elementárne) slu­chové halucinácie sa nazývajú Ide o jednoduché vnemy rozma­nitých zvukov – pískanie, výstrely, zvonenie, rozličné tóny. Zložité (komplexné) sluchové halucinácie…

Dopplerovská ultrasonografia

Táto moderná vyšetrovacia metóda využíva Dopplerov princíp merania rýchlosti krvných častíc, a tým aj rýchlosti krvného prúdu. Jej podstata je v tom, že signál na pohybujúcom sa povrchu – v tomto prípade krvnom prúde v cieve – sa odráža a…

Detské hlísty

Detské hlísty, práve tak ako mrie, sa vyskytujú len u ľudí. Pôvodcom nákazy je škrkavka Ascaris lumbricoides, ktorá má valcovité telo ružovkas­tej farby. Samček meria 12-17 cm, samička 20-40 cm. Jediným prame­ňom pôvodcu nákazy je človek. Najčastejšie sa nakazia deti.…

Demencia

Demencia je charakterizovaná celkovým oslabením psychickej aktivity s následným znížením sociálnej a profesionálnej činnosti človeka. Zvyčajne je narušená pamäť, orientácia, abstrakcia, schopnosť učiť sa, vizuálna a priestorová percepcia a schopnosť niektorých praktických činností. Dementní ľudia však nemajú narušené vedomie (okrem…

Čo je to ilúzia?

Ilúzie sú vnemy, pri ktorých sa objektívna skutočnosť nesprávne vníma – zobrazuje. Vyvoláva ich skutočný podnet, ktorému však nezodpovedá ich odraz vo vedomí. S iluzórnym vnímaním sa stretávame veľmi často, napr. koľajnice alebo rovná cesta sa nám zdajú v diaľke…

Amputácie končatín

Amputácia chorej končatiny je poslednou možnosťou po vyčerpaní všet­kých možných terapeutických zásahov na jej záchranu. Indikovaná je v piatich prípadoch: Pri úplnej strate krvného obehu v končatine po vyčerpaní všetkých konzervatívnych i operačných metód na jeho obnovenie, Ak tkanivá končatiny…

Kontraktúra

Kontraktúra je fixované držanie končatiny alebo inej časti tela (napr. chrbtice). Druhy a príčiny kontraktúr: neurogénne kontraktúry vznikajú pri dlhšie trvajúcich neliečených alebo nesprávne liečených periférnych či centrálnych obrnách, prípadne obidvoch súčasne; myogénne kontraktúry vznikajú pri ochoreniach svalov, napr. pri…

Mazová zátka – Cerumen

Ušný maz produkujú mazové žliazky vo vonkajšom zvukovode. Pri žuva­ní sa maz vyprázdňuje navonok. Niekedy sa však môže nahromadiť v po­dobe mazovej zátky a upchať zvukovod. Stáva sa to pri nadmernej tvorbe alebo nedostatočnom vyprázdňovaní mazu (napr. pre nevhodne stvárnený…

Meranie vnútrolebkového tlaku

Intrakraniálny tlak (ICP) poskytuje dôležité informácie o zmenách ob­sahu v dutine lebky. Za normálnych okolností tvorí vnútrolebkový obsah mozgové tkanivo, cerebrospinálny likvor a krv. U zdravých osôb sú tkani­vový objem a množstvo likvoru konštantné, kým objem krvi sa periodicky mení.…

Neurogénny močový mechúr

Močenie je zložitý reflexný dej, na ktorom človek ovláda vôľou a podve­domím len zábranu jeho začiatku. Je to tzv. schopnosť inhibície. Takisto začatie močenia je skôr prerušenie tejto inhibície než aktívne vymočenie. Preto aj ľahšie formy neurogénneho mechúra bez hrubého…

Katetrizácia močového mechúra

Katetrizácia je najčastejšie indikovaná pri retencii moču s jeho odkvap­kávaním. Intermitentná katetrizácia je bezpečnou a účinnou metódou drenáže mo­čového mechúra. Vo väčšine prípadov sa uskutočňuje ľahko, ale technika vyžaduje spolupracujúceho a motivovaného pacienta i skúseného odborníka. Katéter sa musí zavádzať…

Transplantácia obličky

Zásadným prínosom pre liečbu chronického zlyhania obličiek je trans­plantácia obličky. Ak sa podarí, môže sa nepriaznivá situácia definitívne alebo na veľmi dlhý čas vyriešiť. Transplantát prevezme funkciu ťažko po­škodených vlastných obličiek pacienta. Na transplantáciu obličiek sa takmer výlučne používajú obličky…

Mikrobiologické vyšetrenie moču

Moč na bakteriologické vyšetrenie sa odoberá po dôkladnom dezinfiko­vaní ústia močovej rúry, pri spontánnom močení sa zachytáva tzv. stredný prúd moču. Muži sa necievkujú z diagnostických príčin nikdy, ženy len vo výnimočných situáciách. Každé cievkovanie znamená nebezpečenstvo, že sa infekcia…

Dialýza

Dialýza je oddeľovanie koloidných a kryštaloidných látok rozpustených v roztoku pomocou polopriepustnej membrány. Hemodialýza znamená uplatnenie fyzikálnych princípov dialýzy na krvi ako roztoku. V lekárskej praxi sa hemodialýza uskutočňuje v špeciálnych prístrojoch – hemodia – lyzátoroch s umelými polopriepustnými membránami.…