Aká voda je najzdravšia?

Para-destilovaná voda. Najlepšou vodou pre človeka je čistá voda – voda, ktorá obsahuje len molekuly dvoch vodíkových ató­mov a jedného kyslíkového atómu. Čistá voda sa ľahko využije na tvorbu energie, ale priťahuje iné látky, ktoré rýchlo ničia jej čistý stav.…

Aké následky môže zanechať reumatická horúčka?

Jedným z príznakov reumatickej horúčky je bolestivý zápalový opuch jedného, prí­padne viacerých kĺbov. Tieto opuchy sa vyskytujú naj­mä u dospelých. Pretože sú niekedy také bolestivé, že nedovolia chorému ani sa pohnúť, považujú sa často za hlavný príznak choroby. No na…

Aklimatizácia

Je všeobecne známe, že ľudský organizmus sa postupne vie pri­spôsobiť vyšším, alebo nižším teplotám, ako je to napríklad pri teplotných zmenách v jednotlivých ročných obdobiach, prípadne pri pobyte v rozličných klimatických pásmach. Tieto schopnosti organizmu nazývame aklimatizácia, ktorá prebehne za…

Ako často a kedy sa pohlavne stýkat?

Ako často sa majú dvaja partneri pohlavne stýkať? Základným pravidlom je, že frekvencia má byť taká častá, ako sa partnerom žiada mať pohlavný styk a súčasne ako dokonale sú po ňom uspo­kojení. Číselné hodnoty amerických autorov pokladajú naši sexuológovia za…

Ako funguje imunitný systém

Veľký vedec Max Von Pettenkofer, ktorý utvoril základy modernej hygieny, vypil v roku 1890 pred svojimi študentami pohár s najmenej jednou miliardou cholerových bakté­rií – to je množstvo, ktoré podľa výpovede očitých svedkov by bolo schopné nakaziť najmenej jednu rotu…

Ako liečiť zapareniny?

Zaparenina je mykotická (vyvola­ná hubou) infekcia v kožných zá­hyboch, ktorá vzniká najmä v let­ných mesiacoch spolupôsobením tepla, vlhkosti a potu. Najčastejšie sa vyskytuje u obéznych ľudí so sedavým spôsobom života a pri dlhšom trvaní prechádza do ekzému. Najčastejšie sú sparením…

Ako možno čeliť zhubným nádorom?

Základným prostriedkom boja pro­ti zhubným nádorom je prvotná prevencia. Jej cieľom je vylúčiť zo životného a pracovného prostredia faktory, ktoré majú významný podiel na vzniku zhubných nádorov, najmä ionizujúce žiarenie, masívne ultrafia­lové žiarenie, znečistenie ovzdušia (priemyselné exhaláty, výfukové ply­ny z…

Ako naučiť dieťa na nočník?

Návyk chodiť na stolicu má sa pevne vyvinúť a stolica má byť každý deň v pravidelnom čase. Ak ste postupovali podľa nášho návodu, zaiste ste už dosiahli tento úspech, i keď tu a tam s prirodzenými výnimkami. Teraz chýba už…

Ako pracuje nervová sústava

Nervové tkanivo je vybudované z buniek a ich vý­bežkov, ktoré dohromady spájajú spoje. Týmito drá­hami môžu prebiehať signály z hociktorej časti tela do inej. Odhaduje sa, že v ľudskom tele je takýchto spojov 200-300 miliárd; len v samom mozgu ich…

Ako predchádzať cievnym ochoreniam

Dosiaľ spomínané ochorenia – spočiatku zdanlivo nevinné, no v dôsledkoch závažné nielen pre je­dinca, ale aj pre spoločnosť (invalidi­ta, predčasné úmrtie) – nás nútia venovať mimoriadnu pozornosť ich predchádzaniu. Prevencia týchto ochorení sa do určitej miery kryje s dodržiavaním psychohygienických…

Ako prestať fajčiť?

Pripravte sa na to, že prestanete fajčiť za päť dní… Nasledujúci model je založený na pozorovaní a usmerňovaní samého seba, aby sa prestalo s fajčením („Center f or Tobacco Research and Intervention“, 2001). Prvý krok pri prekonávaní návyku je rozhodnúť…

Ako príjemne začať deň

Mnohým ľudom prebúdzanie spôsobuje útrapy a vstáva- nie muky. Nech sú príčiny tohto stavu akékoľvek, začia­tok dňa by mal byť taký radostný a svieži ako v detstve. Človek by mal vstávať s potešením a nedočkavo vítať za­čiatok nového dňa. Je…

Ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami

Jedinou istou ochranou proti tým­to chorobám je pohlavná zdržanli­vosť slobodných a vyhýbanie sa mimomanželským stykom ženatých a vydatých. Pravdaže, predpokladá sa, že obaja partneri, ktorí vstúpili do manželstva, boli zdraví. Úsilie vytvo­riť čisté manželstvá aj v tomto zmysle sa prejavuje…

Ako sa dá liečiť rakovina – nádorové ochorenie

Ľudia hľadali účinné liečebné postupy nádorových ochorení od začiatku ich objavenia. Už v minulosti sa používali v liečbe nádorových ochorení drogy alebo prírodné látky ako forma chemoterapie. Zo starých egyptských rukopisov vieme, že niektoré lieky používali lekári pri liečbe nádorov…

Ako sa liečia alergické reakcie kože?

V prípade kožných alergií treba predovšetkým zistiť príčinu. Ak sa ju podarí od­strániť, ochorenie zvyčajne ustúpi rovnako rýchlo ako sa objavilo. Viditeľné príznaky kožnej alergie sa liečia aj miestne. Menšie vyrážky po­mocou vlhkých, chladivých obkladov s tekutým púdrom, ktorý upokojuje…

Ako sa stravovať proti rakovine?

Ale ako teda máme žiť, ako sa máme chrániť pred dvojicou najne­bezpečnejších “zabijákov”, srdcovocievnych a nádorových chorôb? Kto by nás mal pred nimi chrániť? V poslednom čase sme si veľmi navykli na hľadanie vinníkov. Kto za to môže, kto je…

Ako si odmerať pulz

Pri každom údere srdca sa krv pumpuje do artérií, ktorými sa dostáva do krvného obehu. Keď si nahmatáte tento „nápor“ cirkulujúcej krvi prstami priloženými na veľkú artériu tesne pod povrchom pokožky, meriate si pulz. Celý trik spočíva v nájdení dostatočne…

Ako spomaliť procesy starnutia

Mnohé národy vôbec nepoznajú určité choroby, keďže sa inak stravujú, takže deficit nejakých látok u nich vôbec ne­prichádza do úvahy. Viaceré požívatiny, ktoré konzumujeme, vôbec nie sú potravou, ale nás len zasýtia. Postarajú sa nám síce o tučnotu, ale v…

Ako správne držať bábätko – dieťa?

Oteckovia a niekedy aj mamičky sa často boja dieťa zdvihnúť, aby mu neublížili. Stvoreniatko sa im zdá také krehké, že sa strachujú, aby ho neprelomili alebo aby mu neodtrhli ručičky alebo nožičku! Táto obava nie je tak celkom neodôvodnená. Narodené…

Ako správne držať telo pri športe

Zdravá vyrovnaná výživa nie je všetko. Telesné funkcie musia byť aj trénova­né. Ten, kto svoje telo šetrí, znižuje jeho funkcie a obranyschopnosť. Pohyb a šport podporujú činnosť tráviacich orgánov, zabraňujú poruchám látkovej výmeny a zvyšovaniu nadváhy. Vždy dávať pozor na…

Ako správne dýchať

Človek môže vydržať až mesiac bez jed­la a týždeň bez vody, ale bez dýchania vy­drží len niekoľko minút. Množstvo vdýchnutého vzduchu jednou osobou za 1 hodinu pri sedavom zamestnaní           450 litrov pri malej telesnej námahe         600 litrov pri strednej záťaži     …

Ako správne rozpoznať chorobu

Poznať, či je niekto chorý, nie je úloha ťažká. Mat­ka na očičkách svojho nemluvniatka zbadá, ak niečo nie je v poriadku. I človek dospelý sa podstatne zme­ní pri vážnejšej chorobe. Ťažšie je rozpoznať chorobu, odborne určiť diagnó­zu. Každá choroba má…

Ako vzniká migréna?

Isté je, že migrénu nevyvoláva jediný faktor. Známa je neurologicko-behaviorálna teória migrény, ktorá zhŕňa bohaté vedomosti o vzniku migrény nazbiera­né v posledných desaťročiach. Podľa nej majú pacienti s migrénou vrodenú schopnosť osobitého spracovania podnetov v moz­gu, ktorý je ustavične v…