Ako funguje sluch?

Sluch je druhý najpotrebnejší zmysel. Sluchový orgán má tri časti – vonkajšiu, strednú a vnútornú. Všetky sú uložené v kostenom vý­bežku spánkovej kosti. Vonkajšie ucho, čiže vonkajší zvukovod, ktorý sa plynulé pripája k ušnici zachytávajúcej zvukové vlny, oddeľuje od stredného…

Anatómia a funkcia hltana a pažeráka

Hltan (pharynx) má tvar širokej nepravidelnej rúry. Je uložený pred krčnou chrbticou. Delíme ho na nosohltan (epipharynx), ústnu časť (oropharynx) a hrtanovú časť (hypopharynx). Nosohltan má kockovitý tvar a na­chádza sa za mäkkým podnebím i nad ním. Na jeho klenbe…

Anatómia a funkcia jednotlivých častí ucha

Ucho je sluchovopolohový ústroj. Tvoria ho tri časti: vonkajšie ucho (ušnica a von­kajší zvukovod), stredné ucho (blana bubienka a bubienková dutina, reťaz slucho­vých kostičiek, sluchová trubica, dutinky hlávkového výbežku), vnútorné ucho (slimák, pred­sieň s tromi polkruhovými kanálmi, sluchovopolohový nerv). Vonkajšie…

Anatómia a funkcia nosa a prínosových dutín

Vonkajší nos má tvar individuál­ne veľkej pyramídy. Jeho kostru tvo­ria v hornej časti nosové kosti a v dolnej, pohyblivej časti zasa chrupky. Tieto štruktúry kryjú vnútorný nos, nosovú dutinu rozdelenú nosovou priehradkou, ktorá vpredu vyúsťuje nozdrami a do nosohltana choánami.…

Anatómia pečene

Pečeň (hepar) je najväčšia a najťažšia žľaza v tele. Váži okolo 1500 g. Má červenohnedú farbu a je pomerne krehká, takže pri úrazoch sa ľahko trhá. Väčšinu povrchu pečene pokrýva lesklá pobrušnica, ktorá sa nevyskytuje iba v úzkom pruhu, kde…

Bielkoviny

V ľudskom organizme dochádza každý deň k rozpadu asi 300 gramov bielkovín. Keby sme ich toľko denne skonzu­movali, otrávili by sme sa. Odkiaľ však pochádza bielkovina, ktorú dennodenne potrebujeme pre svoj život? Bielkovina pozostáva z dusíka, kyslíka, vodíka a uhlíka…

Brušné svalstvo

Prednú brušnú stenu tvorí ko­ža, svalové puzdrá, svaly a po­brušnica, a to v takom poradí, ako sme ich vymenovali. Pev­nosť a elasticita brušného sval­stva je veľmi dôležitá, predsta­vuje akýsi prirodzený . svalový „korzet“, ktorý udržiava orgány brušnej dutiny, najmä črevá,…

Bunky

Akú funkciu plnia bunky? Každý organizmus je tvore­ný množstvom malých jed­notlivých častíc – buniek. Tie vytvárajú nielen jednotlivé telesné tkanivá, ale sa­mé tiež produkujú mnohé chemické látky, ktoré sú pre organizmus nevyhnutné. Sú to napríklad tráviace šťavy, slzy, pot, ale…

Červené krvinky

Vykonávajú v tele veľmi dôležitú úlohu. Bez červe­ných krviniek by sme totiž ne­mohli žiť dlhšie ako päť minút (ak vezmeme do úvahy teoretic­kú možnosť, že by sme odrazu stratili všetky krvinky). Krv je život – červené krvin­ky sú nosičom kyslíka…

Chrbtica u detí

Chrbtica je osou kostry celého tela. Skladá sa z krátkych kostí, ktoré majú tvar prstenca a nazývajú sa stavcami. Človek má 7 krč­ných, 12 hrudníkových a 5 driekových stavcov. Na chrbticu nadväzuje krížová kosť, ktorá vzniká zrastením piatich krížových stavcov,…

Chrupka

Chrupka je v podstate tuhšia ako väzivo, má však prakticky rov­naký stavebný plán: je z chrupkových buniek (chondrocytov) a zo základnej chrupkovej hmoty, ktorá podmieňuje jej tuhosť, pevnosť i pružnosť. Najdôležitejšie súčasti základnej hmoty sú opäť väzivové fibrily; podľa ich…

Cievny systém človeka

Cievny systém tvorí spoločne so srdcom neoddeliteľnú súčasť srdcovo-cievneho systému. Ak sa vynechajú lymfatické cievy, rozoznávajú sa dva zákadné typy ciev: tepny – artérie a žily – vény. Tepny odvádzajú zo srdca: odkysličenú krv do pľúc (pľúcne tepny), okysličenú krv…

Čo je bunka?

Nepochybujeme o tom, že ľudia poznajú základné pojmy o bun­kách – učili sme sa o nich na základnej škole. Na­priek tomu si však zopakujeme niekoľko údajov o ich tvare, zložení a funkcii. Hneď na začiatku treba pripomenúť, že v živej…

Čo je hrtan?

Hrtan je rúra, ktorá akoby sa vpredu pripá­jala na hltan, od ktoré­ho ju oddeľuje väzivovo chrupkovitá príchlopka. Hrtan je vlastne sú­bor chrupiek spojených väzivom a pokrytých svalstvom. K dolnej hrane sánky a k spodi­ne ústnej dutiny sa pri­pája svalovou a…

Čo je hrudník?

Tvoria ho hrudníkové stavce, rebrá a prsná kosť. Pripojenie rebier k chrbtici je pohyblivé, k prsnej kosti sa rebrá pripájajú chrupkovitým spojením, ktorého pružnosť nebráni pohybom hrudníka pri dýchaní. Stavce patria ku krátkym kostiam, rebrá k dlhým kostiam a prsná…

Čo je hypofýza?

Hypofýza je sčasti súčasť nervstva, že vy­stupuje zo spodiny mozgu a visí z nej na tenkej stopke. Pridajme niekoľko ďalších údajov. Hypofýza má vajcovitý tvar, je veľká ako menšia čerešňa a leží v kostenom lôžku, ktoré tvorí stredná časť krídlovej…

Čo je miecha a aké úlohy má miecha?

Miecha (medulla spinalis) je súčasťou centrálnej nervovej sústavy, ktorej sú podriadené všetky nižšie nervové systé­my tela. U človeka je ulože­ná v chrbticovom kanáli, ktorý tvoria otvory stavcov, je obalená miechovými bla­nami a podobne ako mozog v podstate pláva v mozgomiechovom…

Čo je Neurón?

Neurón je vlastne nervová bunka s výbežkami. Bunka je obyčaj­ne hviezdicovitá a z jej rohov vystupujú výbežky. Niektoré sú krát­ke – nimi sa bunka spája s ostatnými bunkami, a jedno vlákno, na­zveme si ho osovým valcom, je vlastné nervové vlákno.…

Čo je peceň a jej základné funkcie

Pečeň je veľmi zaujímavý, zložitý a potrebný orgán. Leží tesne pod rebrami, viac vpravo, ale tak, že za normálnych okolností sa nedá nahmatať. Má dva laloky, pravý väčší a ľavý menší, ktoré sú na povrchu oddelené väzivovým pruhom. Pečeň vlastne…

Čo je podžalúdková žľaza – pankreas?

Podžalúdková žľaza – pankreas je žľaza s dvojakou funkciou. Má dva vývody, ktoré ústia do dvanástnika a ktorými prúdia do trávia­ceho ústroja tráviace šťavy obsahujúce enzýmy. Tvorba a vylučo­vanie tráviacich enzýmov patrí k normálnej sekrečnej činnosti. Žľaza má v sa…

Čo je srdce?

Srdce je dutý sval. Má štyri dutiny približne rovnakého obsahu. Spojenie medzi predsieňami existuje len dovtedy, kým je srdce za­pojené na krvný obeh matky, teda v období vnútromaternicového života. Svalovina srdca nie je ani priečne pruhovaná ani hladká, je to…

Čo je ústna dutina?

Ústnu dutinu ohraničujú pery, horné a dolné zuboradie, zo strán lícne kosti a líca, zhora tvrdé a mäkké podnebie a zospodu mäkká, svalovoväzivová spodina, na kto­rej leží jazyk. Vzadu ústi do hl­tana, ktorého časti sme opísali v kapitole o dýchaní.…

Čo je vestibulárny aparát?

Nachádza sa v spánkovej kosti. Je to systém troch na seba kol­mých kanálikov, ktoré majú polkruhovitý tvar, a dvoch vačkov. Všetky obsahujú tekutinu. Pohyby hlavou sa prenášajú na tekutinu v kanálikoch/ a tekutina potom dráždi nervové zakončenia, ktoré odosielajú informácie…

Čo sú svaly?

Každý sval má odstup, bruško a úpon. Odstup a úpon prechádzajú do šľachy. Šľacha je tuhé, ploché alebo oblé tkanivo, vytvorené zo zväzku pevných vláken, ktoré vrastajú do trámcov kostí. Najzná­mejšou šľachou v ľudskom tele je Achilova šľacha na zadnej…