AIDS

Čo je AIDS?

AIDS je skratka anglické­ho názvu Aquired Immune Deficiency Syndrome, po slovensky „získaný syn­dróm nedostatočnej imuni­ty“. Vyvoláva ho vírus HIV (human immunodeficiency virus – „vírus nedostatočnej imunity“).

AIDS nie je chorobou v normálnom zmysle slova so špecifickými príznakmi, tvorí však celý komplex symptómov s najrozličnejší­mi prejavmi, ktoré sa vysky­tujú v nárazoch, aby opäť po krátkom čase ustúpili. Od nákazy HIV po prepuknutie AIDS, ako sa ukazuje, mô­že často uplynúť i niekoľko rokov.aids

Typickým pre AIDS je výskyt ťažko zvládnuteľných sprievodných infekcií a rôz­nych zhubných nádorov. Pa­cienti s AIDS v pokročilom štádiu bývajú často postih­nutí aj rakovinou kože, tzv. Kaposiho sarkómom. Je to pomaly rastúci kožný nádor, ktorý sa vyskytuje najmä v Afrike, v prípade pacientov s AIDS je však vývoj ocho­renia oveľa agresívnejší.

 Aké sú príčiny vzniku AIDS?

AIDS vyvoláva nákaza ví­rusom HIV, ktorý oslabuje imunitný systém ochrany organizmu. Takto potom do­chádza k neobmedzenému pôsobeniu rôznych infek­cií. HIV možno preukázať v sperme, pošvovom sekré­te, slzách, žlči, materskom mlieku, krvi a v moči. K ná­kaze dochádza iba pri pria­mom krvnom alebo sliznicovom kontakte, napríklad pri pohlavnom styku alebo krvnej transfúzii. K prenosu dochádza často u drogovo závislých, ktorí používajú spoločné injekcie. Dokáza­ný je i prenos z infikovanej matky na plod.

 Ako sa lieči AIDS?

V súčasnosti nie je známy liek, ktorý by zabránil vzni­ku ochorenia u už infiko­vaného jedinca. Liečia sa vlastne iba jednotlivé prí­znaky, ktoré sa vyskytnú po prepuknutí choroby. Preto je ich liečba veľmi rôznorodá.

 Ako sa vyhnete AIDS?

Vyhýbajte sa všetkým mož­nostiam nákazy HIV. Veľké nebezpečenstvo predsta­vujú pohlavné styky s infi­kovanými osobami. Preto pri intímnych stykoch s ne­známymi osobami použí­vajte prezervatív. Zvýše­nému riziku nákazy sa vystavujú drogovo závislí, používajúci spoločné injek­čné striekačky. Prezerva­tív by mali používať homo­sexuálni muži, u ktorých je riziko nákazy veľmi vysoké.

 Čo môžete urobiť sami?

Kto už je infikovaný víru­som HIV, nemôže sám uro­biť nič, aby účinne zabránil plnému prepuknutiu choroby AIDS niekedy v budúcnos­ti. Stále však nie je celkom jasné, či choroba u infiko­vaného musí nevyhnutne prepuknúť.

 Kedy navštíviť lekára?

V momente, keď máme po­dozrenie, že sme mohli byť infikovaní, musíme navštíviť lekára a podrobiť sa špeciál­nemu vyšetreniu. To isté platí pre rizikové skupiny, ku ktorým patria osoby vy­stavené zvýšenému nebez­pečenstvu nákazy. Sú to predovšetkým homosexuáli, drogovo závislí jedinci, pro­stitútky a ich zákazníci.

 Čo urobí lekár?

Lekár odoberie vzorku krvi a pošle ju na rozbor do labo­ratória. Ak je nález pozitív­ny, t.j. ak sa preukázal vý­skyt protilátok proti HIV, ide o nákazu. S falošne po­zitívnym testom sa stretáva­me len celkom výnimočne. Lieky, ktoré sa podávajú pacientom HIV pozitívnym, však chorobu trvalo nelie­čia, iba spomaľujú jej prie­beh. Infekčné ochorenia u postihnutých osôb po na­sadení antibiotík aspoň čias­točne ustupujú.

 Priebeh ochorenia

Choroba naplno prepuká, až keď od nákazy uplynie nejaký čas, často až po nie­koľkých rokoch. Príznakmi i priebehom spočiatku pri­pomína chrípku, pacient do­stane horúčky, bolesti v hrd­le, cíti sa celkovo unavený a dochádza k zdureniu lym­fatických uzlín. Len čo cho­roba prepukne naplno, končí sa vždy smrteľne.

Oslabenie imunity ústi do stále častejších infekcií, pa­cient rapídne chudne a cíti sa ustavične vyčerpaný.

AIDS sa v nárazoch zhor­šuje, to znamená, že choro­ba na nejaký čas ustúpi, aby sa opäť vrátila s ešte väčšou intenzitou. Okrem infekcií sa v neskorých štádiách ochorenia vyskytujú i rôzne druhy zhubných nádorov. Jedným z typických pre postihnutých AIDS je už spomenutý Kaposiho sarkóm.

 PRÍZNAKY

Horúčka.
Pocit únavy
Redukcia váhy
Opakujúce sa infekcie
Zápal pľúc
Hnačka
Zdurenie lymfatických uzlín
Silné nočné potenie
Pocit bolesti v svaloch
Poruchy vedomia

Typickým príznakom AIDS v pokročilom štádiu je zhubný nádor- tzv. Kaposiho sarkóm, ktorý sa inak vyskytuje iba veľmi vzácne. ktorý sa inak vyskytuje iba veľmi vzácne.

 DÔLEŽITÉ

Každodenný styk s HIV pozitívnymi osobami ne­znamená nijaké nebez­pečenstvo nákazy. Vírus sa neprenáša vzduchom (kvapôčkovou infekciou) ani vodou.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *