Ako sa liečia alergické reakcie kože?

V prípade kožných alergií treba predovšetkým zistiť príčinu. Ak sa ju podarí od­strániť, ochorenie zvyčajne ustúpi rovnako rýchlo ako sa objavilo. Viditeľné príznaky kožnej alergie sa liečia aj miestne. Menšie vyrážky po­mocou vlhkých, chladivých obkladov s tekutým púdrom, ktorý upokojuje svrbenie. Veľkú úľavu prinášajú aj novo vyvinuté antialergické preparáty určené na miestne použitie, ku ktorým zaraďu­jeme rozličné gély na báze antihistaminík. Ďalej sa na­sadzujú aj kortikoidové mas­ti, ktoré by sa však vždy mali užívať pod lekárskym dohľa­dom a iba celkom krátkodobo do ústupu najhorších ťažkostí.alergicka-reakcia

Medikamentózna liečba

K hore uvedeným liečebným postupom sa pridružuje aj medikamentózna liečba, pri ktorej lekár predpisuje najmä antihistaminiká. K nim patria najmä Bromadryl, Fenistil, Tavegil a mnoho ďalších preparátov. Tieto prostriedky oslabujú vylučovanie a pôso­benie histamínu – látky, ktorá alergickú reakciu vyvoláva. V ťažkých prípadoch pomôžu aj krátkodobé dávky kortikoidov (napríklad Kortizón). Kožné alergie môžete sami liečiť iba v ich ľahkých prípadoch. Väčšinou iba v prí­pade, ak je celkom jasná vyvolávajúca príčina. Celkom iste napríklad od­ložíme nové hodinky, ktoré vyvolávajú vyrážky na zápäs­tí. Ak spozorujeme, že po­kožka neznáša určitý druh mejkapu či mydla, nebudeme ho používať. Nečakajme, že si pokožka po čase zvykne. Ak je samotná príčina neistá, prípadne ak sa alergia mení na chronickú záležitosť, vy­hľadajme lekára. Lekár ešte pred začatím zod­povedajúcej liečby vyšetrí príčinu alergických reakcií. To pri dnešnom častom vý­skyte alergií býva celkom jednoduché – predovšetkým ak ide o preparáty predpísa­né lekárom alebo registrova­né lieky. Niekedy sa však určenie presnej diagnózy sťažuje skutočnosťou, že pa­cient „samoliečiteľ“ užíva ešte ďalšie voľne predajné lieky, o ktorých lekárovi ne­chce alebo nemôže povedať.

Ak je prípad komplikova­nejší, lekár navrhne alergic­ké testy. Tak sa väčšinou po­darí bezpečne odhaliť látku, ktorá alergiu vyvoláva. Keďže v prípade alergických kožných reakcií ide o rôzne druhy ochorení, je aj ich prie­beh veľmi rôznorodý. Okrem toho niektoré príznaky sa môžu objaviť až s miernym oneskorením. Navyše ani re­akcie jednotlivých osôb nie sú totožné.

Alergie na lieky

Alergie na lieky nie sú nija­kou vzácnosťou. Liek môže­me dlho užívať bez akých­koľvek alergických prejavov na pokožke. Až po dlhšom čase naň telo začne reagovať alergický. Začiatok býva čas­to plazivý, v prvom štádiu sa prejavuje ako svrbenie na ur­čitých miestach tela, neskôr dochádza k sčervenaniu či vy­rážkam. Ak je nástup alergie prudký, objavuje sa aj horúč­ka, celková malátnosť a sú­časne aj kĺbové ťažkosti. O liekoch a preparátoch, na ktoré sme alergickí, treba vždy informovať každého le­kára, ktorý nás ošetruje.

Kontaktná dermatitída

V prípade kontaktnej derma­titídy môže dochádzať k naj­rôznejším formám kožného dráždenia: sčervenanie, zdurenie, mokvanie a tvorba pľuzgierikov. Môžu sa obja­viť aj infekcie, najmä ak der­matitída prejde do chronic­kej podoby.

Ako predchádzať kožným alergiám?

Najdôležitejším opatrením na predchádzanie kožným alergiám je odhalenie látok, ktoré u postihnutého spô­sobujú alergie. To platí naj­mä u detí. „Kariéra“ alergi­ka sa totiž často začína už v detskom veku tým, že sa podceňujú reakcie na určité alergizujúce látky. Jediným preventívnym opatrením je dôsledné vyhýbanie sa lát­ke, ktorá vyvoláva alergickú reakciu – už nikdy potom ju nepoužívame ani neskúša­me, či sa reakcia zmiernila.

Psychická pomoc postihnutým

Chronické kožné alergie môžu najmä u detí spôso­biť duševné poruchy, pre­tože kamaráti sa im pri hrách niekedy kvôli ich ochoreniu vysmievajú. Na­priek rozšíreným predsud­kom nie sú tieto niekedy hrozivo vyzerajúce ochore­nia nákazlivé a v období puberty zvyčajne ustúpia. Inokedy sa práve v puber­te objavia po prvýkrát.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *