Ako spomaliť procesy starnutia

Mnohé národy vôbec nepoznajú určité choroby, keďže sa inak stravujú, takže deficit nejakých látok u nich vôbec ne­prichádza do úvahy. Viaceré požívatiny, ktoré konzumujeme, vôbec nie sú potravou, ale nás len zasýtia. Postarajú sa nám síce o tučnotu, ale v skutočnosti nám nedodajú živi­ny. starnutieAž 60 % obyvateľov tzv. civilizovaných krajín má nad­mernú hmotnosť a až 80 % chorôb je podmienených pre­važne výživou. Zdravotným problémom č. 1 je nesprávne stravovanie, prípadne jednostranná (a tým aj nedostatoč­ná) výživa, ako aj náhlivé jedenie.

Starší ľudia jedávajú prevažne menej a ešte k tomu aj vzhľadom na svoj vek horšie zhodnocujú prijaté živiny, ho­ci práve v starobe býva vzhľadom na požiadavku väčších reparatúr potrebné väčšie množstvo „stavebného materiálu“. Ani biologické starnutie, ani choroby nie sú prirodzenou nevyhnutnosťou. Naša každodenná strava predstavuje účinný liek, ale vzhľadom na prehnojenú pôdu už dlhší čas neobsahuje všetky životne dôležité mikroprvky, ktoré po­trebujeme na vyváženú funkciu látkovej premeny. Dnes sa však cestou doplnkovej výživy ponúka možnosť optimál­neho prísunu všetkých základných mikroživín, ako sú vi tamíny, minerály, esenciálne aminokyseliny a nenasýtené mastné kyseliny. Ak nedodáme svojmu telu nielen nevyh­nutné stavebné látky, nebude optimálne fungovať a bude predčasne starnúť.

Harmonické zloženie potravy pozostávajúcej z hodnot­ných výživných stavebných materiálov je najúčinnejší pro­striedok proti predčasnému starnutiu i proti strate vitality a radosti zo života. Nič z toho, čo so svojím telom robíme, nemá taký ďalekosiahly dopad ako kvalita našej výživy, ktorú niekoľkokrát denne prijímame a ktorou si v koneč­nom dôsledku zabezpečujeme obnovu svojho tela.

Naše telo pozostáva z toho, čo jeme a pijeme. Jeho kva­lita bude dobrá len do tej miery, do akej bude kvalitné to, čo sa mu dodá. Vnútorná mladistvosť stojí v prvom rade na látkovej premene. Ak sa zdravo nestravujete, ale všetko ostatné robíte správne, je vám to málo platné.

A treba priznať, že dnes už nie je možné všetky životne dôležité látky v dostatočnom množstve prijímať prostred­níctvom vyváženej potravy. V dôsledku znečistenia život­ného prostredia a v dôsledku stresu potrebuje naše telo aj čosi viac.

Prvý krok, ako svoje starnutie zastaviť, alebo dokonca ne­chať bežať spätne, spočíva v pochopení príčin starnutia a v ich odstránení. Najvýraznejším faktorom je tu zvyšujúce sa ukladanie kyslého odpadu, čo vyvoláva rozmanité symp­tómy (v závislosti od toho, kde v organizme sa tento odpad ukladá). Najľahšou cestou k náprave je celkom sa vyhýbať záťaži kyslým odpadom, ktorý predstavujú napríklad slade­né nápoje, a v dostatočnej miere piť čistú zásaditú vodu. Tak sa rozhodne vyhnete dehydratácii a uložené odpadové pro­dukty látkovej premeny zo seba postupne vyplavíte a vypo­títe. Nevyžaduje si to nijakú námahu ani prekonávanie prekážok. Treba len, aby ste to mali na pamäti, a samozrejme, podľa toho aj konali. Keď si len uvedomujete, že zmena je potrebná, ale nič pritom nezmeníte, je vám celé toto pozna­nie nanič. Kyseliny telo zaťažujú, spôsobujú jeho predčasnú starobu, robia ho chorým. A to, že kyseliny sa dajú spoľah­livo neutralizovať zásadami, je chronicky známy poznatok, žiadna povera. Mladosť aj starobu máte vo svojich rukách!

Jesť by ste mali striedmo, po malých dávkach, a jedlo po­riadne prežuť. Nemusíte pritom nič rátať. Potrava je doko­nale prežutá vtedy, keď je jej konzistencia tekutá. Len tak sa v nej uložená „informačná energia“ dokonale uvoľní. A to je presne tá zložka, ktorá nás fakticky vyživuje. Žijeme nie z toho, čo požijeme, ale z toho, čo požujeme. Naše telo po­trebuje nielen bielkoviny, sacharidy (cukry) a tuky, ale pre­dovšetkým „informačnú energiu“. Len ak dbáme na jej prí­sun, môžeme povedať, že sa stravujeme tak, ako sa patrí.

Živiny delíme na päť skupín: bielkoviny, tuky, glycidy, vitamíny a minerály. Rovnako dôležité sú aj ďalšie zložky, bez ktorých nevyžijeme: voda, vzduch a svetlo.

Ovocie, bobuľoviny, oriešky, obilniny, semienka a hľuzy predstavujú našu prirodzenú výživu. Živiny uložené v nich majú mimoriadne vysokú hodnotu. Súhra všetkých proce­sov v našom tele a najmä v bunkách môže optimálne pre­biehať len pod podmienkou, že budeme mať dostatok ži­vín. Neprirodzene vyživovaný organizmus je ako rozladený hudobný nástroj. Na rozladenom nástroji nezahrá hoci len tú najjednoduchšiu melódiu ani najtalentovanejší hudobný virtuóz.

Odpadové produkty živočíšnych bielkovín zaťažujú or­ganizmus, zanášajú tkanivá a znižujú schopnosť optimálnej samoregulácie tela. Na každý gram živočíšnej bielkoviny potrebuje telo 40 gramov vody. Pri 100 gramoch bielkoviny to predstavuje štyri litre. Také množstvo vody však zasa nevyhnutne zaťažuje srdce a obličky. Preto dbajme na to, aby vaša spotreba bielkovín nebola privysoká.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *