Akútna lymfatická leukémia

Leucaemia lymphatica acuta (ALL) vychádza z nezrelých lymfocytov krvi, kostnej drene a lymfatického tkaniva. Ide prevažne o tzv. lymfocyty 0, teda také, ktoré nemajú receptory charakteristické pre lymfocyty T či B.

Etiológia a patogenéza (pozri aj ostatné akútne leukémie). ALL postihuje všetky vekové kategórie, najčastejšie však deti, čo núti uvažovať o etiologickej súvislosti s imunitným stavom a vírusovými infekciami.

Klinický obraz: Začiatok býva náhly s obrazom anémie, infekcie alebo krvácania. Lymfadenopatia a splenomegália sú časté, ale nedosahujú taký stupeň ako pri ChLL. ALL sa môže začať aj obrazom leukémie CNS (meningizmus, ochrnutia mozgových nervov atd.).

Laboratórne nálezy: V krvnom obraze je anémia, trombocytopénia a zmnože­nie leukocytov, atypických lymfoblastov. V kostnej dreni lymfoblasty absolútne prevládajú. Odlíšenie od blastov pri AML je možné cytochemicky a pomocou špecifických receptorov lymfocytov (monoklonálnymi protilátkami).

Liečba tohto druhu leukémie je najúspešnejšou zo všetkých leukémií. V detskom veku sa ňou dosiahnu 100 % remisie, u dospelých sú úspechy menšie. Podáva sa prednizón a vinkristín v nárazových dávkach do dosiahnutia kompletnej remisie. Ak sa táto nedosiahne najviac 3 kúrami, pridávajú sa ďalšie lieky (asparagináza, alkylačné látky, antracyklíny atď.). Od začiatku sa robí prevencia postihnutia CNS i. t. aplikáciou chemoterapie a ožarovaním CNS. Udržiavacia liečba sa robí 5 rokov.

Priebeh a prognóza: Po dosiahnutí kompletnej remisie žije 20-50 % detí 5 a viac rokov. Po 10 rokoch sa leukémia považuje za vyliečenú. Dospelí v rovnakom percente dosahujú prežitie 5 rokov.

Práceschopnosť: Pri kompletnej remisii sú chorí práceschopní, deti majú chodiť do školy.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *