Aortálna stenóza

Aortálna stenóza (stenosis ostii arteriosi sinistri) znamená obštrukciu vývrhu krvi z ľavej srdcovej komory do ascendentnej časti aorty. Dôvodom obštrukcie tejto výtokovej časti ľavej komory môže byť:

  • valvulárna aortálna stenóza – prekážka na úrovni semilunárnych chlopní aorty,
  • supravalvulárna aortálna stenóza – prekážka vytváraná zúžením distálne od ústia koronárnych artérií do koreňa aorty,
  • subvalvulárna obštrukcia – zhrubnutie svaloviny ľavej komory pod chlopňovým systémom ľavého artériového ústia.

V dospelom veku sa pomerne často vyskytuje aortálna stenóza buď samostatne, alebo v kombinácii s aortálnou insuficienciou (20-30 % pacientov s aortálnou stenózou), alebo s mitrálnou stenózou. Postihuje približne dva razy častejšie mužov ako ženy.

Etiológia a patogenéza: Valvulárna aortálna stenóza je často nejasnej etiológie. Pri pátraní po etiológii aortálnej stenózy hrá dôležitú úlohu vek pacienta. U mladých pacientov sa najčastejšie vyskytuje vrodená malformácia semilunárnych chlopní alebo aortálneho prstenca (unikuspidálny, bikuspidálny alebo trikuspidálny variant, prípadne hypoplázia aortálneho prstenca). V strednom veku sa najčastejšie vyskytuje poreumatické zúženie aortálneho ústia. Vo vyšších vekových kategóriách prevláda aterosklerotický pôvod ochorenia.

Príznaky

Aortálna stenóza sa klinicky manifestuje zvyčajne veľmi neskoro. Často to býva náhodný auskultačný nález, ktorý predchádza subjektívnym ťažkostiam pacienta. Chyby kongenitálneho pôvodu sa klinicky prejavia najčastejšie v 3. až 4. decéniu života a aortálne valvulárne stenózy poreumatického pôvodu (často bez anamnestických údajov o reumatickej horúčke) až v 5. a 6. decéniu. Ateroskleroticky podmienená aortálna stenóza sa vyskytuje najčastejšie po 60. roku života. Často na ochorenie upozornia až komplikácie alebo sprievodné ochorenie (ischemická choroba srdca).

Nezávisle od veku pacienta a od etiológie aortálnej stenózy klinický obraz nastupujúci v záverečných fázach ochorenia má jednotný charakter. K hlavným prejavom patrí ponámahová dýchavica, stenokardie a kolapsové stavy. Často pacienti prichádzajú až s príznakmi kardiálnej dekompenzácie alebo embolizácie do periférneho cievneho riečiska. Napriek tomu, že počas latentnej fázy ochorenia pacienti dobre tolerovali aj veľkú námahu, po zjavení sa manifestných klinických príznakov sa ich stav rýchlo zhoršuje.

Patognomickým fyzikálnym nálezom je hlasný systolický šelest, ktorý má ejekčný charakter a zväčša ho najlepšie počuť v II. medzirebrí vpravo od sterna. Zvyčajne vyžaruje do oblasti karotíd prevažne vpravo. V uvedených oblastiach spravidla možno hmatať systolický vír. Pri ťažšej forme aortálnej stenózy sa zisťuje oslabenie až vymiznutie II. ozvy v II. medzirebrí vpravo od sterna. V pokročilých fázach ochorenia sa často zisťuje trojitý rytmus ako príznak slabosti ľavej komory, čo zapríčiňuje aj oslabenie intenzity systolického šelestu.

Vyšetrením artériového pulzu sa zisťuje pomalý vzostup pulzovej vlny a nízky pulzový objem (pulsus tardus, longus et parvus). Pri hemodynamicky závažných formách aortálnej stenózy veľmi ťažko možno vyhmatať pulzáciu karotíd. Asi tretina pacientov v tomto štádiu ochorenia má znížený systolický krvný tlak na hodnoty 12,0-13,3 kPa (90-100 mm Hg) a zmenšenú systolicko-diastolickú tlakovú dife­renciu.

Pomocné vyšetrenia: Elektrokardiografické vyšetrenie môže byť dlho v me­dziach normy. Neskôr sa zistia EKG príznaky hypertrofie a zaťaženia ľavej komory srdca (pozri opis EKG záznamu pri systémovej hypertenzii). V pokročilých štádiách sa zjavujú poruchy atrioventrikulárneho prevodu vzruchov, ktoré môžu byť príčinou kolapsových stavov.

Na rtg snímke srdca v zadoprednej projekcii sa vyskytujú spočiatku príznaky koncentrickej hypertrofie ľavej komory, neskôr rozšírenie srdcového tieňa doľava pri jej dilatácii a eventuálne príznaky stázy v malom obehu. Niekedy možno zachytiť lokálne rozšírenie tieňa koreňa aorty, čo je prejav postenotickej dilatácie uvedenej oblasti.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *