Choromyseľnosť

Čo je to choromyseľnosť? Za choromyseľného považujeme jedinca, ktorý výplody svojej fantázie pokladá za skutočnosť, pričom ich chorobnosť a odlišnosť od skutočnosti nemôže sám poznať. Takýto chorý nie je schopný primerane sa prispôso­biť svojej rodine a okoliu ani vyhovieť požiadavkám…

Choroby pohybovej sústavy

Veľkú časť chorôb orgánov pohybu tvoria tzv. ortopedické chyby. Sú to vývojové poruchy kostí a kĺbov, zápalové poruchy a stavy po úrazoch. Okrem nich sú to tzv. ortopedické nepravidelnosti. Me­dzi ne patria také zmeny, ktoré nemôžeme považovať za chorobu vo…

Hypofyzárne Trpaslíctvo – Hypofyzárny nanizmus

Príčinou hypofyzárneho trpaslíctva je nedostatok rastového hormónu v detskom veku. Vedie k tomu poškodenie predného laloka hypofýzy, kde hormón vzniká, a to buď nádorom, zápalom, úrazom, ale­bo vrodeným chybným vývojom. Ochorenie nie je časté a postihuje rovnako chlapcov ako dievčatá.…

Hluchonemota

Je to chorobný stav, ktorý vzniká na podklade poruchy sluchu. Pod­statná strata sluchu pred siedmym rokom života bráni vývoju synteticko analytickej činnosti mozgovej kô­ry a zložitého podmieneného reflexu reči, ba dieťa dokonca zabudne i dosiaľ naučenú reč. Zdedená hluchonemota je…

Furunkul – Hluchý vred

Toto ochorenie vzniká z hnisavého zápalu vlasového vačka, keď zápal postihne aj okolité podkožné väzivo. Príčinou obyčajne býva úmyselné vytláčanie alebo iné násilné trenie a tlak, napríklad nepohodlným ode­vom, jazdou na bicykli a pod. Ak zápal postihuje jeden vlasový váčok,…

Ďalekozrakosť – Hypermetropia

Ďalekozrakosť sa obyčajne definu­je ako očná chyba, pri ktorej postih­nutý vidí lepšie do diaľky ako nablízko. Presná je fyzikálno – optická de­finícia: za ďalekozraké sa označuje oko, v ktorom sa svetelné lúče dopa­dajúce do oka rovnobežne (t. j. zo vzdialeností…

Cudzie teliesko na rohovke

Častou nehodou je pád cudzích teliesok do oka, pričom ide hlavne o dve príčinné možnosti: zo vzduchu alebo pri brúsení kovu. Cudzie teliesko zo vzduchu padne do oka veľmi často na ulici, keď vietor zvíri prach a piesok, menej často…

Cirhóza  Pečene – Cirrhosis hepatis

Pečeňová cirhóza je častá a zdĺhavá choroba, pri ktorej postupne zanikajú pečeňové bunky a súčasne sa začína bujnenie zachovaného tkaniva so zmnožnením väziva. Pečeň sa pritom raz zväčší, inokedy scvrkne a zhrboľatie, ale vždy stvrdne, preto sa táto choroba označuje aj ako…

Angína Pectoris – srdcová angína

Srdcová angína predstavuje zúže­nie vencovitých tepien, ktoré je pod­kladom choroby. Zúženie spôsobuje ateroskleróza, menej často kŕč ven­covitých tepien. Chorobu charakteri­zuje záchvatovitá bolesť za mostíkom (hrudnou kosťou), ktorá sa zjaví vte­dy, keď sa prívod krvi k srdcovému svalu zníži, ale nepreruší.…

Akromegália

Grécky a kros znamená vrchný, me- gas veľký, a tak akromegália je ozna­čením choroby, ktorú charakterizuje nápadné zväčšenie koncových častí tela, najmä rúk, nôh, brady a jazyka. Príčinou choroby je zvýše­ná produkcia rastového hor­mónu v dospelosti, keď organiz­mus už prestal…

Rakovina pľúc

Najčastejšie ide o rakovinu, ktorá vychádza z priedušiek. V posledných rokoch veľmi pribúda práve táto for­ma rakoviny. Hojnejšie postihuje mužov ako ženy, a to najmä od 40. roku života. V civilizovaných krajinách však jej výskyt prudko stúpa aj u žien.…

Hluchota

Ako pribúdajú roky, sluch sa postupne zhoršuje. Predovšetkým sa strá­ca citlivosť na vysoké zvuky. Zhoršenie sluchu môžu spôsobiť aj rôzne poruchy počas vnútromaternicového života. Hluchota sa u dojčiat preja­vuje tým, že dieťa sa neobracia do smeru, odkiaľ zvuk prichádza. Pretože…

Infekčný zápal pečene

Hromadnejšie sa táto choroba vyskytuje najmä po druhej svetovej voj­ne. Spôsobuje ju vírus, ktorý sa zničí iba 40-minútovým varom. Zdrojom nákazy je stolica chorého človeka. Z nej sa môže nákaza preniesť do vody, na zeleninu, surové ovocie, mlieko a iné…

Hemeroidy – Hemoroidy – Zlatá žila

Hemeroidy – Hemoroidy – Zlatá žila „Zlatou žilou“ nazývame rozšírenie žíl vonkajšieho alebo vnútorného zvierača konečníka. Každý, koho postihla, môže si ju sám zistiť na von­kajšej strane konečníkového otvoru. Nahmatá si tú bolestivý alebo ne­bolestivý pružný uzol. Uzol na vnútornej…

Frambézia

Čo je frambézia? Frambézia, nazývaná aj mali­nová nákaza, je nákazlivá choroba postihujúca kožu a kosti. V minulosti na ňu každoročne ochorelo v tro­pických oblastiach Ázie, Južnej Ameriky, ale najmä Afriky okolo 50 miliónov ľudí. Do Európy ju pravidel­ne zanášali námorníci…

Epilepsia

Čo je epilepsia? Charakteristickou črtou epilepsie je prud­ký, náhle prichádzajúci záchvat bezvedo­mia, sprevádzaný kŕčmi čeľustí a končatín, penením z úst, príp. odchodom stolice a moču. Chorý sa nepamätá na priebeh zá­chvatu. Okrem opísaného typického tzv. veľ­kého záchvatu (grand mal] poznáme…

Epidemický zápal pečene

Čo je Epidemická hepatitída? Vírus vyvolávajúci epidemickú hepatitídu sa šíri stolicou, potravinami, mliekom, vodou a prostredníctvom injekčnej striekačky. Zo stolice na potraviny ho prenášajú muchy. Zjavne ochorie iba 5 % obyvateľstva, prav­depodobne preto, že každý z nás prekoná určitú formu…

Hepatitída C

Hepatitída C (HCV)- je životu nebezpečná, je to ochorenie pečene , ktorá sa prenáša krvou . Najviac nebezpečná forma vírusovej hepatitídy. Vírus patrí do skupiny RNA vírusov. Hepatitída C môže viesť k vážnemu alebo trvalému poškodeniu pečene a v mnohých…

Hepatitída B

Hepatitída B – skôr hovorovo sérová hepatitída , je spôsobená vírusom hepatitídy B. Asi 12 % prípadov prechádza až do chronickej hepatitídy . Tá sa šíri prostredníctvom spoločne používaných ihiel , pohlavným stykom s infikovanými jedincami , a to prostredníctvom…

Hepatitída A

Čo je Hepatitída A? Hepatitída A – je zápalové vírusové ochorenie pečene s krátkou inkubačnou dobou. Hepatitída môže byť prenášaná kontaminovaným jedlom alebo potravinami fekálnym alebo orálnym spôsobom, alebo pri styku s rodinou v domácnosti . Hepatitída A môže mať mierne…

Dyzentéria

Dyzentériu môžu spôsobiť dva typy baktérií. Zdrojom nákazy je chorý človek alebo stolica bacilonosiča. Šíri sa hlavne v zlých hygienických podmienkach špinavými rukami, muchami a čerstvým ovocím. Najčas­tejšie sa vyskytuje v auguste a v septembri. Prekonanie choroby neposky­tuje trvalejšiu imunitu.…

Druhotné kŕčové stavy u detí

Druhotné kŕče sú záchvaty vyvolané inou základnou chorobou (infekcie, porane­nia, poruchy látkovej výme­ny). Ak je primárna choroba vyliečená, zmiznú aj kŕče. K druhotným kŕčom pat­ria napríklad kŕče z horúčky, tetánie a aj záchvaty z nedo­statku alebo prebytku sodíka či draslíka…

Zinok – Zincum

Názov: Zinok Česky:   Zinek Latinsky:   Zincum Anglicky:  Zinc Francúzsky:  Zinc Nemecky :  Zink Značka: Zn Protónové číslo: 30 O zinku: Tento minerál je známy od staroveku. V prírode sa zinok vyskytuje iba v zlúčeninách. Zinok je však aj biogenní prvok, a vyskytuje sa aj…

Železo – Ferrum

Názov: Železo Česky:   Železo Latinsky:   Ferrum Anglicky:  Iron Francúzsky:  Fer Nemecky :  Eisen Značka: Fe Protónové číslo: 26 O železe: Tento prvok je známy od staroveku. Je to šiesty najhojnejší prvok vo vesmíre. Tento minerál je kofaktor a aktivátor enzýmov. Dôležitosť železa: Hlavnou jeho…

Jód – Iodum

Názov: Jód Česky:   Jod Latinsky:   Iodum Anglicky:  Iodine Francúzsky:  Iode Nemecky :  Iod Značka: I Protónové číslo: 53 O jóde: V roku 1811 ho objavil francúzsky chemik Bernard Courtois (12.2.1777–27.9.1838). Jód je stopový prvok, ktorý je veľmi potrebný pre ľudské zdravie. Takmer všetok jód…