Ako svetlo vplýva na naše zdravie?

Rozhoduje nielen slnko, ale aj osvetlenie interiéru Ako svetlo vplýva na naše zdravie? Podľa najnovšieho slovenského prieskumu väčšina z nás (71, 8%) vie, že svetlo vplýva na zdravie dospelých aj detí. Avšak, akým spôsobom, čo nám škodí a čo, naopak, prospieva, v tom…

Kolika – príznaky a pomoc

Kolika sa do štyroch mesiacov veku prejavuje záchvatom plaču, počas ktorého dieťa sčervenie v tvári a nohy si pritiahne k brušku, ako keby malo veľké bolesti. Tento záchvat sa zvyčajne dostaví v skorých večerných hodinách; zvyšok dňa je dieťa zväčša…

Intususcepcia čreva

Intususcepcia je stav, pri ktorom sa časť tenké­ho čreva vsunie dovnútra čreva pred ním podobne, ako keď sa prevráti dovnútra prst na ru­kavici. Vsunuté črevo opuchne a zapríčiní zablokovanie. Aby postihnuté črevo prekážku pre­konalo, reaguje kŕčovitými sťahmi. Neexistuje nijaká známa…

Jačmeň na oku – príznaky a liečba

Jačmeň je hnisom vyplnené zdurenie na okraji mihalnice. Vyvoláva ho zapálenie jedného z vla­sových vačkov, z ktorých vyrastajú očné riasy, a zväčša sa vyskytuje na dolnej mihalnici. Začia­tok jačmeňa provokuje dieťa, by si šúchalo a poťahovalo riasy; niekedy súvisí so…

Hnisavý vred liečba

Hnisavý vred je väčšie, bolestivé, červené zdurenie, ktoré je dôsledkom infekcie vlasového vačku baktériami – stafylokokmi. (Ak sa infekcia zjaví trochu vyššie, blízko povrchu kože, vzni­kajú uhry.) Na hnisavom vrede sa postupne za­čne vytvárať biely alebo žltý vrcholček. Po dvoch…

Chrčanie („krup“)

Chrčivý a sípavý zvuk pri dýchaní („krup“) spô­sobuje prenikanie vdýchnutého vzduchu cez zúženú priedušnicu popri zapálených hlasiv­kách. Zvyčajne sa vyskytuje len u malých detí, ktoré sú naň náchylné preto, lebo ich dýchacie orgány (priedušky) sú úzke a pri zápale sa…

Hnis v očiach

Hnis v očiach dieťaťa vzniká v dôsledku miernej­šieho očného zápalu, ktorý je v prvých týždňoch života dosť bežný. Takmer vždy ho zapríčiňuje cudzia látka, ktorá sa dostala do očí počas pôro­du, napr. kvapka plodovej vody alebo krvi. Hnis, ktorý vyteká…

Vatovec obrovský – Calvatia gigantea

Jednou z najväčších húb sveta je vatovec obrovský (Calvatia gigantea. prášnicovité – Lycoperdaceae), nazý­vaná tiež prašivka obrovská. Je to kozmopolitická huba a rastie aj u nás. Bielu plodnicu má guľovitú, na vrchole trochu sploštenú. Dosahuje značné rozmery. Jej priemer je…

Cudzie teleso v pošve

Malé dievčatko celkom prirodzene zaujíma jeho pošva, a tak ju skúma prstami alebo azda aj nie­čím iným. Napriek týmto manipuláciám v nej na­šťastie zriedkavo uviaznu cudzie telesá. Ak sa tak predsa len stane, možnými príznakmi sú miestna bolestivosť a citlivosť…

Dusenie dieťaťa

Dusenie je reakcia, ktorou sa telo usiluje vypudiť cudzie teleso, zvyčajne potravu alebo hračku, ktoré sa nedostali do trubice vedúcej do žalúd­ka, ale do dýchacích ciest. Ak cez pľúca prechá­dza dostatok vzduchu, dieťa môže vykašľať prehltnutý predmet späť do úst.…

Trieska v prste

Cudzím telesom v koži alebo pod kožou býva zadretá trieska, črepina kovu alebo skla, tŕň, pichliač. V týchto prípadoch zvyčajne netreba vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc; väčšina cudzích telies sa dá odstrániť aj doma. Je to vážne? Cudzie teleso v koži…

Dehydratácia u detí

Telo potrebuje dostatočné zásoby vody na roz­púšťanie dôležitých nerastných látok, ako aj na fungovanie systému, ktorý udržiava v organiz­me rovnováhu a zbavuje ho odpadu. Ak dieťa stratí vracaním, hnačkou alebo horúčkou isté množstvo vody a neprijíma dostatok tekutín na Jeho…

Cudzie teleso v nose

Ak sa dieťaťu dostalo do nosa cudzie teleso, naj­pravdepodobnejšie si ho tam pri hre vsunulo sa­mo alebo niektorý kamarát. Spočiatku nespozo­rujete ani vy, ani dieťa nijaké ťažkosti; až po dvoch či troch dňoch sa objaví krvácanie z no­sa alebo krvavý,…

Cudzie teleso v uchu

Najbežnejšími cudzími telesami, ktoré uviaznu v uchu, sú malé predmety, napr. korálky, ktoré si tam počas hry vtlačí samo dieťa, alebo to uro­bí jeho kamarát. Veľmi zriedkavo môže v uchu uviaznuť aj drobný hmyz. Je to vážne? Akékoľvek cudzie teleso…

Črevné parazity u deti príznaky a liečba

V ľudskom tele môže cudzopasiť veľa druhov červov; v miernom klimatickom podnebí sú naj­častejšie mrie. Do ľudského organizmu sa zvy­čajne dostávajú s nakazenou potravou ako va­jíčka, ktoré sa potom v čreve vyliahnu a za 15 až 28 dní dospejú. Oplodnené…

Cudzie teleso v oku

Ak sa do oka dostane cudzie teleso, napr. zrnko prachu alebo piesku, oko začne slziť a dieťa ho nebude chcieť otvoriť. Cudzie teleso pohybujúce sa voľne po očnom bielku môžete odstrániť aj sami. Ak je však zapichnuté do očnej gule…

Celiakia u detí

Celiakia, precitlivenosť na glutén (lepok), je dô­sledkom alergickej reakcie sliznice tenkého čre­va na túto bielkovinu. (Keďže lepok sa nachá­dza v obilných zrnách, možno sa mu v normálnej strave vyhnúť len ťažko.) Sliznica čreva sa po­stupne stáva hladkou, čo zabraňuje dobrému…

Rastové bolesti

Bolesť z rastu je tupá, nejasná a postihuje kon­čatiny. Keďže zvyčajne netrvá dlho, možno od nej odviesť pozornosť dieťaťa. Niektorým z pre­javov tejto bolesti trpí každý šiesty školák. Bo­lesti sa môžu začať v čase, keď dieťa veľmi rýchlo rastie; svaly…

Lymfedém – Lymphoedema

Lýmfedém (lymphoedema) je tuhý nebolestivý lymfatický opuch na končati­nách v dôsledku porušeného odtoku lymfy. Etiopatogeneficky možno rozoznať primárny a sekundárny lymfedém. Primár­ny lymfedém vzniká pre vrodené, často familiárne sa vyskytujúce poruchy lymfatických ciev (lymphoedema congenitum). Sekundárny lymfedém vzniká pre získanú…

Vrodené chyby srdca

Výskyt vrodených srdcových chýb u živonarodených detí tvorí asi 1 %. Okrem toho niektoré srdcové chyby, ako defekt predsieňového septa, anomálie aortálneho oblúka, najmä bikuspidálna aortálna chlopňa, sa často rozpoznajú až v neskoršom veku a iné chyby, ako defekt komorového…

Sínusová tachykardia

Pri sínusovej tachykardii zvýši sa tvorba vzruchov v SA uzle na 90/min a vyššie. Sínusová tachykardia je normálnou odpoveďou pri námahe, anxióznych stavoch . (srdcová neuróza), hypertyreóze, hyperkinetických syndrómoch, v dôsledku ne­adekvátnej autonómnej kontroly, po sympatikomimetických látkach, vagolytikách, pri horúčke,…

Predsieňový flater

Predsieňový flater (kmitanie predsiení) je pravidelný predsieňový rytmus s frekvenciou 150-360/min. Komory sa kontrahujú zvyčajne pomalšie ako predsiene, zväčša v pravidelnom slede 2 : 1, 4 : 1, zriedkavo 3:1, resp. 5 : 1, čo závisí od stupňa AV blokády.…

Chlopňové náhrady

V súčasnosti už nie sú pochybnosti, že fibrózne, kalcifikované chlopne s regurgitáciou vyžadujú výmenu. Aj keď nijaká z chlopňových protéz (mechanické, bioprotézy) nie je ideálna, po ich implantácii často nastáva zlepšenie stavu a predĺženie života. Z mechanických chlopní sa najdlhšie…

Mozočkový syndróm

Mozoček patrí k štruktúram v zadnej jame lebky, nasadá na mozgový kmeň a je krytý tentóriom. Anatomicky má nepárovú strednú časť – vermis a dve hemisféry. S kmeňom je spojený pomocou stopiek (pedunkuli; hornou stogkou s mezencefalom, strednou s Varolovým…

Vyšetrenie likvoru – hodnoty

Likvor sa na laboratórne vyšetrenie odoberá najčastejšie lumbálnou punkciou (LP). Pri podozrení na intrakraniálnu hypertenziu je potrebné pred LP uskutočniť vyšetrenie očného pozadia. Pri normálnom náleze nehrozí herniácia mozgových štruktúr do spinálneho kanála. LP sa robí v sede alebo ležiačky…