Pozitrónová emisná tomografia

Pozitrónová emisná tomografia (PET) je funkčná zobrazovacia metóda využí­vajúca cyklotrón, čím patrí medzi najdrahšie vyšetrenia vôbec. Vyšetrenie: Na vyšetrenie sa musí pripraviť izotop emitujúci pozitrón v cyklotróne, ktorý sa využíva ako nosič na sledovanie metabolizmu označenej látky. Sledovať možno napr.…

Poruchy citlivostí pri miechových léziách

Koreňový typ: Vzniká pri postihnutí zadných miechových rohov a koreňov. Charakteristické je segmentálne (dermatómové) usporiadanie (areae radiculares). Postihnutie môže byť zánikové (hypestézia až anes­tézia), iritačné v zmysle mravčenia (parestézia), zvýšenej citlivosti (hyperestézia) alebo odlišného typu, než je podráždenie (dysestézia). Pre…

Jednofotónová emisná tomografia

Jednofotónová emisná tomografia (SPECT – single photon emission computed tomography). Je v praxi najpoužívanejšie funkčné vyšetrenie, ktoré kombinuje pred­nosti gama-scintigrafie s počítačovou tomografiou. Do mozgu pacienta sa jed­norazovo po i. v. aplikácii podáva látka – nosič označená rádiofarmakom (99m Techchnécium).…

Elektromyografia

Elektromyografia (EMG) je neurofyziologická metóda, ktorá zaznamenala v posledných desaťročiach búrlivý rozvoj. Ide o sku­pinu metód, ktoré sa zaoberajú diagnostikou porúch periférneho nervo­vého systému, porúch nervovosvalového prenosu a kostrového svalstva. Vyšetrenie zahrnuje: vodivostné štúdie, ihlovú EMG, špeciálne vyšetrovacie techniky. Prístrojové…

Halucinácie

Halucinácie sú vnemy, ktoré vznikajú bez súčasného vonkajšieho pod­netu, pričom majú pre jedinca charakter skutočnosti. Sluchové (akustické) halucinácie. Jednoduché (elementárne) slu­chové halucinácie sa nazývajú Ide o jednoduché vnemy rozma­nitých zvukov – pískanie, výstrely, zvonenie, rozličné tóny. Zložité (komplexné) sluchové halucinácie…

Dopplerovská ultrasonografia

Táto moderná vyšetrovacia metóda využíva Dopplerov princíp merania rýchlosti krvných častíc, a tým aj rýchlosti krvného prúdu. Jej podstata je v tom, že signál na pohybujúcom sa povrchu – v tomto prípade krvnom prúde v cieve – sa odráža a…

Detské hlísty

Detské hlísty, práve tak ako mrie, sa vyskytujú len u ľudí. Pôvodcom nákazy je škrkavka Ascaris lumbricoides, ktorá má valcovité telo ružovkas­tej farby. Samček meria 12-17 cm, samička 20-40 cm. Jediným prame­ňom pôvodcu nákazy je človek. Najčastejšie sa nakazia deti.…

Demencia

Demencia je charakterizovaná celkovým oslabením psychickej aktivity s následným znížením sociálnej a profesionálnej činnosti človeka. Zvyčajne je narušená pamäť, orientácia, abstrakcia, schopnosť učiť sa, vizuálna a priestorová percepcia a schopnosť niektorých praktických činností. Dementní ľudia však nemajú narušené vedomie (okrem…

Čo je to ilúzia?

Ilúzie sú vnemy, pri ktorých sa objektívna skutočnosť nesprávne vníma – zobrazuje. Vyvoláva ich skutočný podnet, ktorému však nezodpovedá ich odraz vo vedomí. S iluzórnym vnímaním sa stretávame veľmi často, napr. koľajnice alebo rovná cesta sa nám zdajú v diaľke…

Amputácie končatín

Amputácia chorej končatiny je poslednou možnosťou po vyčerpaní všet­kých možných terapeutických zásahov na jej záchranu. Indikovaná je v piatich prípadoch: Pri úplnej strate krvného obehu v končatine po vyčerpaní všetkých konzervatívnych i operačných metód na jeho obnovenie, Ak tkanivá končatiny…

Kontraktúra

Kontraktúra je fixované držanie končatiny alebo inej časti tela (napr. chrbtice). Druhy a príčiny kontraktúr: neurogénne kontraktúry vznikajú pri dlhšie trvajúcich neliečených alebo nesprávne liečených periférnych či centrálnych obrnách, prípadne obidvoch súčasne; myogénne kontraktúry vznikajú pri ochoreniach svalov, napr. pri…

Mazová zátka – Cerumen

Ušný maz produkujú mazové žliazky vo vonkajšom zvukovode. Pri žuva­ní sa maz vyprázdňuje navonok. Niekedy sa však môže nahromadiť v po­dobe mazovej zátky a upchať zvukovod. Stáva sa to pri nadmernej tvorbe alebo nedostatočnom vyprázdňovaní mazu (napr. pre nevhodne stvárnený…

Meranie vnútrolebkového tlaku

Intrakraniálny tlak (ICP) poskytuje dôležité informácie o zmenách ob­sahu v dutine lebky. Za normálnych okolností tvorí vnútrolebkový obsah mozgové tkanivo, cerebrospinálny likvor a krv. U zdravých osôb sú tkani­vový objem a množstvo likvoru konštantné, kým objem krvi sa periodicky mení.…

Neurogénny močový mechúr

Močenie je zložitý reflexný dej, na ktorom človek ovláda vôľou a podve­domím len zábranu jeho začiatku. Je to tzv. schopnosť inhibície. Takisto začatie močenia je skôr prerušenie tejto inhibície než aktívne vymočenie. Preto aj ľahšie formy neurogénneho mechúra bez hrubého…

Katetrizácia močového mechúra

Katetrizácia je najčastejšie indikovaná pri retencii moču s jeho odkvap­kávaním. Intermitentná katetrizácia je bezpečnou a účinnou metódou drenáže mo­čového mechúra. Vo väčšine prípadov sa uskutočňuje ľahko, ale technika vyžaduje spolupracujúceho a motivovaného pacienta i skúseného odborníka. Katéter sa musí zavádzať…

Transplantácia obličky

Zásadným prínosom pre liečbu chronického zlyhania obličiek je trans­plantácia obličky. Ak sa podarí, môže sa nepriaznivá situácia definitívne alebo na veľmi dlhý čas vyriešiť. Transplantát prevezme funkciu ťažko po­škodených vlastných obličiek pacienta. Na transplantáciu obličiek sa takmer výlučne používajú obličky…

Mikrobiologické vyšetrenie moču

Moč na bakteriologické vyšetrenie sa odoberá po dôkladnom dezinfiko­vaní ústia močovej rúry, pri spontánnom močení sa zachytáva tzv. stredný prúd moču. Muži sa necievkujú z diagnostických príčin nikdy, ženy len vo výnimočných situáciách. Každé cievkovanie znamená nebezpečenstvo, že sa infekcia…

Dialýza

Dialýza je oddeľovanie koloidných a kryštaloidných látok rozpustených v roztoku pomocou polopriepustnej membrány. Hemodialýza znamená uplatnenie fyzikálnych princípov dialýzy na krvi ako roztoku. V lekárskej praxi sa hemodialýza uskutočňuje v špeciálnych prístrojoch – hemodia – lyzátoroch s umelými polopriepustnými membránami.…

Funkčné vyšetrenie pľúc

Pri funkčnom vyšetrení pľúc sa získavajú objektívne informácie o funkcii pľúc, čím sa významne dopĺňajú ostatné vyšetrenia dýchacích orgánov (rtg. izotopové a i.). Na funkčné vyšetrenie sa používa najmä spirometria, ktorá informuje o pokojových pľúcnych objemoch a kapacitách. Na funkč­né…

Liečba kyslíkom

U zdravého človeka sa kyslík z vdychovaného vzduchu viaže v pľúcnych mechúrikoch na červené krvné farbivo – hemoglobín – a vytvára sa oxyhemoglobín. Zároveň sa z hemoglobínu uvoľňuje do vydychovaného vzdu­chu oxid uhličitý. Prostredníctvom červených krviniek sa tepnovou krvou kyslík…

Endoskopické a bioptické vyšetrenie

Torakoskopia (thorax = hrudník) znamená zavedenie endoskopu do pohrudnicovej dutiny a jej prezretie. Bronchoskopia – vyšetrenie priedušiek – je neodmysliteľné v diagnostike nádorov dýchacích ciest a pľúc. Pri krvácaní alebo hnisavých procesoch sa dá endoskopicky určiť, z ktorej priedušky krv…

Riziká po transfúzii krvi

Pri dodržaní všetkých pravidiel sú vážne transfúzne reakcie zriedkavé. Pyretická reakcia je horúčka spôsobená pyrogénmi z transfúznej sú­pravy. Je síce nepríjemná a pomerne častá (3-6 %), ale nie je nebezpečná. Obehová reakcia vzniká z preťaženia srdca rýchlou alebo masívnou transfúziou…

Bicyklová ergometria

Bicyklová ergometria pomáha pri zisťovaní latentných (skrytých) foriem ischemickej choroby srdca a umožňuje rozhodnúť, či ťažkosti chorého (napr. bolesti na hrudníku) majú pôvod v nedokrvenosti srdcového svalu. Záťažové EKG vyšetrenie patrí k základným diagnostickým metódam pri podozrení na ICHS. Každé…

Rehabilitácia

Rehabilitácia: v preklade znamená obnovenie pôvodného stavu (z lat. re = znovu, habilitatio = uschopnenie), teda navrátenie chorého do normál­neho života. Je to liečebná metóda, ktorá pomáha obnoviť alebo udržať pô­vodné schopnosti chorého, a to tak telesné, ako aj duševné.…

Vyšetrenie obličiek

Funkčné vyšetrenie obličiek je jediná metóda, podľa ktorej si možno urobiť predstavu o množstve fungujúceho parenchýmu. Kreatinínový klírens. Vyšetrenie poskytuje informácie o filtračnej a resorpčnej zdatnosti obličiek. Zistí sa z výpočtu – podľa príslušného vzor­ca. Treba poznať koncentráciu kreatitínu v…