Lekárstvo a medicína 19. storočia

Všeobecný pokrok v 19. storočí sprevádzali aj nové objavy a progre­sívne prúdy vo vedeckom myslení. Jan Evangelista Purkyně (1787 -1869) objavil bunkové zloženie tiel živočíchov a človeka. Svoj objav predniesol roku 1837 v Prahe na zjazde prírodovedcov a lekárov. O…

Lekárstvo a medicína 17.-18. storočia

Akoby spojnicu starého s novým na prahu tohto obdobia predstavuje v medicíne dielo Angličana Thomasa Sydenhama (1624-1689), ktoré sí­ce bolo zakotvené v Hippokratovom učení, no zdôrazňovalo kritické zhod­notenie lekárskych skúseností pri vy­šetrovaní a liečení pacienta. Sydenham vyšiel z názoru, že…

Periférne ochrnutie tvárového nervu

Svaly tváre, ktoré umožňujú rozprávanie, žutie a mimické pohyby, ovláda VII. mozgo­vý nerv (nervus facialis), na­zývaný tvárový nerv. Tento nerv môže byť po­škodený rôznymi vplyvmi – prievanom, poranením ale­bo zápalom. Následok postihnutia toh­to nervu: očné štrbiny zo­stávajú otvorené a oko…

Čo je šeroslepota – Hemeralopia

K jednej z najdôležitejších funkcií ľudského oka patrí schopnosť prispôsobiť sa rôz­nym stupňom osvetlenia. Za túto funkciu oka je zodpo­vedná hlavne sietnica, ktorá sa skladá z takzvaných čapíkov a tyčiniek. Čapíky, ktoré zodpoveda­jú za správne videnie v den­nom svetle, obsahujú…

Čo je jačmeň a vlčie zrno? Hordeolum et Chalazion

Takto označujeme hnisavý zápal mazových alebo pot­ných žliaz horného alebo dolného viečka. Pri tomto zápale malých žliaz okraja viečok rozoznávame von­kajší jačmeň, ktorý postihu­je žliazky očných rias (tzv. Zeisove alebo Mollove žľa­zy), a vnútorný jačmeň, kto­rý je infekciou žliaz viečka…

Čo je delírium a jeho príznaky

Delírium je chorobná poru­cha vedomia so závažnými myšlienkovými, duševnými a telesnými prejavmi. K de­líriu dochádza pri otravách, pri dlhodobej nadmernej kon­zumácii alkoholu, užívaní drog či liekov a následkom ťažkých infekcií a poranení. Delírium je však najčastejšie abstinenčným príznakom dro­govo závislých…

Anomálie tvaru nosa a príznaky

Existujú štyri základné ano­málie tvaru nosa. Orlí nos sa vyznačuje natoľko silným vyvýšením jeho chrbta, že má z profilu podobu „hrbu“. Opakom je široký nos, keď chrbát nosa prebieha plocho. Krivý nos, ako naznačuje je­ho meno, prebieha asymetric­ky. Sedlový nos…

Zázvor náš každodenný – zázvor ako liek

Cítite sa bez energie, vyčerpaní a potrebujete povzbudiť telo a myseľ? Siahnite po liečivých účinkoch zázvoru, ktoré sú nevídané. Tlmí množenie baktérií a vírusov a zároveň zvyšuje imunitu. Nezabudnite však, že ho treba konzumovať s mierou. Určite to každý z…

Med a jeho história

Med tvorí včela medonosná Apis mellifera Patrí k blanokrídlemu žihadlovému hmyzu. Jej telo je článkované. Vo svojom vývoji prechádza štádiami vajíčka, larvy a kukly. Včela medonosná žije vo veľkých spoločenských celkoch (50 80 tisíc jedincov) nazývaných včelstvo, kde každá skupina…

Život s cievnou mozgovou príhodou

U pacientov, ktorí cievnu mozgovú príhodu pre­žili, je možný trojaký vývoj. Buď dôjde k úplnému klinickému uzdraveniu, alebo k čiastočnej úprave stavu v rôznom stupni, alebo k trvalej invalidite s rôzne ťažkým stupňom poruchy hybnosti. V tejto poslednej skupine sa…

Vyšetrenie pacienta s mozgovou porážkou

I keď diagnózu náhlej cievnej mozgovej príhody určuje odborný lekár z analýzy klinického obrazu, prejavy ochorenia by mala poznať aj nezdravotnícka verejnosť, keďže ďalší osud pacienta závisí aj od rýchlosti určenia správnej diagnózy, tak ako u kaž­dého akútneho chorobného postihnutia…

Rizikové faktory cievnych  mozgových  príhod

Rizikové faktory, teda také faktory, ktoré zvyšu­jú pravdepodobnosť výskytu cievnych príhod,môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín: Rizikové faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť: Vek: u starších ľudí je vyššie riziko výskytu mozgovej porážky než u mladých, i keď v posled­nom čase (najmä…

Náhla cievna mozgová príhoda a jej príčiny

Náhla cievna mozgová príhoda je všeobecné označenie srdcovocievnej choroby postihujúcej cievy mozgu. Známa je aj pod označením apoplexia, mozgový inzult, mozgová porážka, mŕtvica. Ochorenie je veľmi častou príčinou úmrtia, ale aj relatívne výrazných trvalých následkov u pa­cientov, ktorí prežijú akútne…

Koľko spánku potrebujeme?

Potreba spánku je u každého človeka individuálna, podobne ako farba vlasov či výška. Závisí od veku, času, ba dokonca aj od pohla­via. Potreba nočného spánku sa u dospelých pohybuje od päť do de­sať hodín. Priemerná potreba nočného spánku u dospelých…

Čo je spánok a biologické hodiny

Spánok je fyziologický stav, počas ktorého sa organizmus rege­neruje, kontroluje si svoje systémy, konsoliduje si pamäť, očisťuje sa od bunkových splodín a zhromažďuje si energiu na ďalší deň. Opakuje sa periodicky v priebehu dvadsiatich štyroch hodín. Ľudia prespia priemerne jednu…

Čo je bolesť a ako vzniká

Myslím na tú, pri ktorej zatíname zuby, skrivíme tvár. Ak je veľká, vyhŕknu nám slzy a skrúcame sa ako had. Snažíme sa uniknúť príčine, ktorá ju vy­volala, alebo, hnaní pudom sebazáchrany, vrháme sa na trýzniteľa, ktorý ju zapríčiňuje. Iné býva…

Ako správne rozpoznať chorobu

Poznať, či je niekto chorý, nie je úloha ťažká. Mat­ka na očičkách svojho nemluvniatka zbadá, ak niečo nie je v poriadku. I človek dospelý sa podstatne zme­ní pri vážnejšej chorobe. Ťažšie je rozpoznať chorobu, odborne určiť diagnó­zu. Každá choroba má…

Znížená imunita a obranyschopnosť organizmu

Až na niekoľko výnimiek sa znížená obranyschopnosť organizmu získa v prie­behu rokov v dôsledku nezdravého spôsobu života, ktorý zaťažuje ako vonkaj­šie (koža, sliznica), tak aj vnútorné (lymfy) ochranné funkcie tela. V spojení s organickým alebo infekčných ochorením musí byť dodatočne…

Prípady neurózy v skutočnom živote

Istá žena žila sama v celom dome. Jej muž totiž pracoval v blízkom meste a domov sa vracal iba zriedka. V prázdnom dome žena veľmi živo pociťovala svoju samotu a veľmi sa bála. Rada chodila do spoločnosti. Raz v dobrej…

Pozor na negatívne kalórie v zelenine

Práve v oblasti výživy sa robia chyby, ktoré mávajú najťažšie dôsledky. Dnešný človek sa stravuje nezdravo, nielen že je zle, ale aj príliš veľa. S narastaním nadváhy, podstatne rastie aj riziko úmrtia v dôsledku srdcovej choroby (Angína pectoris, infarkt myokardu),…

Účinná sila rastlín na rôzne choroby

preháňadlá: krušina jelšová, blen čierny povzbudenie chuti: šalvia lekárska, mäta piepomá, citrón, horec žltý, zemežlč posilnenie organizmu: ďumbier, šalvia lekárska, myší chvost, saturejka záhradná, ľubovník bodkovaný, alchemilka podpora vylučovania: fenikel obyčajný, myší chvost, ligurček lekársky, dúška tymiánová, podbeľ liečivý, pľúcnik…