Svaly u detí

Svaly sú vytvorené z dlhých pásov tesne preple­tených vláken, ktoré zmršťovaním a uvoľňova­ním vyvolávajú pohyb. V ľudskom tele rozlišuje­me dva hlavné druhy svalov – neovládateľné vô­ľou a ovládateľné vôľou. Svaly, ktoré neovláda­me vôľou, pracujú nepretržite bez našej vedo­mej kontroly a…

Cievny systém človeka

Cievny systém tvorí spoločne so srdcom neoddeliteľnú súčasť srdcovo-cievneho systému. Ak sa vynechajú lymfatické cievy, rozoznávajú sa dva zákadné typy ciev: tepny – artérie a žily – vény. Tepny odvádzajú zo srdca: odkysličenú krv do pľúc (pľúcne tepny), okysličenú krv…

Ľudské srdce – orgán

Srdce (cor) je uložené v dolnom prednom medzihrudí, a to jedna tretina srdca vpravo a dve tretiny vľavo od stredovej čiary. Je to dutinový orgán rozdelený na ľa­vú a pravú polovicu. Každá polovica je rozdelená na dve dutiny. Horná dutina…

Zloženie kože

Zloženie kože je predpokladom jej mnohostrannej činnosti. Celkom na povrchu je pokožka, tá časť kože, ktorá sa dvíha, keď tlakom vzniká pľuzgier (napríklad na dlani veslára). Je pomerne tenká; najtenšia je na mihalniciach (asi 0,1 mm), najhrubšia na stupajach (2…

Zloženie krvi

Látky obsiahnuté v potrave sa trávením pripravia tak, aby sa ich molekuly mohli vstrebať (presiaknuť cez črevnú stenu) do krvi a miazgy, ktoré ich prinášajú k tkanivám a bunkám. Dospelý človek má 5-6 I krvi, ktorá je v neprestajnom pohybe…

Telesná teplota

Teplota ľudského tela je vcelku stála; v priebehu dňa a noci sa pohybuje okolo 37 °C. Tým sa človek a vyššie živočíchy nápadne odlišujú od nižších živočíchov, napr. plazov, obojživelníkov, rýb atď., ktorých telo sa zo­hrieva alebo chladne podľa toho,…

Močový mechúr

Močový mechúr (vesica urinaria) je svalová nádržka menlivého tvaru. Uložená je v malej panve za lonovou sponou. Slúži na zhro­mažďovanie moču. U oboch pohlaví je mechúr umiestený bezpro­stredne za lonovou sponou, ktorá ho zakrýva, kým je prázdny. Pod močovým mechúrom…

Ženské vajíčko

Ženské vajíčko (ovum, ovulum) je veľká bunka priemeru 150 – 300 um, ktorá vzniká zložitými pochodmi z nezrelého vajíčka. Nezrelé vajíčka obklopené vrstvou folikulových buniek sú uložené v kôrovej časti vajíčka v tzv. vajcových vačkoch – folikuloch. Tých je u…

Maternica

Maternica (uterus, métra) má v procese rozmnožovania dôležitú úlohu, lebo umožňuje vývoj zárodku a plodu až do pôrodu. Počas gravidity sa značne mení, najmä jej tvar a veľkosť, ale i jej vzťahy k okolitým orgánom. Je to hrubostenný nepárový orgán…

Prsná žľaza

Prsníková žľaza (glandula mammaria) je charakteristická pre žen­ské pohlavie. U mužského pohlavia zostáva totiž iba jej základ. U dievčat sa začína prudký rast tejto žľazy v puberte. Jej vývoj je teda pod vplyvom pohlavných hormónov. U žien prsníková žľaza tvorí…

Hlavové nervy

Hlavové nervy (nervi craniales) sa prevažne rozvetvujú v oblasti hlavy a krku. Označujú sa aj ako mozgové nervy (nervi cerebrales). Majú ústredia v najväčšom oddiele nervovej sústavy – moz­gu. Ich základná stavba je v podstate iná, ako na mie- chových…

Tepny v ľudskom tele

Srdcovnica (aorta) vystupuje z ľavej komory ako vystupujúca srdcovnica (aorta ascendens). Do srdcovej svaloviny vydáva dve vencovité tepny, ktoré zaisťujú pravidelný prívod kyslíka a živín srdcovému svalu. Oblúk srdcovnice (arcus aortae) je pokračovaním vystupujúcej srdcovnice. Premieta sa za rukoväť mostíka.…

Stavba svalu

Sval (musculus) je orgán zložený z niekoľkých tkanív. Základom je priečne pruhované svalové tkanivo, ktoré tvorí podklad mä­sitej časti, kým šľachovitú časť svalu tvorí väzivo. K svalom patria svalové cievy, ktoré slúžia na ich výživu, a svalové nervy, ktoré vedú…

Rebrá človeka

Rebrá (costae) v počte 12 párov tvoria hlavný podklad hrudníka. Každé rebro je v podstate plochá oblúkovitá kosť; vpredu menšia časť je chrupkovitá. Kostená časť rebra má polguľovitú hlavičku na kĺbovité pripojenie k hrudníkovým stavcom. Potom nasleduje zúžený krček, ktorý…

Koža človeka

Koža pokrýva celý povrch tela a čo do plochy je to najväčší orgán v tele. Oddeľuje vnútorné prostredie organizmu od vonkajšieho, a preto jej pripadajú mnohé, možno povedať, životne dôležité funkcie: Má obrannú úlohu. Chráni nižšie uložené orgány pred mechanickými,…

Mozog

Mozog (encephalon, cerebrum) tvorí zložité zoskupenie vyšších a najvyšších nervových ústredí. Váži priemerne 1300 g; u mužov viacej než u žien. Váha mozgu nie je však rozhodujúcim činite­ľom. Mozog je uzavretý v dutine lebky, takže jeho základňa je sploštená, horná…

Mozgová kôra

Mozgová kôra (cortex cerebri) tvorí poprehýbaný plášť mozgových pologúľ, ktorého hrúbka kolíše medzi 2 – 5 mm. Mikroskopicky sa skladá z veľkého počtu nervových buniek (ich počet sa odhaduje až na 14 miliárd) a z hustej siete nervových vláken. Bunky…

Pažerák anatómia

Pažerák (oesophagus) je jediný rúrovitý orgán hrudníkovej časti tráviacej rúry. Dlhý je 25 – 28 cm a prevádza potravu z hltana do žalúdka. Na tejto ceste sa potrava nemení. Dôležitejšia ako vlastný rozmer pažeráka je vzdialenosť miesta jeho vyústenia do…

Podžalúdková žľaza

Podžalúdková žľaza (pankreas) je podlhovastá žľaza sivoružovej farby, dlhá asi 25 cm. Uložená je pod žalúdkom a prirastá k zadnej stene brušnej. Širokou hlavou vypĺňa ohnutie dvanástnika, ktorý ju obtáča. Zúžený krček spája hlavu s telom pankreasu, ktorý je uložený…

Anatómia pečene

Pečeň (hepar) je najväčšia a najťažšia žľaza v tele. Váži okolo 1500 g. Má červenohnedú farbu a je pomerne krehká, takže pri úrazoch sa ľahko trhá. Väčšinu povrchu pečene pokrýva lesklá pobrušnica, ktorá sa nevyskytuje iba v úzkom pruhu, kde…

Tenké črevo

Stena tenkého čreva je vrstvovitá, podobne, ako sme to videli pri žalúdku. Má aj podobný význam. Slúži na transport obsahu, na vylučovanie črevnej šťavy a okrem toho na vstrebávanie získaných živín. Týmto funkciám zodpovedá aj špeciálna skladba tenkého čreva, ktorú…

Pobrušnica

Pobrušnica (peritoneum) je tenká serózna blana, ktorá ako nástenná pobrušnica vystiela všetky steny brušnej dutiny a ako útrobná pobrušnica pokrýva voľný povrch všet­kých orgánov brušnej dutiny. Nachádzame tu teda podobné po­mery ako v hrudníkovej dutine. So zreteľom na to sa…

Žlčník

Žlčník (vesica fellea) je hruškovité pretiahnutý vačok obrátený dnom dopredu. Dotýka sa prednej steny brušnej dutiny uprostred pod pravým rebrovým oblúkom. Kapacita žlčníka je asi 50 ml. V skutočnosti však vie spracovať oveľa väčšie množstvo žlče, pretože pretekajúcu žlč zahusťuje…

Jazyk človeka

Jazyk (lingua) je hlavný orgán ústnej dutiny. Je veľmi pohyblivý a tvorí ho prevažne svalstvo. Zúčastňuje sa na spracúvaní potravy a pri artikulácii. Týmto zložitým výkonom zodpovedá i jeho stavba. Zadná časť jazyka – koreň – sa zväčšuje k hltanu.…

Nosová dutina

Nosová dutina (cavum nasi) je uložená nad ústnou dutinou, od kto­rej je oddelená tvrdým a mäkkým podnebím. Vzadu sa otvára do nosohltana zadnými nosovými otvormi (choánami). Vpredu tvoria vstup do nosovej dutiny nozdry, uložené na dolnej ploche vonkaj­šieho nosa. Vonkajší…