Zrakový nerv

Tyčinky a čapíky vysielajú jemné nervové vlákna, ktoré sa ešte v sietnici spájajú s vmedzerenými neurónmi. Ich pokračovaním sú potom dlhé nervové vlákna, ktoré tvoria vlastný zrakový nerv. Bra­davka zrakového nervu je miesto, v ktorom nerv vystupuje z oka. Najzaujímavejšie…

Čo je vestibulárny aparát?

Nachádza sa v spánkovej kosti. Je to systém troch na seba kol­mých kanálikov, ktoré majú polkruhovitý tvar, a dvoch vačkov. Všetky obsahujú tekutinu. Pohyby hlavou sa prenášajú na tekutinu v kanálikoch/ a tekutina potom dráždi nervové zakončenia, ktoré odosielajú informácie…

Mozoček, predĺžená miecha a most

Sídlom pre udržiavanie rovnováhy tela, svalového napätia a voľ­ných pohybov je mozoček. Poškodenia, ktoré postihujú ktorúkoľvek časť nervového spojenia v nervovom oblúku medzi receptormi a mozočkom, môžu vyvolať poruchy spomínaných funkcií rozličného stupňa. Predĺžená miecha a most V týchto orgánoch…

Mozgové pologule

Tvar a priebeh jednotlivých závitov mozgových pologúľ pri zbež­nom pohľade nijako neupúta našu pozornosť. Povrch mozgovej po­logule je zbrázdený, závity sú síce odlišné formou, ale ako časť celku sú vlastne dosť jednotvárne. Vedcom trvalo dosť dlho, kým v nich objavili…

Čo je Neurón?

Neurón je vlastne nervová bunka s výbežkami. Bunka je obyčaj­ne hviezdicovitá a z jej rohov vystupujú výbežky. Niektoré sú krát­ke – nimi sa bunka spája s ostatnými bunkami, a jedno vlákno, na­zveme si ho osovým valcom, je vlastné nervové vlákno.…

Nervový systém

Nervový systém v organizme plní predovšetkým jednu podstatnú funkciu – zjednocuje činnosť všetkých orgánov a ústrojov. Našou úlohou bude vystihnúť podstatu tejto súčinnosti. Stojíme pred prob­lémom, kde začať, aby sa nám to podarilo. Vývojové etapy nervového systému ako celku od…

Tkanivá

Bunky sa v tele združujú do funkčne jednotných a anatomicky ucelených skupín, ktoré nazývame tkanivami. Poznáme 5 základných tkanív: Tkanivo epitelové – epitel – Epitel vystiela všetky telové duti­ny a odtiaľ má aj slovenský názov výstelka – sliznica. V týchto…

Čo je bunka?

Nepochybujeme o tom, že ľudia poznajú základné pojmy o bun­kách – učili sme sa o nich na základnej škole. Na­priek tomu si však zopakujeme niekoľko údajov o ich tvare, zložení a funkcii. Hneď na začiatku treba pripomenúť, že v živej…

Prsník – z čoho pozostáva a aká je jeho funkcia

Pre básnikov, umelcov, milencov a každé dojča je prsník ojedi­nelým ľudským orgánom, v histórii ospevovaným pre svoju krá­su a nekonečnú rozmanitosť. Dnes vedci, tráviaci veľa času nad mikroskopom, považujú tento nádherný orgán za anatomicky cel­kom obyčajný, tak ako ostatné časti…

Čo je miecha a aké úlohy má miecha?

Miecha (medulla spinalis) je súčasťou centrálnej nervovej sústavy, ktorej sú podriadené všetky nižšie nervové systé­my tela. U človeka je ulože­ná v chrbticovom kanáli, ktorý tvoria otvory stavcov, je obalená miechovými bla­nami a podobne ako mozog v podstate pláva v mozgomiechovom…

Orgány rovnováhy

Čo sú orgány rovnováhy? Orgány rovnováhy, odborne nazývané vestibulárny apa­rát, sú súčasťou vnútorného ucha, ktoré je uložené vo vnútri lebky. Skladajú sa z trubicovitej predsienky kanálika (utriculus), ktorý je pomocou výklenkov (tzv. ampuly) spojený s troma ko­žovitými polkruhovými kanálikmi a…

Tepny a vlásočnice

Čo sú tepny? Tepny, po latinsky artérie, sú krvné cievy, ktoré odvá­dzajú krv zo srdca a rozvá­dzajú ju do celého tela. Najväčšou artériou ľudského tela je hlavná tepna, aorta. Vystupuje priamo zo srdca a má priemer 2,5 cm. Naopak naj…

Krv a akú funkciu má krv?

Akú funkciu má krv? Na nijakom zo svojich orgá­nov nie je telo také závislé ako práve na krvi. A niet sa čo čudovať – krv musí plniť v organizme sedem rozlič­ných funkcií! Pretože všetky jej činnosti nejako súvisia s transportom…

Bunky

Akú funkciu plnia bunky? Každý organizmus je tvore­ný množstvom malých jed­notlivých častíc – buniek. Tie vytvárajú nielen jednotlivé telesné tkanivá, ale sa­mé tiež produkujú mnohé chemické látky, ktoré sú pre organizmus nevyhnutné. Sú to napríklad tráviace šťavy, slzy, pot, ale…

Anatómia a funkcia jednotlivých častí ucha

Ucho je sluchovopolohový ústroj. Tvoria ho tri časti: vonkajšie ucho (ušnica a von­kajší zvukovod), stredné ucho (blana bubienka a bubienková dutina, reťaz slucho­vých kostičiek, sluchová trubica, dutinky hlávkového výbežku), vnútorné ucho (slimák, pred­sieň s tromi polkruhovými kanálmi, sluchovopolohový nerv). Vonkajšie…

Anatómia a funkcia hltana a pažeráka

Hltan (pharynx) má tvar širokej nepravidelnej rúry. Je uložený pred krčnou chrbticou. Delíme ho na nosohltan (epipharynx), ústnu časť (oropharynx) a hrtanovú časť (hypopharynx). Nosohltan má kockovitý tvar a na­chádza sa za mäkkým podnebím i nad ním. Na jeho klenbe…

Význam zraku – anatómia a fyziológia oka

Oko je z viacerých stránok význam­ným orgánom ľudského tela. Už sa­mo uloženie očí na výraznom mieste zapríčiňuje, že si ich pri styku s ľuďmi musíme všímať. Do veľkej miery ovplyvňujú aj vonkajší vzhľad tváre. Výraz očí prezrádza veľa z vnútorné­ho…

Očná guľa a druhotné ústroje oka

Očná guľa alebo oko v užšom zmysle slova je guľovitý útvar, ktoré­ho os od predného po zadný pól meria u dospelého človeka priemer­ne 24 mm. Stena očnej gule sa skladá z troch vrstiev. Vonkajšiu vrstvu tvorí väzivová blana (tunica fibrosa).…

Anatómia a funkcia nosa a prínosových dutín

Vonkajší nos má tvar individuál­ne veľkej pyramídy. Jeho kostru tvo­ria v hornej časti nosové kosti a v dolnej, pohyblivej časti zasa chrupky. Tieto štruktúry kryjú vnútorný nos, nosovú dutinu rozdelenú nosovou priehradkou, ktorá vpredu vyúsťuje nozdrami a do nosohltana choánami.…

Oko – Akú funkciu má oko?

Nijaký zmyslový orgán ne sprostredkúva človeku ta­ké množstvo rozmanitých a ďalekosiahlych informácií a vnemov ako práve oko. Niet sa čomu čudovať, je to jeden z najkomplikovanej­ších zmyslových orgánov, ktorým disponujeme. Oko pritom podáva ne­uveriteľné výkony: rozozná najmenej 160 čistých farieb.…

Základné údaje o mozgu

Práca mozgu závisí prevažne od jeho prekrve­nia, teda od krvného obehu, ktorého úlohou je transport najrôznejších látok v tele a v mozgu. Význam mozgu pre človeka je možné posúdiť z po­rovnania prekrvenia mozgu a celkového prekrve­nia tela. Srdce dospelého človeka…

Pečeň

Dva laloky pečene sú uložené pod klenbou bránice, ktorá oddeľuje hrudník od brušnej dutiny. Pečeň okrem toho, že produkuje žlč, zabez­pečuje ešte aj; ďalšie chemické procesy. Rozložené živiny sa vstrebávajú v črevnom trakte a dostávajú sa vrátnicovou žilou (vena portae]…