Choroby z povolania

Vaše zamestnanie do istej miery určuje pravdepodobnosť, s akou môžete dostať niektoré choroby a malo by mať vplyv na to, ako si vysvetľujete dané príznaky. Ak je po­hyb pre človeka dobrý, prečo na srdcové choroby umiera viac mužov, vykonávajúcich fyzickú prácu, než vedúcich pracovníkov? Prečo sa u nich tiež zaznamenal vyšší vý­skyt rakoviny? To nikto nevie presne vysvetliť, ale telesná aktivita naozaj má preventívne účinky a určite nie je zodpovedná za tieto prekvapujúce zistenia. Odpoveďou môžu byť stravovacie návyky, alebo to, že robotníci ne­majú možnosť kvalitnej lekárskej starotlivosti, či to, že odkladajú potrebnú liečbu, pretože nerozoznajú príznaky choroby.povolanie

Bez ohľadu na povahu vašej práce existujú určité situá­cie, ktoré majú vinu na ochoreniach spojených s výkonom profesie:

Váš vedúci „nespolupracuje“, alebo, rovno povedané, znepríjemňuje vám život.

Vaše možnosti na postup, riadiacu funkciu a vyšší plat v budúcnosti sú malé. Inými slovami, uvedomujete si, že sa nemôžete pohnúť ďalej.

Nezvládate vysoké pracovné zaťaženie.

Máte pocit, že nemáte zodpovednosť úmernú svojim schopnostiam.

Radšej by ste robili niečo iné.

Ste žena v riadiacej funkcii (riziko srdcovej choroby je u vás dvojnásobne vyššie ako u ženy v domácnosti).

Ste robotník alebo úradník nespokojný so svojou prá­cou, zatiaľ čo vaša manželka úspešne zastáva miesto ve­dúcej.

Teraz si vezmime niektoré typické príznaky a ich mož­né fyzické spojenie s prácou, ktorú vykonávate:

Bolí vás hlava a pália alebo režú oči. Ak máte zamest­nanie, pri ktorom sa celý deň musíte sústrediť na drobné detaily (čítať drobné písmo, kresliť, robiť presné merania), je to asi preto, že si namáhate oči. Rovnaké príznaky vy­plývajú z vysedávania pred obrazovkou televízora celé ho­diny bez potrebných prestávok. Musíte v práci často robiť fotokópie? Silné svetlo z nie­ktorých prístrojov spôsobuje dočasné zahmlievanie zraku alebo iskrenie pred očami. Zatvárajte teda vrchnák na prí­stroji alebo oči, keď sa rozsvieti svetlo.

Mávate upchatý nos a ťažko dýchate, tieto príznaky sa však cez víkend stratia a v pondelok sa znovu objavujú? Zrejme ide o „syndróm zapečatenej budovy“, po prvý raz spozorovaný v sedemdesiatych rokoch. Vtedy sme sa za­meriavali na šetrenie energie a minimalizáciu strát pre­hriateho alebo schladeného vzduchu z pracovísk. Nové budovy nemali nijaké okná alebo také, ktoré sa nedali otvoriť. V starších budovách sa okná zaklincovali a utes­nili. Na papieri to znie dobre, lenže problém je v tom, že v takých budovách sa k nevetranému vzduchu pridávajú všetky druhy znečisťujúcich látok, najmä výparov – zo šampóna na koberec a formaldehydov v čistiacich pro­striedkoch, ktoré používajú upratovačky, zo starej kopírky, ktorú zatiaľ nezamenili za nový typ, z korekčného la­ku na texty napísané na písacom stroji, z fixiek, lepidiel a osviežovačov vzduchu. To všetko sa zhromažďuje vo vzduchotesnej miestnosti a spôsobuje nielen upchatie no­sa a ťažkosti s dýchaním, ale aj chronické bolesti hlavy, nevoľnosť, krútenie hlavy, škriabanie v hrdle, podrážde­nie očí a pokožky, suchý kašeľ, alergie a poruchy spánku. Ba čo viac, zvlhčovače vzduchu a ventilácia na kontrolu vlhkosti a teploty v miestnosti v týchto zapečatených bu­dovách poskytujú ideálne prostredie pre baktérie a huby. Najznámejším dôsledkom týchto vplyvov prostredia je le­gionárska choroba, na ktorú zomrelo veľa ľudí, než sa špe­cifikovala príčina. Takže ak pracujete vo vzduchovo nepriepustnej budove a začali vás trápiť alergie a „nádcha“, nezvaľujte vinu na kašľajúcich kolegov alebo parfum se­kretárky!

Ak celé dni píšete na stroji a trápi vás meravosť, mravčenie a možno i slabosť v prstoch, nebojte sa, že ste dosta­li artritídu. Neustály pohyb prstov a zápästí môže niekedy vyústiť do zápalu šliach. Keď vykonávate hocijaký iný opa­kovaný pohyb, môžete pociťovať bolesti v pleci, lakti, zá­pästí alebo prstoch, podľa toho, ktoré kĺby najväčšmi na­máhate.

Ak ste zistili, že sa vám z ničoho nič zvýšil tlak, zamys­lite sa nad prácou, ktorú vykonávate, a nad tým, ako ju zvládate. Napríklad, práca kontrolóra leteckej dopravy je spojená s vyšším výskytom hypertenzie než v iných profe­siách. Aj hlučné pracovné prostredie môže zaviniť zvýše­nie tlaku (i hladiny cholesterolu).

Ak máte chronický kašeľ, nefajčíte a nikdy ste nemali zápal priedušiek, do úvahy prichádza vaše zamestnanie. Ak pracujete s hlinou alebo vyrábate keramiku, pohybuje­te sa v prašnom prostredí textilnej výroby, výroby bižuté­rie či kovovýroby, zrejme spolu s ostatným prachom vdy­chujete aj kysličník kremičitý. Ten spôsobuje chronický kašeľ a rôzne typy pľúcnych ochorení, vrátane silikózy (často je predchodcom rakoviny pľúc).

Aj ďalšie profesie sprevádzajú špecifické riziká – ra­kovina obličiek robotníkov pri koksovacích peciach, malígne nádory močového mechúra robotníkov v gumá­renskom a farbiarenskom priemysle, leukémia medzi rá­diológmi a technikmi pri röntgene, ako aj robotníkov v gumárenskom priemysle. Takmer v každom prípade sa riziko dá minimalizovať alebo úplne odstrániť vhodnými zdravotnými opatreniami. Ak máte podozrenie, že choro­ba, ktorou trpíte, súvisí so strojmi, ktoré používate, alebo chemickými látkami, ktorým ste v práci vystavený, urob­te nevyhnutné kroky, aby ste sa ochránili, a zlepšite svoje pracovné prostredie.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *