Chronická obličková nedostatočnosť

Chorí s chronickou nedostatočnosťou obličiek žijú dnes dlhšie ako v minulosti. Okrem medikamentóznej liečby a životosprávy sa čoraz viac využívajú možnosti dialýzy, buď peritoneálnej alebo hemodialýzy. U mlad­ších osôb sa preferuje transplantácia obličiek.oblicka I keď vek neovplyvňuje funkciu transplantátu, starší ľudia horšie tolerujú imunosupresívnu liečbu, ktorá je pri transplantácii nevyhnutná.

Medikamentózna liečba pokračuje, pokým je hodnota klírensu kreatinínu okolo 10 ml za minútu. Dialýza sa má začať pri prvých príznakoch urémie, teda hneď, ako sa zjaví únava, nauzea, vracanie a neurologické poruchy. Keďže renálna funkcia starších ľudí je vply­vom vekových zmien nižšia, niektorí odborníci odpo­rúčajú, aby sa s dialýzou začalo už pred výskytom prí­znakov urémie. Hemodialýza sa u nás robí v hemodialyzačných centrách, v zahraničí už aj v domácnostiach.

U starších pacientov s diabetom a s kardiovaskulár­nymi chorobami sa uprednostňuje peritoneálna dialýza.

I keď jej efektívnosť pri eliminácii toxických látok z krvi je nižšia, má menej nežiadúcich účinkov. Pri tejto metóde sa spomalí progresia diabetickej retinopatie. Zvyčajne za týždeň stačia dve dialýzy doma. Ak sa dialýza uskutočňuje doma, zvýšená pozornosť sa musí venovať pri dodržiavaní sterilných podmienok. Chronická dialýza niekedy spôsobuje psychologické problémy, ako sú depresia, pocit beznádeje a pod.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *