Chronický kašeľ – príčiny a liečba

Kašľanie je spôsob, ako sa organizmus zbavuje cudzoro­dých častíc, ktoré sa nahromadili v dýchacích cestách. Dý­chací trakt sa začína hore v priedušnici a končí v pľúcach. Bunky, lemujúce tento trakt, vylučujú každý deň malé množstvo hlienu, ten udržuje dýchacie cesty vlhké a za­chytáva čiastočky, ktoré ste vdýchli, aby sa nedostali do pľúc. Hoci sa hlien produkuje neustále, za normálnych okolností sa nezhromažďuje, pretože ho počas dňa v malých dávkach prehĺtate. Ak sa ho však v reakcii na infek­ciu či podráždenie nazbiera veľa, začnete ho vykašliavať. Je dôležité, ako vyzerá to, čo vykašlete: biely hlien je pre­javom podráždenia, žltá alebo zelená farba je dôkazom in­fekcie a červená, samozrejme, znamená krv.chronicky-kasel

Kašľať začnete aj vtedy, keď vdýchnete nejakú látku ale­bo predmet. Už sa vám niekedy kúsok jedla „pustil nesprávnou cestou“? Začnete kašľať ihneď, reflexívne. Väč­šina reflexov sa nedá kontrolovať. Keď vám doktor klopne po kolene reflexným kladivkom, len skúste zadržať kop­nutie! Kýchací reflex sa čiastočne dá kontrolovať, môže­te kýchnutie oddialiť alebo úplne zastaviť. Kašľanie doká­žete ovládnuť takmer vždy, aspoň na chvíľu. Iba vtedy nemôžete prestať, keď máte pľúca vystavené bezprostred­nému nebezpečenstvu, čiže vám „zabehne“ alebo vdých­nete dráždivé výpary.

Kašeľ môže trvať niekoľko dní, keď máte nádchu, alebo donekonečna, keď trpíte chronickou bronchitídou. (Veľké dýchacie cesty vedúce do pľúc sa volajú bronchy a itis je koncovka slov s významom podráždenie alebo infekcia. Bronchitída – bronchitis je teda podráždenie alebo infek­cia bronchov.) Keď kašeľ trvá viac ako štyri týždne, ne­hľadiac na vek a pohlavie, musíte sa dať vyšetriť. Zatiaľ čo periodický kašeľ je normálny, chronický kašeľ nie je, s vý­nimkou nervózneho zlozvyku. Môže byť prejavom takej zákernej choroby, ako je rakovina pľúc.

posledných rokoch sa niekoľkí pacienti dopra­covali k pretrvávajúcemu suchému kašľu – takému, pri ktorom sa nič nevykašliava. Nemali horúčku, neboli faj­čiari, dutiny mali v poriadku a predsa kašľali. Všetci však užívali nové lieky zo skupiny inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE). Na súčas­nom trhu sú štyri značky, kaptopril (Capotén), enalapril (Vasotec, na Slovensku Enap) a lizinopril (Zestril, Prinivil). Inhibítory ACE sú účinné pri liečbe vyso­kého krvného tlaku a chronického zlyhávania srdca, u niektorých pacientov však spôsobujú suchý kašeľ. Po­kiaľ vy ani váš lekár neviete o vedľajších účinkoch týchto liekov, môžete týždne hľadať príčinu, a neprídete na ňu.

Niektorí ľudia kašľú, keď prežívajú stres. Že ich kašeľ je psychologického pôvodu, zistíte podľa toho, že v spánku prechádza. Chronický kašeľ z iných príčin v noci pretrvá­va, ba dokonca zhoršuje sa.

Chronický kašeľ vzniká aj pri zväčšenom čapíku podne­bia. Čapili alebo uvula je malý jazykovitý lalôčik visiaci z podnebia v strede hrdla. Keď sa ho dotkne potrava alebo tekutina, vyvolajú svalovú kontrakciu, ktorá posúva stravu do pažeráka. Ak sa uvula zväčší a zostane taká dlhší čas (nie­kedy sa zväčší len na chvíľu, ako reakcia na alergiu), môže opakovane vyvolať kašeľ a vyžaduje si chirurgický zákrok. Ak máte alergickú alebo infekčnú astmu, pri ktorej sa dýchacie cesty pravidelne sťahujú v spazme, často kašlete a dýchate sťažka.

Ďalšou príčinou kašľa je zlyhávanie srdca. Srdce je sla­bé a nemôže vypumpovať všetku krv, ktorá sa doň vrátila, zbytok teda ide späť do pľúc a napĺňa ich „tekutinou“. Vtedy nedokážete ležať na chrbte bez toho, aby ste nekašľali alebo sa nezadýchali. Ponúkame vám niekoľko užitočných rád, ktoré vám pomôžu zistiť, prečo kašlete. V každom prípade však navštívte lekára. Tento symptóm je totiž priveľmi dôležitý, aby ste ho ignorovali alebo si vytýčili diagnózu sami.

Ak kašlete už tri či štyri dni a máte horúčku, pravdepo­dobne ide o infekciu dýchacích ciest. Ak neprejde ani po dvoch-troch týždňoch, tento stav sa pokladá za chronický. Vtedy musíte pomýšľať na nádor na pľúcach, najmä ak ste fajčiar.

Pred rokmi sa tuberkulóza vyskytovala častejšie ako te­raz. Po objave špecifických antibiotík jej výskyt rapídne poklesol. Dnes však, z rôznych dôvodov – u staršej popu­lácie pre zníženú obranyschopnosť, aids, podmienkami bývania v preľudnenom prostredí, je TBC opäť na vzostupe. Takže ak sa u starého človeka žijúceho v opatrova­teľskom domove objaví kašeľ, nesmie sa zabúdať na túto diagnózu. Keď sa u niekoho opakuje kašeľ už celé roky a lekári vylúčili rakovinu pľúc i TBC, potom ide o fajčiarsky kašeľ, chronickú bronchitídu alebo bronchiektázie. Toto ochore­nie zapríčiňujú oslabené steny dýchacích ciest v kombiná­cii so silnou infekciou pľúc, výsledkom čoho je vylučova­nie hnilobou páchnucich hlienov zmiešaných s krvou.

Začal sa kašeľ náhle? Je suchý, čiže nič nevykašliavate? Takto sa môže začať akútna forma prechladnutia či víru­sového zápalu pľúc. U dieťaťa okrem toho prichádza do úvahy aj možnosť, že vdýchlo malý predmet, napríklad arašid, fazuľku či hračku, ktorý mu čiastočne zablokoval dýchacie cesty. Ak ste začali kašľať z ničoho nič, pichá vás v hrudi, bo­lia vás kŕčové žily v nohách a lýtka máte citlivé na dotyk, kašeľ môže byť dôsledkom krvnej zrazeniny v pľúcach. Pravdepodobnosť tejto diagnózy je vyššia, ak máte miernu horúčku a hlien zmiešaný s krvou. Ak vykašliavate spútum niekoľko mesiacov, asi máte chronickú bronchitídu. Keď vykašlete denne pol pohára zelenkavého hlienu páchnuceho hnilobou, zrejme máte pľúcny absces (chronickú infekciu v pľúcach, ktorá sa ťaž­ko dá vyliečiť antibiotikami). Ak to, čo vykašlete, je číre alebo biele, príčinou je podráždenie zo znečisteného ovzdušia, vírus alebo rakovina. Kašeľ, pri ktorom vykašliavate spenené ružovkasté hlie­ny a je sprevádzaný dýchavicou (máte pocit, ako keby ste sa topili), signalizuje pľúcny edém, ktorý nastane, keď sa pľúca naplnia tekutinou v dôsledku zlyhávania srdcovej činnosti. Rôsolovité spútum farby hrdze alebo kávy je klasickým prejavom pneumokokovej pneumonie. Pri nej budete mať aj bolesti v hrudi a horúčku. Kašeľ, pri ktorom vykašliavate krv, je treba posudzovať ako naliehavý stav. Ako už viete, pri námahavom kašli vám môžu prasknúť malé žilky v hrdle, ktoré začnú krvá­cať. Nie je to vážne, ale aj tak si to treba dať skontrolovať.

Chronický kašeľ bez hlienov je príznakom nádoru, srd­cového ochorenia, neurotického návyku alebo vzniká ako vedľajší účinok niektorého z inhibítorov ACE. Suchý kašeľ, pri ktorom bolí v strede hrudníka, pravde­podobne naznačuje akútnu laryngitídu alebo tracheobronchitídu. A naopak, hlboký vlhký kašeľ vzniká v dol­ných dýchacích cestách alebo pľúcach (infekcia a kašeľ sa často začnú hore v hrdle a potom sa rozšíria dolu do pľúc).

Ak vás bolí, keď sa zhlboka nadýchnete, a pritom kaš­lete, máte pleuritídu. Pleuru, formujúcu obal, ktorý ob­klopuje pľúca, môže postihnúť zápal pľúc vo včasnom štá­diu, rakovina pľúc alebo vírus. Kašeľ so silným nočným potením býva príznakom tu­berkulózy. Zníženie telesnej hmotnosti a kašeľ signalizujú rakovi­nu pľúc. Tieto isté symptómy spolu so silnou dýchavicou sú charakteristickými príznakmi smrteľnej pľúcnej infek­cie postihujúcej pacientov s aids.

Kašeľ spolu so zachrípnutosťou poukazujú na možnosť tumoru. Ak sipíte, keď kašlete, asi máte chronickú bronchitídu alebo astmu. Strata vedomia vyvolaná kašľom sa niekedy vyskytuje u pacientov s chronickou bronchitídou, ktorí majú nad­váhu, sú silní fajčiari a veľa pijú.

Akou prácou sa živíte? Ak ste baník a kašlete, súvislos­ti sú vám zrejme jasné. Neustále vystavovanie sa akému­koľvek prachu má za následok pretrvávajúci suchý kašeľ.

Máte domáceho vtáčika alebo sa vám na podobločnicu zvyknú zatúlať holuby? Možno máte psitakózu, pľúcnu in­fekciu, ktorú rozširujú vtáci. Aj hubové infekcie pľúc spôsobujú kašeľ.

Kúpili ste si psa alebo mačku, alebo ste sa nedávno pre­sťahovali do nového bytu či kúpili si novú posteľnú bielizeň, šaty, koberec? Môžete mať alergiu na niektoré zo spomenu­tého. Alergický môžete reagovať aj na peľ vo vzduchu („sen­ná nádcha“), prach, plesne, roztoče alebo tabakový dym.

Nezabudnite: Každý kašeľ sa musí vysvetliť, najmä ak trvá dlhšie ako tri či štyri dni. Je veľmi nebezpečné zvaliť ho na každodenný návyk a nechať ho tak.

Symptómy chronického kašľa – liečba

Posledné štádium prechladnutia – Trpezlivosť, sirup na vykašliavanie

Chronická bronchitída, laryngitída alebo tracheitída – Antibiotiká, prestať fajčiť

Rakovina pľúc – Chirurgický zákrok, lieky, ožarovanie

Inhibítory ACE (užívané pri zlyhávaní srdca alebo vysokom tlaku) – Prejsť na iné lieky

Stres – Naučiť sa zvládnuť ho

Zväčšená uvula – Antihistaminiká, odstrániť chirurgicky

Astma – Bronchodilatanciá, steroidy

Zlyhávanie činnosti srdca – Diuretiká, neslaná diéta, digi­talis

Infekcia dýchacích ciest (vírusová, bakteriálna, TBC) – Vhodné antibiotiká

Bronchiektázie – Antibiotiká, drenáž

Cudzí predmet (u detí) – Odstrániť

Krvná zrazenina v pľúcach – Antikoagulanciá

Absces pľúc – Antibiotiká

Pneumónia – Antibiotiká

Pleuritída – Liečba závisí od príčiny

Mykotická infekcia – Rôzne experimentálne lieky

Chronické pôsobenie prachu – Ochranné masky

Psitakóza – Lieky

Alergia – Preskúmať okolie, antihistaminiká

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Chronický kašeľ – príčiny a liečba

  1. Kašlem 40 rokov opakovane vyšetrovaná a vždy s negatívnymi vysledkami…kaslem ďalej…pri mori v Turecku som nekašĺala…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *