Čierny kašeľ – Pertussis

Čo je čierny kašeľ?

Čierny kašeľ je akútne bak­teriálne infekčné ochorenie, ktoré postihuje predovšet­kým deti. Typickým prízna­kom tejto choroby sú ťažké, záchvatovité ataky kŕčovité­ho kašľa.

Novorodenci ešte nemajú obranné látky proti čierne­mu kašľu! A pretože práve v tomto veku môže ochore­nie spôsobiť hrozivé kom­plikácie, musia sa tieto deti pri ochorení na čierny kašeľ bezpodmienečne liečiť pod odborným dohľadom lekára. Po prekonaní choroby sa v tele vytvára celoživotná imunita.pertussis

Aké sú príčiny čierneho kašľa?

Pôvodcom ochorenia je bak­téria „Bordetella pertussis“. Tá sa rozmnoží na sliznici horných dýchacích ciest a vyvolá katarový zápal.

Infekcia sa do tela dostá­va spravidla kvapôčkovou nákazou. Vzhľadom na znač­nú nákazlivosť spôsobuje nákazu už prvý kontakt s pô­vodcom choroby. Preto by mal byť pacient izolovaný.

Ako sa lieči čierny kašeľ?

V prípade, že takto postihnu­té deti sú bez horúčky, nema­jú sa liečiť v posteli, ale od­porúčame pohyb vonku na čerstvom vzduchu. Nevhod­ný je pobyt na detských ve­rejných ihriskách, pretože nákaza by sa mohla šíriť.

Čo môžeme urobiť sami?

Starostlivosť o dieťa postih­nuté čiernym kašľom vyža­duje mnoho pozornosti a tr­pezlivosti, pretože choroba niekedy pretrváva i niekoľ­ko týždňov a zaťažuje dieťa i psychicky. Zamestnajte die­ťa vhodnou hrou.

V každom prípade je nut­ná izolácia chorého dieťaťa až do úplného vyliečenia.

Kedy musíme vyhľadať lekára?

U dojčiat je zásadne nutný prísny lekársky dohľad, pre­tože práve u nich máva ochorenie najťažší priebeh. Preto už pri prvých prízna­koch musíme bezpodmie­nečne navštíviť lekára.

Čo urobí lekár?

Predpíše lieky. Do úvahy pri­chádzajú najmä imunoglobulíny čierneho kašľa. U dojčiat a vo výnimočných prípadoch sa nasadzujú aj antibiotiká.

Priebeh ochorenia

Čierny kašeľ trvá približne osem až desať týždňov a pre­bieha v troch štádiách:

1. Štádium katarové

Po inkubačnej dobe, ktorá trvá jeden až dva týždne, začína ochorenie plazivo – úplne obyčajným kašľom. V tomto období je postih­nutý pacient najnákazlivej­ší. Sprievodnými príznak­mi sú nechutenstvo, nádcha, slzenie, suchý kašeľ, nieke­dy v noci silnejší než vo dne. Niekedy sa pridruží i horúčka.

2. Štádium kŕčov

V ďalších troch až štyroch týždňoch dochádza, najmä v noci, k záchvatom kŕčovi­tého kašľa. Na konci takého záchvatu dochádza k typic­kým sipľavým vdychom. Záchvaty kašľa sa niekoľko­krát opakujú, až napokon dôjde k vykašľaniu malého množstva pomerne hustého hlienu. V tomto období sa už nákazlivosť postupne znižuje.

3. Štádium doznievania

Počas nasledujúcich dvoch až troch týždňov sa počet a sila záchvatov pomaly zni­žuje. Hlien sa stáva tekutejším a ľahšie sa vykašliava.

Je čierny kašeľ nebezpečný?

Komplikácie ako zápal stredného ucha, zápal pľúc, poškodenie centrálneho ner­vového systému a záchvaty dýchavičnosti a bezvedomia sa často vyskytujú u dojčiat. Preto musíme práve tieto malé deti pred infekciou čier­neho kašľa chrániť. Zápaly stredného ucha môžu pri ťažkom priebehu napadnúť i priľahlú kosť. Veľmi ťažkou komplikáciou bývajú i kŕčo­vé záchvaty. Tieto sa však dnes najmä vďaka liečbe antibiotikami – už prakticky nevyskytujú.

Je očkovanie proti čiernemu kašľu účelné?

Áno. Očkovanie proti čier­nemu kašľu nebývalo celkom bez komplikácií.

V minulosti sa pri ňom vy­skytovali i kŕče, vysoké horúčky a zdurené lymfa­tické uzliny. Ale aj vtedy prevažoval nad týmito ri­zikami takmer stopercent­ný efekt účinku očkova­nia. Dnes, pri používaní nových očkovacích látok, je už riziko komplikácií minimálne.

PRÍZNAKY

Zvýšená teplota

  1. a 2. týždeň: Necharakteristický kašeľ a zápal spojoviek
  2. a 4. týždeň: Typický štekavý záchvatovitý kašeľ s dýchavičnosťou a sipľavým vdychom, na ktorý často nadväzuje zvracanie

Výraz odutej tváre

Často poranenie povrchu jazyka

DÔLEŽITÉ

Nezriedka nastáva na konci záchvatu kašľa zvracanie. Častým zvra­caním môžu najmä dojča­tá stratiť priveľa tekutín. Tak potom vznikajú poru­chy výživy. Preto bezpod­mienečne treba dodržia­vať pravidelné a časté podávanie menších dávok tekutín a koncentrovanej potravy. Inak by došlo k dehydratácii organizmu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *