Citlivosť – bolesť u starých ľudí

Hodnotiť citlivosť na bolesť je ťažké, ale všeobecne sa uznáva, že vo veku okolo 70 rokov sa znižuje. U star­šieho pacienta s určitým stupňom pomätenosti sa môže akútna bolesť manifestovať ako strach alebo ťažká anxiozita. Pacient s afáziou alebo osoba s inými problé­mami komunikácie nemusí byť schopná vyjadriť svoju bolesť, aj keď ju naozaj má. Mnohí starí pacienti inter­pretujú bolesť ako ťažkosti neurčitého charakteru, ako menej akútnu poruchu. Sú skľúčení, smutní a nepokojní. pocit-bolestPredpokladá sa, že bolesť sa vedie priamo z miesta podráždenia cez receptory bolesti nervového vlákna do miechy a k centru bolesti v mozgu. Iná teória kladie hlavný dôraz na vplyv psychologických, sociálnych a kultúrnych faktorov.

Bolesť je subjektívny pocit a percepcia bolesti a reak­cia na ňu je jednotná tak medzi mladšími dospelými, ako aj staršími. Ukázalo sa, že hodnota tlaku potrebného na zatlačenie špendlíka do kože a následné vyvolanie bolesti je u skúmaných 100 osôb približne rovnaká. Ale reakcia na bolesť je veľmi rozdielna.

V prípade bolesti je dôležité, aby lekár i sestra vedeli, ako sa môže pacient s bolesťou vyrovnať. Sestra preto pozoruje, ako sa chorý pohybuje, všíma si, kde má pri pohybe hranicu bolesti a pod. Pacientovi treba vysvetliť, akú starostlivosť potrebuje, aby sa bolesti zbavil, alebo ju ovplyvnil. Vhodné je napríklad polohovanie, uvoľňujúce masáže, zachovanie pokoja, podpora okolia a pod. Tieto opatrenia môžu vhodne dopĺňať medikamentóznu liečbu a pri malej alebo miernej bolesti môžu znížiť užívanie liekov. Keď bolesť pretrváva a nie je možné určiť a odstrániť jej príčinu, musí sa použiť niektoré z analgetík ; pri ťažkej bolesti aj opiáty.

Sestra má poznať účinok každého analgetika, ktoré podáva, jeho čas pôsobenia, ale aj nežiadúce účinky. Mala by vedieť, že bolesť treba začať liečiť skôr, ako prejde do ťažkej formy. Má upozorniť lekára, keď už ordinované dávky analgetík a frekvencia ich aplikácie nestačia. Bolesti majú rôznu intenzitu a charakter a mô­žu sa u starých ľudí pri tom istom ochorení prejavovať rôzne. Ak sa skúsili všetky opatrenia na zmiernenie či odstránenie bolesti, sestra by mala znovu získať sub­jektívne a objektívne údaje o probléme a referovať lekárovi, či ordinovaný liek v danom čase dosiahol očakávaný efekt alebo je neúčinný.

Bolesť, hoci je nepríjemná, je aj užitočná, lebo pred­stavuje včasný varovný príznak, ktorý upozorňuje sta­rých ľudí, že niečo nie je v poriadku, že musia vyhľadať pomoc. Koncentrácia receptorov pre bolesť v organizme v danej oblasti varíruje. Čím bohatšia je zásoba nervo­vých zakončení, tým ľahšie alebo presnejšie môže byť lokalizovaná oblasť bolesti. Charakteristickým pre sta­rého človeka, i keď nie pre každého, je znížená odpoveď na bolesť alebo menšie uvedomovanie si bolesti, ako to býva u mladších. Príčina tohto javu nie je známa, ale vystavuje starého človeka väčšiemu riziku nespoznania takých dôležitých príhod, ako je fraktúra alebo infarkt myokardu. Zdravotná sestra si preto musí všímať cel­kové správanie pacienta – jeho pohyblivosť, výraz tváre, zmeny správania, aktivity a pod.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *