Čo je miecha a aké úlohy má miecha?

Miecha (medulla spinalis) je súčasťou centrálnej nervovej sústavy, ktorej sú podriadené všetky nižšie nervové systé­my tela. U človeka je ulože­ná v chrbticovom kanáli, ktorý tvoria otvory stavcov, je obalená miechovými bla­nami a podobne ako mozog v podstate pláva v mozgomiechovom moku. Je tak dostatočne chránená proti vonkajším vplyvom. V do­spelosti miecha dosahuje dĺžku okolo 40 až 50 cm a priečny priemer asi 1 cm. V hornej časti je miecha spojená s mozgom predĺže­nou miechou (medulla oblongata). Dolu sa končí asi vo výške druhého bedro­vého stavca.miecha

Šedá hmota

Rovnako ako mozog je aj miecha zložená zo šedej a bielej hmoty. Šedá hmota má v priereze tvar pripomínajúci motýľa. Každá polo­vica tohto motýľa sa skladá z predného a zadného rohu. Obidve polovice sú spolu prepojené spojovacím kanálom, takzvanou komisúrou, ktorou prebieha ústredný kanál. Šedú hmotu tvoria telá neurónov (nervových buniek). Obidva predné rohy obsahujú motorické nervové bunky, ktoré inervujú svaly. Obidva zadné nohy sa skla­dajú zo senzitívnych (vne­mových) nervových buniek a okrem toho sú tu umiestnené aj spojovacie bunky komisúry.

Biela hmota

Šedá hmota miechy je obklo­pená bielou hmotou, ktorá sa skladá z axónov nervových buniek. Obidve polovice bie­lej hmoty sú tvorené vodivý­mi dráhami troch miecho­vých povrazcov – predného, zadného a bočného.

Miechová anestézia

Pretože z miechy vychá­dzajú všetky nervy ovlá­dajúce telo od krku nadol, môžu sa z nej úplne cie­lene umŕtviť určité oblasti tela. Pri tejto metóde do­chádza k menšiemu počtu zdravotných komplikácií než pri celkovej narkóze.

Miechové nervy

Z miechy vybieha celkom 62 nervov (31 párov). Tieto miechové (spinálne) nervy opúšťajú miechu otvormi me­dzi jednotlivými stavcami a inervujú všetky časti tela od krku smerom nadol.

Aké úlohy má miecha?

Miecha slúži ako vodivý a reflexný orgán.

Vodivý orgán

Ako vodivý orgán miecha spája vyššie časti centrálnej nervovej sústavy, teda mozog a predĺženú miechu, s peri­férnym nervovým systémom. Vodivá funkcia miechy je umožnená senzitívnymi (vne­movými) a motorickými (po­hybovými) nervovými bun­kami. Impulzy vysielané centrálnou nervovou sústa­vou k jednotlivým orgánom prenášajú nervové vlákna na nervové bunky alebo bunky jednotlivých orgánov pomo­cou špeciálnych chemických procesov prebiehajúcich na štrbinovitých spojovacích miestach nervov. Opačným smerom sú informácie prená­šané pomocou impulzov vy­chádzajúcich z orgánov k cen­trálnej nervovej sústave.

Reflexný orgán

Miecha umožňuje a riadi aj reflexy, čo sú skrátené nervo­vé odpovede na rôzne podne­ty.

Príklad reflexu: Ak siahne­me nechtiac rukou do horúcej vody, koža na ruke vyšle po­mocou vnemových vláken impulzy do miechy. Tieto signály bolesti sú prenášané ďalej do mozgu a zároveň priamo na motorické nervové bunky ovládajúce svalstvo hornej končatiny. Výsledok: horná končatina sa okamžite odtiahne od zdroja tepla.

Mozgomiechový mok chráni

Blany miechy a mozgu sa navzájom prelínajú a ich medzipriestory sú prepo­jené. Cirkuluje v nich číry mozgomiechový mok, kto­rý pri pohyboch tela plní funkciu nárazníka.

 

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Čo je miecha a aké úlohy má miecha?

  1. Keď nádor zatlači na miechu a človek ostane ochrnutý od pása dolu je šanca že ožarovanie sa nádor zmenší a pacient začne chodiť . Alebo môže sa stať že ochrnie aj na vrchnej časti tela?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *