Druhotné kŕčové stavy u detí

Druhotné kŕče sú záchvaty vyvolané inou základnou chorobou (infekcie, porane­nia, poruchy látkovej výme­ny). Ak je primárna choroba vyliečená, zmiznú aj kŕče.

K druhotným kŕčom pat­ria napríklad kŕče z horúčky, tetánie a aj záchvaty z nedo­statku alebo prebytku sodíka či draslíka v krvi.

Tieto následné kŕče môžu hrať v živote dieťaťa veľkú úlohu: kvôli liečbe je dôleži­té objasniť, či ide skutočne o druhotné kŕče alebo o epi­lepsiu. Antiepileptiká, ktoré je nutné podávať pri epilep­sii, nemajú pri druhotných kŕčoch (až na malé výnim­ky) žiadnu účinnosť. Roz­hodne vždy treba liečiť zá­kladné ochorenie.

Kŕče z horúčky

Horúčkovité infekčné choro­by vyvolávajú u niektorých detí záchvaty kŕčov – k tým­to záchvatom dochádza spravidla pri vzostupe horúčky. Ako k nim dochádza a prečo nimi niektoré deti trpia a iné nie, nebolo doteraz presne objasnené. Istý je určitý de­dičný sklon.teplomer

Priebeh kŕčov z horúčky je podobný ako pri kŕčoch, ktoré sprevádzajú silný epi­leptický záchvat – dieťa stratí vedomie, upadne do tonicko-klonických kŕčov a keď sa z bezvedomia preberie, na nič sa nepamätá.

Kŕč z horúčky trvá prie­merne okolo 5 minút, môže však trvať aj dlhší čas. Ke­dysi sa väčšinou pokladali za úplne nevinné, dnes je známe, že za určitých okol­ností môžu mať tieto kŕče závažné následky. Preto by rodičia mali dať vyšetriť svo­je dieťa odborným lekárom (neurológom) v nasledujú­cich prípadoch:

Ak sa prvý záchvat obja­vil v prvých šiestich mesia­coch alebo až po štvrtom ro­ku života.
Keď záchvaty trvajú dlh­šie ako štvrť hodiny.
Ak pri jednom infekčnom ochorení dôjde k niekoľkým záchvatom.
Ak dieťa malo viac ako tri záchvaty kŕčov pri jed­nom vzostupe teploty. ”
Ak išlo o rizikové teho­tenstvo alebo ak prebehol rizikový pôrod.
Keď sa po kŕčoch z ho­rúčky spomalil duševný a te­lesný vývoj dieťaťa.
Ak dochádza k záchva­tom už pri nižších teplotách (do 38,5 stupňa celzia).

Tetánia

Akútny záchvat tetánie vyvo­laný poklesom hladiny váp­nika v krvi bol kedysi veľmi častou formou záchvatu kŕčov detí. Vyskytoval sa hlavne vo fáze hojacej sa rachitídy. Vďaka dnešnej u detí dôsled­ne vykonávanej profylaxii vitamínom D sa stala rachití­da vzácnou chorobou a k zá­chvatom tetanických kŕčov už prakticky u našich pacien­tov nedochádza.

Ďalšími vzácnymi príči­nami tetánie, ktorá sa vyskyt­ne v detskom veku môžu byť ochorenia obličiek, otravy, choroby štítnej žľazy a nie­ktoré vrodené poruchy lát­kovej výmeny.

Akútny záchvat tetánie postihne dieťa väčšinou pri plnom vedomí. Kŕče postih­nú symetricky svalové sku­piny horných a dolných kon­čatín, vzácnejšie tvár a trup. či dokonca môžu nastať aj kŕče hltana. Podľa toho, ktoré svalové skupiny sú postihnuté, do­chádza k typickému „drža­niu“, napríklad je to štipkové postavenie prstov ruky, po­stavenie svalstva pier, ktoré sú zošpúlené v kŕči akoby do bozku.

Ďalším príznakom je kŕčo­vité postavenie krku na bok alebo dozadu. Zvýšená nervosvalová dráždivosť sprevá­dzajúca tento typ tetánie sa prejavuje aj brnením prstov a jazyka. K tomu neskôr pri­stupujú ešte kŕčovité zášklby, takže pri tetánii môže vznik­núť obraz, ktorý bude znač­ne podobný epileptickému záchvatu.

Záchvaty z nedostatku či nadbytku sodíka v krvi

Silné zvracanie a hnačky, ktoré vedú k veľkým stratám tekutín, spôsobujú zníženie obsahu sodíka v krvi. U doj­čiat takto môže dôjsť až k sta­vom ohrozujúcim život. Ale aj staršie deti a dospelí sú pri dlhotrvajúcich úporných hnačkách ohrození dehydra­táciou (odvodnením) organizmu.

Po stavoch postupne na­rastajúcich slabostí a apatie dochádza k záchvatom kŕčov určitej oblasti, ale aj ku kŕ­čom, ktoré otriasajú celým telom. Deti v tomto stave môžu dokonca upadnúť do kómy.

Rodičia by mali bezpod­mienečne dbať, aby ich dieťa straty tekutín neustále vyrov­návalo dostatočným pitím. Najvhodnejšími nápojmi sú minerálky, pretože obsahom minerálov tieto straty vyrov­návajú. Ak dieťa vracia aj tieto tekutiny, mal by ho čo najrýchlejšie dôkladne vyšet­riť odborný lekár.

Kŕčmi sa u detí, bohužiaľ, prejavujú aj otravy niekto­rými skupinami liekov, kto­ré sa môžu skončiť aj smr­ťou. Preto treba všetky lieky, ktoré členovia rodiny užíva­jú, starostlivo udržovať mi­mo dosahu detí.

Ďalšie choroby vyvolávajúce záchvaty kŕčov

Všetky zranenia a ochore­nia mozgu a mozgových blán môžu spôsobovať kŕče postihujúce buď jed­notlivé svalové skupiny alebo celé telo. Také otra­vy, napríklad alkoholom, sú často sprevádzané zá­chvatmi kŕčov. Okrem toho existuje celý rad vzácnych porúch látkovej výmeny, ktoré môžu vyvolať už u novorodencov záchvaty kŕčov, patrí k nim napríklad nádor prištítnych teliesok.

DÔLEŽITÉ

Rodičia postihnutého die­ťaťa by mali lekárovi opísať čo najpresnejšie všetko, čo súviselo so záchvatom sa­motným či s chorobou, kto­rá ho vyvolala. Tieto pozo­rovania odborníkovi podajú dôležité informácie o druhu záchvatu. Spolu s vyšetre­ním a testami sa tak uľahčí stanovenie presnej diagnó­zy základnej choroby.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *