Dyslexia – prejavy a príznaky

Dyslexia je zvláštna vývinová porucha čítania, ktorá sa prejaví, keď sa dieťa učí čítať a písať. Dyslektické deti majú problémy pri lúštení zmys­lu grafických symbolov. Hoci ich sluch, zrak a manuálna (motorická) zručnosť vytvárať pís­mená sú v poriadku, mávajú ťažkosti pri chápaní písmen alebo slov v ich správnom poradí, alebo si mýlia niektoré písmená, napr. b a d alebo t a d. Dyslektici môžu nesprávne pochopiť slová, kto­rých celkové zloženie je podobné, niekedy nere­gistrujú interpunkciu a čítajú monotónne a dosť často je ich pravopis nesprávny, no napriek to­mu odráža zvukovú podobu slova (napr. ty na­miesto ti, vlak namiesto vlk). Niekedy prehodia poradie písmen (napr. dube namiesto bude).

Hoci dyslektické deti vyzerajú nešikovné, ich inteligencia býva priemerná alebo nadpriemer­ná. Ak sa dyslexia nezistí a dôkladne nelieči, frustrácia, ktorá nastane pri učení, môže zapríči­niť poruchy správania a zbytočné citové napätie.

Možné príznaky

  • Napísané slová majú prehodené písmená.
  • Ťažkosti pri písaní slov
  • Slabá schopnosť čítať (neschopnosť spájať ktoré dieťa práve videlo napísané, hlásky do slabík a slabiky do slov).

Čo možno urobiť?

Dyslexia nemusí znemožňovať vzdelávanie, ale ho sťažuje. Za predpokladu, že sa porucha zistí zavčasu a že dieťa budú správne viesť (a to aj v rámci normálnej školy) špecializovaní psychológovia a učitelia, malo by zvládnuť problémy pri čítaní a splniť štandardné požia­davky pri skúškach. Dyslektickým deťom mož­no pomôcť, ak sa kladie dôraz na ich neverbál­ne zručnosti a činnosti. Umocňovať treba naj­mä umeleckú a tvorivú stránku ich rozvoja, aby sa v budúcnosti nikdy nestali neistými a nevyvinulo sa u nich problémové správanie, ktorým takéto deti maskujú pocity menejcen­nosti.

Rodičia i učitelia musia tvrdošijne stáť za svojím presvedčením, ak sa im zdá, že inteli­gencia dieťaťa bola nesprávne podhodnotená alebo ak sa podľa nich nesprávne diagnosti­koval nejaký problém zraku či sluchu. Dyslek­tické deti potrebujú povzbudzovanie a zvyšo­vanie sebadôvery.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *