Farmaceutické rozpúšťadlá

Voda je základným farmaceutickým rozpúšťadlom. Má schopnosť rozpúšťať také množstvo látok, že sa s ňou nemôže porovnávať nijaké iné rozpúšťadlo. rozpustadloRoz­púšťa mnohé anorganické aj organické liečivé látky na roztoky, z ktorých sa tieto látky rýchlo absorbujú. Ďalšou výhodou je, že je bez chuti, bez zápachu, nie je toxická, naopak je látkou telu vlastnou; je kva­palná pri obvyklých teplotách, nie je horľavá, je lac­ná a dostupná. Jej nevýhodou však je, že nie je selek­tívnym rozpúšťadlom, rastú v nej mikroorganizmy, vo vodnom prostredí prebiehajú rozkladné chemické re­akcie a na odparenie vody je potrebné veľké množ­stvo energie.

Na farmaceutické podobne ako na chemické účely sa používa voda chemicky čistá, bez rozpustených solí a plynov, prípadne voda zbavená mikroorganizmov. Rozoznávame štyri typy čistenej vody, a to vodu destilovanú, demineralizovanú, sterilizovanú a vodu na injekcie. Roztoky na vnútorné užívanie a na von­kajšie upotrebenie sa pripravujú z vody destilovanej, prípadne demineralizovanej, sterilizovaná destilovaná voda je určená na prípravu očných vôd, očných, no­sových a ušných kvapiek, voda na injekcie je určená na parenterálne prípravky. Destilovaná voda sa zís­kava destiláciou, t. j. fázovou premenou kvapalnej fázy na plynnú a späť na kvapalnú. Demineralizovaná voda sa zbavuje rozpustených solí na stĺpci ionexových živíc. Čistá voda sa v súčasnosti získava aj inými procesmi, napr. reverzibilnou osmózou.

Lieh je číra bezfarebná kvapalina charakteristické­ho zápachu a chuti, ktorá obsahuje okolo 95 % hmotnostných etanolu. Lieh sa ako rozpúšťadlo používa v 2 základných koncentráciách: ako lieh koncentrovaný s obsahom 85 % hmotnostných etanolu a lieh zriedený s 60 % hmotnostnými etanolu. Lieh sa uplatňuje ako rozpúšťadlo (vylúhovadlo) látok v rast­linných drogách a vyskytuje sa v rôznych liečivých prípravkoch. Mieša sa s vodou, glycerolom, éterom, chloroformom, acetónom, ricínovým olejom. Spoma­ľuje priebeh rozkladných chemických reakcií. V ma­lých dávkach nie je toxický, pôsobí konzervačne a dezinfekčne a ľahko sa odparuje. Jeho nevýhodou je vyššia cena, horľavosť, prchavosť a nestálosť v prítomnosti oxidujúcich látok.

Propylénglykol je číra, viskózna kvapalina, hygroskopická, bez zápachu, nepríjemnej horkastej chuti. Mieša sa s vodou, etanolom, chloroformom, éterom; nemieša sa s olejmi. Je takmer netoxický. Preto je významným farmaceutickým rozpúšťadlom. Používa sa v perorálnych roztokoch, v inhalačných prípravkoch, v mastiach (pôsobí ako humektantná – vysychaniu zabraňujúca – prísada). I pri veľkom zriedení pôsobí baktericídne. Podobné vlastnosti má aj butylénglykol.

Makrogoly nízkeho! stupňa polymerácie s priemer­nou molekulovou hmotnosťou 300 – 600 sú číre, bez­farebné, viskózne kvapaliny, slabo hygroskopické, miešateľné s vodou a s ostatnými glykolmi. V alifa­tických uhľovodíkoch sú nerozpustné, v aromatických sa rozpúšťajú. Ani pri dlhšej aplikácii nedráždia po­kožku. Makrogoly vytvárajú s niektorými liečivými a pomocnými látkami (napr. s antimikróbnymi prí­sadami) komplexy. Pridaním makrogolov 200 a 400 v množstve 10 % do vody sa získa rozpúšťadlo pre viaceré vo vode nerozpustné liečivé látky. Pri zvýše­nom obsahu (20 – 60 %) spomaľujú hydrolýzu vodných roztokov, napr. sodnej soli fenobarbitalu.

Glycerol je bezfarebná sirupovitá kvapalina, sladkastej chuti, hiygroskopická, mieša sa s vodou, etano­lom, nerozpúšťa sa v tukoch a v organických roz­púšťadlách. Používa sa najčastejšie vo vodných a liehovovodných zmesiach ako látka, ktorá už v malých množstvách zvyšuje rozpustnosť a stálosť niektorých vo vode nerozpustných, prípadne len málo rozpustných liečivých látok. Je súčasťou vylúhovadiel na drogy, ktoré obsahujú triesloviny. Môže sa aplikovať aj vnútorne; v obvyklých dávkach je netoxický. Jeho hygroskopickosť sa využíva na zníženie vysychavosti niektorých mastí.

Tekutý parafín je zmes tekutých uhľovodíkov, ktorá vrie pri teplote vyššej ako 360 °C. Je to bezfarebná kvapalina, bez chuti a zápachu.

Oleje. Z olejov sa ako rozpúšťadlo používa naj­častejšie slnečnicový, olivový, podzemnicový a ricí­nový. Môžu sa aplikovať perorálne aj externe. Okrem prirodzených olejov sa ako rozpúšťadlá používajú aj niektoré estery vyšších mastných kyselín a polosyntetické oleje, napr. oleylester kyseliny olejovej, decyl- ester kyseliny olejovej, hexylester kyseliny laurovej, zmesi triglycerínesterov nasýtených rastlinných mast­ných kyselín, izopropylester kyseliny olejovej, palmitovej a pod.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *