Hluchota u detí

Hluchota, čiastočná alebo úplná, je zvyčajne buď dôsledkom vrodenej poruchy, t. j. prítomnej pri narodení, alebo ochorenia dieťaťa počas prvých šiestich týždňov života. Obvykle existujú určité zvyšky sluchu, takže za predpokladu sko­rej diagnózy je možné rozvíjať reč s použitím po­môcok pre nepočujúcich a stimuláciou hmatu a zraku. Strata sluchu môže nastať taktiež kvôli ušnému zápalu, napr. následkom výpotku v strednom uchu, zápalu stredného ucha ale­bo nahromadenia mazu vo vonkajšom zvukovo- de. Pre rodičov je problematické rozpoznať, či je ich dieťa hluché alebo nie. Najmä nie je ľahké zbadať hluchotu u novorodenca a nemluvňaťa: všetky deti totiž vydávajú do šiestich mesiacov života rovnaké zvuky a zdá sa, že hluk ich v tom­to veku veľmi nevyrušuje. Po uplynutí približne štyroch až šiestich mesiacov však hluché deti začínajú byť tiché a nedžavocú ako normálne nemluvňatá, pretože ich nestimuluje ani vlastný hlas a ani hlasy iných ľudí.

Je to vážne?

Ak dieťa dobre nepočuje, bude pre neho oveľa ťažšie naučiť sa hovoriť. Značnú časť detskej re­či si totiž deti osvoja prv, než začnú hovoriť. Pre­to čím dlhšie trvá hluchota, tým väčšmi sa ones­korí komunikovanie. Vývin reči môže narušiť do­konca aj čiastočná hluchota.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Keď bude mať dieťa odvrátenú hlavičku, vy­skúšajte mu sluch. Vydávajte pomerne hlasné zvuky a dávajte pritom pozor, či sa otočí. Dbaj­te však, aby vás dieťa nevidelo. Ak bude na zvuk reagovať, stišujte postupne jeho intenzitu a všímajte si, kedy prestáva počuť.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Pri podozrení na poruchu sluchu vyhľadajte čo najskôr ošetrujúceho lekára. Okamžitá konzultácia u lekára je potrebná vtedy, ak die­ťa prekonalo zápalové ochorenie ucha, po kto­rom zistíte určitý stupeň straty sluchu.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Ošetrujúci lekár urobí bežné skúšky slu­chu a ušné vyšetrenie. Ak zistí u dieťaťa slu­chové problémy, pošle ho k odborníkovi na uš­né, nosové a krčné choroby, ktorý pomocou audiometrických testov určí rozsah hluchoty. Vo väčšine prípadov postihnutý dostane slu­chovú pomôcku, ktorá sa môže používať už od šiestich mesiacov veku. Táto pomôcka sa zvy­čajne vkladá do oboch uší, a to aj vtedy, keď je postihnuté iba jedno. Lekár vám taktiež po­radí, ako sa máte s dieťaťom rozprávať.

Ak je hluchota následkom opakovaných zápalov stredného ucha, dieťaťu bude pravde­podobne treba operatívne zaviesť do ucha špeciálne trubičky z plastov, ktorými bude od­tekať tekutina spôsobujúca sluchový problém.

Ako môžeme pomôcť sami?

Neznepokojujte sa, ak dieťa zostane ticho ešte aj o niekoľko mesiacov po zavedení slu­chovej pomôcky. Niekedy trvá dlhší čas, kým sa naučí vytvárať vlastné slová pomocou tých, ktoré počuje.

So sluchovo postihnutým dieťaťom komu­nikujte čo najzrozumiteľnejšie a dbajte o to, aby s ním hovorili zreteľne aj ostatní. Nikdy však nekričte.

Ak dieťa chodí do školy, malo by sedieť v niektorej z predných lavíc, aby jeho sluchové postihnutie ovplyvňovalo čo najmenej školské výsledky.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *