Kneippove „lejaky a blesky“

Čo sú Kneippove „lejaky a blesky“?

Pri týchto liečebných metó­dach nejde, samozrejme, o skutočné lejaky a blesky. Tento názov označuje polie­vanie tela vodou a ostré vod­né streky. Obe tieto procedú­ry patria k určitému druhu vodoliečby, ktorú v 19. storo­čí vyvinul Sebastián Kneipp.Kneippova-kura

Prúdom vody pod nízkym tlakom sa môžu polievať iba niektoré časti tela (čiastočné polievanie), prípadne celé telo pacienta. Pomaly tečúca voda sa pritom smeruje ako plášť na pokožku. Pri strekoch je tlak vodného prúdu zvýšený. Rôzne druhy Kneippovho polievania si môže­me dožičiť doma sami alebo s pomocníkom – streky by sa však mali vykonávať iba na lekárske odporúčanie. Sú totiž silne dráždivé a značne zaťažujú krvný obeh a srdco­vú činnosť pacienta. Najúčinnejšie je polievanie studenou vodou. Ľudia cit­liví na chlad však môžu používať teplú vodu. Postup­ne sa však jej teplota môže znižovať. Mnohým ľudom, ktorí sa spočiatku studenej vody báli, sa po určitom čase cítia pod ňou čoraz príjemnejšie. Ešte účinnej­šie než výlučne studené polievanie je striedavé po­lievanie, pri ktorom sa telo polieva najskôr horúcou a vzápätí studenou vodou. Dôležitá je voľba takej teploty vody, aby pacient neprechladol. Kneippove polievanie sa dá robiť pomerne jednoducho. Človek sa po ňom cíti ako znovuzrodený.

Ako Kneippove polievanie a streky pôsobia?

Podstatou vodoliečby je vlast­ne liečba dráždením – tzv. fyzikálnymi popudmi. Na vonkajšie podráždenie totiž nereagujú iba ošetrované ob­lasti tela, ale celý organiz­mus. Pri tomto procese sa krvné cievy najskôr reflexív­ne zužujú a potom sa rozši­rujú – týmto spôsobom sa významne zlepšuje prekrve­nie celého organizmu. Látkovú výmenu a nervo­vý systém to podnecuje na zvýšenú činnosť a aj hormo­nálna odpoveď na tieto pod­nety je pozitívne ovplyvnená. Opakovanými aplikáciami sa z tela vylučujú jedovaté látky čiastočne aj cez pokožku. Ne­zriedka sa preto v prvých dňoch aplikácie týchto proce­dúr na pokožke tvoria drob­né abscesy. Sú však dobrým znamením – telo reaguje na podráždenie silným vylučovaním potu. Pri pokračujúcom vylučovaní jedovatých látok vriediky čoskoro zmiz­nú a pokožka zostáva po ukončení celej kúry dlhodo­bo čistá a zdravá.

Ako sa Kneippove polievanie a streky uskutočňujú?

Praktická stránka uskutočňo­vania Kneippovho polievania a strekov je pomerne jedno­duchá. Napriek tomu je dôle­žité, aby sme ovládali niekto­ré základné pravidlá.

Základné pravidlá

Začíname vždy na mieste, ktoré leží najďalej od srdca, to znamená na pravej ruke alebo nohe. Nikdy nepolievame stude­né telo studenou vodou. Pacienta po polievaní ne- osušujeme, ale zabaleného do veľkej osušky alebo plach­ty dobre prikryjeme a nechá­me ho pomaly uschnúť.

Polievanie horných končatín

Pomáha pri pocitoch stude­ných rúk, pri omrzlinách, bolestiach paží (aj po náma­he), pri bolestiach hlavy, stiesnenosti a neurotických srdcových ťažkostiach. Pred polievaním horných končatín položíme vystretú pravú pa­žu do vane alebo umývadla. Potom sa prúd vody nasmeruje na chrbát ruky a pokra­čuje sa pomaly po vonkajšej strane paže smerom k rame­nu. Tam niekoľko sekúnd počkáme a prúd vody sa vrá­ti naspäť na chrbát ruky. Po­tom sa rovnakým spôsobom ošetrí aj ľavá ruka. Aplikácia sa môže niekoľkokrát opako­vať, ale nemala by trvať dlh­šie než tri minúty.

Celkové polievanie

Na plné alebo celkové polie­vanie má byť pacient pripra­vený čiastočným polievaním. V prípade srdcovej alebo obehovej slabosti je však cel­kové polievanie nebezpečné. Zdraví jedinci sa však naopak po celkovom polievaní často cítia ako znovuzrodení. Od­porúča sa najmä po duševnom vypätí. Pri celkovom polieva­ní prúd vody začne svoju prá­cu na chrbte pravej ruky a ide pomaly cez celé telo. Postup­ne sa oplachuje chrbát, hrud­ník, boky a napokon vnútor­né strany horných končatín. Celá aplikácia by však nema­la trvať dlhšie než tri a pol minúty.

Streky

Ide vlastne o celkové polie­vanie, pri ktorom sa používa silné vodné striekanie. Po­mocník strieka prúd vody na telo pacienta zo vzdialenosti asi štyroch metrov. Výborné liečebné výsledky má táto metóda najmä u obéznych pacientov. Streky na stehná a kolená pomáhajú pri ocho­reniach kĺbov a pri ischiatických ťažkostiach. Táto metóda sa môže podieľať na zlepšení stavu celulitídy.

Kneippova kúra

Použitie vody je iba jedným z piatich prvkov Kneippovej kúry. Ďalej sem patrí pohybová liečba, dietetické opatrenia a rastlinné lieči­teľstvo. Piatym prvkom je celkové vyladenie organiz­mu. Takto by sa mala dosiahnuť harmonická jedno­ta tela, duše a mysli. Táto kúra býva súčasťou liečby v mnohých kúpeľoch.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *