Kontrastné vyšetrenie ciev – Angiografia

Čo je angiografia?

Pomocou jednoduchej röntgenovej techniky sa na sním­kach dajú veľmi dobre zná­zorniť najmä kosti. Zložitejšie je však rozlíšenie jednotli­vých orgánov na röntgenových snímkach mäkkých častí tela, pretože tie sa zná­zorňujú iba slabo alebo vô­bec nie.angiografia

V prípade krvných ciev sú natívne (bežné) röntgenové snímky iba pomocou v núdzi. Lekárovi umožňujú určova­nie diagnózy ochorenia zvy­čajne iba prostredníctvom hrubej orientácie, a to ešte iba v prípade, ak ide o veľké cievne kmene. Moderné injekčné prístroje dnes umožňujú vstrekova­nie kontrastnej látky pod potrebným tlakom. To je veľmi dôležité najmä pri porovnávacích vyšetreniach pravej a ľavej hornej končatiny alebo pri kontrolách pred terapiou a po terapii, napríklad pri terapii ciev­neho uzáveru.

Kontrastné látky cievy zviditeľnia

Omnoho presnejšia je naproti tomu metóda angiografie, niekedy označovaná aj ako vazografia. Ide o röntgenové vyšetrenie, pri ktorom sa pa­cientovi pred snímkovaním do krvného obehu vstrekne látka (zvyčajne substancia obsahujúca jód), ktorá nepre­púšťa röntgenové lúče. Tá po­tom spôsobí, že krvné cievy, do ktorých sa látka aplikova­la, sa pri röntgenovom zobra­zení stávajú viditeľnými. Kontrastná látka sa zvy­čajne môže vstreknúť do kto­rejkoľvek prístupnej cievy v stave miestneho umŕtvenia, prípadne sa pacientovi podá­va na vzdialené miesto pro­stredníctvom cievneho ka­tétra. Katéter sa zavádza do niektorej z dobre prístupných tepien, napríklad do stehno­vej alebo ramennej, a potom sa touto cievou pri súčasnej kontrole röntgenom zasúva napríklad až do srdcovej tep­ny. Do nej sa potom vstrekne kontrastná látka. Touto me­tódou sa dá znázorniť naprí­klad aj prietok krvi cez pra­vú alebo ľavú časť srdca. Iba v špeciálnych prípadoch tre­ba krvnú cievu vypreparovať. Kontrastný prostriedok sa väčšinou vstrekuje ručne in­jekčnou striekačkou, niekedy sa však na tento účel využí­vajú aj špeciálne prístroje.

Na čo sa používa metóda angiografie?

Angiografia je v súčasnosti nevyhnutnou vyšetrovacou metódou na diagnostikova­nie cievnych ochorení a uzá­verov. Jej pomocou sa dá presne určiť druh a miesto prekážky v krvnom obehu: môže ňou byť zúženie ciev­neho priesvitu, jeho upchatie, ale aj tlak nádoru v oko­litom tkanive. Podľa druhu krvných ciev, ktoré treba znázorniť, sa roz­lišuje artériografia (zviditeľnenie tepien), flebografia (zviditeľnenie žíl), koronároangiografia (znázornenie vencovitých ciev srdca) ale­bo lymfografia (zviditeľne­nie lymfatických ciev). Nie­kedy sa na presné určenie diagnózy musí urobiť kon­trastné vyšetrenie kombiná­ciou niekoľkých vyšetrova­cích metód.

Aké sú prednosti angiografie?

Angiografia podáva presné informácie o skutočných po­meroch v krvnom riečisku. Táto metóda je navyše rela­tívne bezpečná. Ak treba znázorniť iba anatomické zmeny na cievach, postačí zvyčajne jediný röntgenový záber, takže zaťaženie žiare­ním je minimálne.

Vlastnou doménou angiogra­fie sú však celé série snímok (angiogramov). Pomocou špeciálneho prístroja sa v od­stupe 1 sekundy, prípadne v ešte kratších intervaloch, dajú zhotovovať angiogramy, ktoré môžu zachytiť aj funkčné zmeny prietoku krvi, napríklad jeho spomalenie. Toto vyšetrenie je napríklad veľmi dôležité v rámci vy­šetrenia stavu srdcových te­pien, ale aj pri určovaní chyb­ného postavenia srdcových chlopní. Na röntgenový štít sa môže taktiež umiestniť videokame­ra, ktorá potom pri prietoku kontrastnej látky podáva pohyblivý obraz krvného obe­hu. Dnes používané kontrast­né látky pacienti zvyčajne dobre znášajú a obličky ich veľmi rýchlo znovu vylúčia.

Je angiografia nebezpečná?

Zvýšená lekárska opatrnosť je potrebná iba vo výnimoč­ných prípadoch, a to pri aler­giách na určitú kontrastnú látku. V prípade pochybnosti sa však vopred môže urobiť test precitlivenosti na kont­rastnú látku. Napriek týmto opatreniam môžu niekedy nastať kompli­kácie – ich škála siaha od ľahkých reakcií, napríklad svrbenia, potenia, nevoľnosti či búšenia srdca, až po celko­vé ťažké a život ohrozujúce reakcie, ku ktorým patrí šok.

Cielené vyšetrenie

Pri aplikácii angiografie sa lekári pokúšajú vyšetrova­né cievy alebo cievne ob­lasti röntgenovať pokiaľ možno cielene, pretože tak sa dá dosiahnuť celkové zníženie potrebného množ­stva kontrastnej látky.

Kedy sa angiografia nesmie aplikovať?

Angiografia je pomerne bezpečná vyšetrovacia metóda. Nesmie sa však aplikovať pri podozrení na vnútorné krvácanie, ťažké poruchy látkovej výmeny, poškodenie obličiek, závažné funkčné poruchy pečene alebo pri nedosta­točnej funkcii krvných ciev v oblasti srdca. To platí najmä pri takom vyšetrení, keď treba do pacientovho tela vstreknúť veľké množ­stvo kontrastnej látky.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Kontrastné vyšetrenie ciev – Angiografia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *