Krvácanie do mozgu – Mozgová trombóza, Mozgová embólia

Pri mozgovom krvácaní krv vniká cez poškodenú cievnu stenu do oko­litého mozgového tkaniva. Pri mozgovej trombóze cievu uzavrie krvná zrazenina, a preto ňou zásobené mozgové tkanivo nedostane dostatočné množstvo krvi nasýtenej kyslíkom. Podobný vznik má aj mozgová embó­lia, ibaže pri nej embolus spôsobujúci uzavretie pochádza z veľkého krv­ného obehu a odtiaľ sa dostane do mozgovej tepny.krvna-zrazenina

Podľa toho, koľko mozgového tkaniva stratilo zásobovanie krvou, na­stane buď okamžitá smrť, alebo stav bezvedomia a ochrnutie časti tela. Krvácanie je najčastejšie v okolí pyramidálnych vláken. Pretože vlákna sa krížia, obrna vzniká na protiľahlej strane tela a končatín. Ak počas liečby príznaky ochorenia rýchle ustúpia, opuch vytvorený v okolí krvá­cania sa postupne vstrebe a stav postihnutého sa zlepší. Po určitom čase aj doma ošetrovaní chorí, postihnutí krvácaním do mozgu, nie sú odsú­dení na nemohúcnosť, pretože pohyblivosť potrebnú na to, aby sa človek mohol sám obriadiť a postarať sa o seba, možno vhodným liečebným telocvikom a do­držiavaním pokynov lekára skoro vždy ob­noviť takmer do pôvodného stavu.

Čo je krvácanie do mozgu?

Všeobecne sa o krvácaní do mozgu väčšinou hovorí, keď niektorá tepna v mozgu praskne, prípadne ak sa ste­ny niektorej mozgovej tepny stanú priestupnými pre krv, ktorá potom vniká do nie­ktorej z mozgových dutín. V užšom zmysle slova sa pojmom krvácanie do mozgu označuje roztrhnutie strednej artérie mozgu. Príznakom krvácania do mozgu sú boles­ti hlavy, zvracanie, spomale­ný tep a zakalenie vedomia. V ťažkých prípadoch dochá­dza k obrnám, záchvatom kŕčov podobným epilepsii a k bezvedomiu. Ťažké krvá­canie do mozgu sa niekedy nazýva mozgovou mŕtvicou.

Príznaky

– Pocit tlaku v mozgu
– Bolesti hlavy a závraty
– Dráždenie na zvracanie
– Spomalený tep
– Poruchy reči
– Ochrnutie a zmyslové poruchy
– Dlhšie pretrvávajúce bezvedomie
– Záchvaty kŕčov podob­né epilepsii

Aké sú príčiny krvácania do mozgu?

Pri ťažkých úrazoch hlavy často dochádza až k pretrh­nutiu strednej mozgovej tep­ny (arteria cerebri média). Následkom toho vznikne vý­ron krvi pod lebkovú kosť, čo bez lekárskeho zákroku spôsobuje stlačenie mozgu. Silné údery do hlavy – na­príklad pri brutálnej bitke – niekedy spôsobia mnohopo­četné drobné krvácania do mozgu. Na ich zahojenie väč­šinou postačí prísny pokoj na lôžku. V ťažkých prípadoch sa však krv aj v týchto prípadoch musí vypustiť po­mocou punkcie mozgu. Väčšinu mozgových krvá­caní však spôsobia iné príči­ny – totiž vysoký krvný tlak alebo artérioskleróza. Ako následok týchto príčin sa ob­javuje zvýšená lámavosť ciev­nych stien. Najviac postihnu­tí sú muži a ženy vo veku medzi 50. a 60. rokom života. Prasknúť môžu aj vydutiny (aneuryzmy) mozgových artérií, ktoré sa do kritického momentu neprejavovali a ne­spôsobovali žiadne ťažkosti. V mozgu sa niekedy na­chádzajú aj hemangiómy, ktoré môžu takisto krvácať. Niektorí ľudia majú ku krvá­caniu vrodený sklon – ich ochorenie (tzv. hemoragická diatéza) môže byť aj príčinou krvácania do mozgu.

Ako sa lieči krvácanie do mozgu?

Pri malom krvácaní do moz­gu postačí často niekoľkome­sačný pokoj na lôžku, a tak sa podarí odstrániť následky krvácania. V ťažších prípadoch sa po­stihnutá oblasť mozgu musí operovať. Kvôli zmierneniu alebo odstráneniu prejavov ochrnutia sa u pacienta musí čo najskôr začať rehabilitač­ná liečba. Špeciálna prevencia neexis­tuje. Všeobecne platí, že tre­ba predchádzať artérioskle­róze a vysokému krvnému tlaku rozumným spôsobom života. Po operácii treba čo najskôr a dôsledne vykoná­vať rehabilitačné cvičenia, samozrejme pod dohľadom o úrazoch alebo bitkách s prípadným poranením hla­vy by sme v každom prípa­de mali vyhľadať lekára, a to najmä v prípade pretrváva­júcich bolestí hlavy a nutka­nia na zvracanie. Výstraž­ným signálom je neurčitý pocit tlaku v mozgu, nevy­svetliteľné kruté bolesti hla­vy, spomalený tep a zakalené vedomie. V takom prípade si nesadajte za volant svojho auta, ale privolajte si lekár­sku záchrannú službu, prí­padne nech vás k lekárovi odvezie niekto iný.

Pri podozrení na krvácanie do mozgu pošle lekár pacien­ta zaraz na neurologické od­delenie nemocnice. V ťažkých prípadoch totiž o stupni ne­skoršieho poškodenia moz­gu môžu rozhodnúť i minúty. Pomocou počítačovej tomografie sa zistí rozsah a polo­ha mozgového krvácania. Ak vykonané vyšetrenia uká­žu nutnosť operácie, musí sa k nej pristúpiť čo najskôr, najlepšie ihneď.

Priebeh ochorenia

Menšie krvácania do mozgu, ak sú včas rozpoznané a lie­čené, môžu zostať bez násled­kov. Na druhej strane však môže každé krvácanie do mozgu spôsobiť až záchvat mozgovej mŕtvice so všetký­mi jeho nebezpečnými ne­skoršími následkami. Pri roz­siahlom krvácaní vytekajúca krv stlačí mozog v priebehu niekoľkých hodín.

Je krvácanie do mozgu nebezpečné?

Krvácanie do mozgu je vždy nebezpečné, pretože sa musí rátať s poškodením mozgu, ktoré vždy spôsobuje celko­vé alebo čiastočné ochrnutie a stratu vedomia. V prípade rozsiahlych krvácaní do mozgu sa pacient musí čo najskôr podrobiť operácii, prípadne treba nasa­diť medikamentóznu liečbu. Pri poranení mozgu zále­ží na minútach. Čím skôr sa mozgové krvácanie lieči a zastaví, tým vyš­šie sú šance, že poško­denia mozgového tkani­va budú minimálne. Vždy však môže byť ohrozený život pacienta, preto tre­ba ihneď volať rýchlu záchrannú službu.

Please follow and like us:
0

2 Komentovali článok “Krvácanie do mozgu – Mozgová trombóza, Mozgová embólia

  1. moj chlap ma krvacanie do mozgu, vezu ho do dublina na operaciu bude to asi 3 hodiny trvat kym tam dojdu, bojim sa aby vsetko dobre dopadlo??

  2. Spätné upozornenie: Generikum Viagry

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *