Legionárska choroba

Čo je legionárska choroba?

Po návrate zo stretnutia ame­rických vojnových veteránov v roku 1976 vo Philadelphii ochorelo 180 účastníkov tejto udalosti na ťažký zápal pľúc a 26 z nich zomrelo. Lekári stáli pred hádankou a spočiat­ku si túto epidémiu vôbec ne­vedeli vysvetliť. Až po čase našli pôvodcu. Bola to bakté­ria, ktorá sa rozmnožila vo vzduchotechnickom systéme kongresovej haly hotela, kde účastníci stretnutia bývali a kde sa aj touto nebezpeč­nou infekciou všetci postih­nutí nakazili. Podľa vyššie opísanej udalosti dostala bak­téria priliehavé meno – Le­gionella pneumophila.teplomer

Vo svojom predštádiu sa prejavuje nevoľnosťou, boles­ťami hlavy, svalov a horúčkou. Potom nasleduje väč­šinou jednostranný a veľmi ťažký zápal pľúc.

Aké sú príčiny legionárskej choroby?

Baktérie rodu Legionella sa vo voľnej prírode vyskytujú vo vode a vo vlhkej pôde. Najlepšie sa tieto organizmy rozmnožujú pri teplote okolo 35 až 45 stupňov C a odumie­rajú už pri teplotách vyšších ako 55 stupňov – v rozsiah­lych teplovodných systémoch sú pre legionellu najvhodnej­šie životné podmienky.

K prenosu a šíreniu infek­cie napriek tomu väčšinou nedochádza vodou ale vzdu­chom. Baktérie sa dostávajú s drobnými kvapôčkami vo­dy zo vzduchu do dýchacích ciest a teda aj do pľúc.

Takéto drobné kvapky vznikajú napríklad v inhalač­ných prístrojoch alebo aj v úsporných sprchovacích hlaviciach. Legionelly môže obsahovať aj chladený vzduch z klimatizačných zariadení. Príklady priameho prenosu ochorenia z človeka na člo­veka nie sú známe.

PRÍZNAKY

Predštádium:

Nevoľnosť
Bolesti hlavy a svalov
Horúčka
Suchý kašeľ

Akútne štádium:

Vysoká horúčka
Hnačka
Kašeľ s vykašliava­ním hlienu
Pomalý pulz, pod 60 úderov za minútu
Prípadné zmeny nálady

Ako sa lieči legionárska choroba?

Proti tomuto ochoreniu sa väčšinou nasadzujú špeciál­ne antibiotiká. Aby sa zabrá­nilo recidívam (návratu cho­roby), musí liečenie trvať najmenej 3 týždne.

Čo môžeme robiť sami?

Baktérie legionelly sa v do­me v miestach výskytu ničia úpravou teplej vody v potru­bí – zvýšením teploty vody nad 60 stupňov. Znamená to pochopiteľne aj zvýšenie nákladov na energiu. Toto opatrenie stačí robiť občas. Prudkým prúdom horúcej vody sa často preplachuje celé potrubie.

Kedy musíme vyhľadať lekára?

Ak dôjde po príznakoch predštádia náhle k vysokej horúčke a súčasne klesne frekvencia pulzu pod 60 úde­rov za minútu, musíme ihneď vyhľadať lekára.

Čo urobí lekár?

Lekár najskôr urobí röntgenové vyšetrenie pľúc, vyšetre­nie krvi a prípadne vyšetrenie stolice. Ak má podozrenie na legionársku chorobu, odošle pacienta do nemocnice. Na jednoznačný dôkaz pôvod­cu tejto choroby existujú špeciálne testy, ktoré túto baktériu odhalia na základe výsledkov vyšetrenia krvi alebo iných telesných teku­tín pacienta.

Priebeh ochorenia

Väčšinou trvá 2 až 10 dní, kým sa u pacienta prejaví infekcia legionellou – u pre­važnej väčšiny pacientov do­chádza vtedy k vyššie uve­deným prejavom predštádia choroby. Neskôr chorý do­stane vysokú teplotu, frek­vencia jeho tepu klesá a často sa objavujú hnačky. V prie­behu ochorenia dochádza niekedy aj k postihnutiu psy­chiky – pacient sa stáva zmä­teným, má sklon k letargii alebo delíriu.

Je legionárska choroba nebezpečná?

Počet úmrtí pacientov bez liečby je relatívne vysoký 15 až 20 percent. K postih­nutým patria väčšinou osoby, ktorých celkový zdravotný stav a obranyschopnosť or­ganizmu boli predtým naru­šené. Ak lekár chorobu včas diagnostikuje, sú šance na vyliečenie pacienta, vzhľa­dom na špecifický účinok antibiotík, veľmi dobré.

Ako sa chrániť pred pôvodcami legionárskej choroby?

  • Zvýšte teplotu vo va­šom teplovodnom sys­téme občas na 60°C a prepláchnite potrubie prudkým prúdom vody.
  • Po dlhšej neprítomnosti v domácnosti nechajte pred použitím vodovo­du vodu dlhšie odtiecť.
  • Nepoužívajte sprchova­cie hlavice, ktoré príliš jemne rozstrekujú vodu.
  • Inhalačné prístroje a zvlhčovače vzduchu, ktoré samy nevyrábajú paru, plňte destilova­nou vodou.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *