Mozgová kôra

Mozgová kôra (cortex cerebri) tvorí poprehýbaný plášť mozgových pologúľ, ktorého hrúbka kolíše medzi 2 – 5 mm. Mikroskopicky sa skladá z veľkého počtu nervových buniek (ich počet sa odhaduje až na 14 miliárd) a z hustej siete nervových vláken. Bunky sa zoskupujú do vrstiev. Počet, tvar a rozloženie buniek v jednotlivých vrstvách nie sú vo všetkých oblastiach kôry rovnaké. mozgova-koraPreto možno rozlišovať v kôre rozličné políčka odlišnej stavby. Z hľadiska vý­konu mozgovej kôry predstavujú miesta, do ktorých možno lokalizovať príslušné fyziologické funkcie. Súhrou rozličných políčok, okrskov a oblastí mozgovej kôry sa realizujú prejavy vyš­šej nervovej činnosti, ako je čítanie, písanie, chápanie slova, ale aj takých funkcií, ako je pamäť, pozornosť ap.

Do mozgovej kôry, ktorá je najvyššou časťou nervovej sústavy, prechádzajú cez nižšie oddiely naj rozmanitejšie vzruchy zo všet­kých receptorov. Mozgová kôra tieto vzruchy jednak zachycuje a rozlišuje (analyzuje), jednak spája (syntetizuje) a vytvára naj­vhodnejšiu odpoveď na zmeny vonkajšieho a vnútorného prostre­dia. Analytická a syntetická činnosť mozgovej kôry uskutočňuje jednotu organizmu a prostredia na najvyššej úrovni. Dostredivé dráhy z rozličných zmyslov sa zakončujú v kôrových analyzáto­roch a prinášajú k nim vzruchy, ktoré vznikli podráždením špe­cializovaných receptorov.

Analyzátory mozgovej kôry

Čuchový kôrový analyzátor zaujíma podkovovitú oblasť mozgovej kôry pozdĺž svorového telesa na vnútornej strane hemisféry. Tu sa rozlišujú a poznávajú rozličné čuchové kvality. Chuťový kôrový analyzátor je za zaústredným závitom nad bočnou brázdou. Poznávame v ňom rozličné chuťové kvality. Zrakový kôrový analyzátor je pozdĺž ostrohovitej brázdy na vnútornej strane záhlavného laloka. Jeho úplné zničenie spôsobuje kôrovú slepotu. Postihnutý vidí, ale videné nepoznáva.

Sluchový kôrový analyzátor je v hornom spánkovom závite. Jeho obojstranné zničenie spôsobuje kôrovú hluchotu. Chorý po­čuje, ale počutému nerozumie. Materinská reč mu znie rovnako ako každý iný cudzí jazyk, ktorý nepozná.

Kôrový analyzátor citlivosti kože, v ktorom sú zakončené dostre­divé dráhy z receptorov pre bolesť, chlad, teplo, tlak a dotyk, za­ujíma celý zaústredný závit.

Motorický kôrový analyzátor je v predústrednom závite a čias­točne pred ním. Je východiskovým miestom pyramídovej dráhy, ktorá zostupuje k motorickým bunkám predných rohov miechy. Z tejto oblasti sa vysielajú popudy k vedomým, chceným, vôľou ovládaným pohybom všetkých kostrových svalov. Poškodenie mo­torickej oblasti spôsobuje neschopnosť robiť pohyby na opačnej polovici tela, lebo pyramídové dráhy jednej a druhej strany sa pri svojom zostupe vzájomne krížia.

Motorická rečová oblasť (Brocovo ústredie) je v zadnom úseku dolného čelového závitu. U pravákov je v ľavej hemisfére. Jeho vyradenie spôsobuje neschopnosť ovládať svaly potrebné pre reč. Tak vznikajú rozličné poruchy reči.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *