Myokarditída – Príznaky a Symptómy

Myokarditídy sú akútne zápalové ochorenia srdcového svalu charakterizované zápalovým infiltrátom v parenchýme alebo v interstíciu myokardu. Zápal môže postihovať izolovane srdcový sval alebo aj endokard, prípadne perikard.

Myokarditídy patria k pomerne častým ochoreniam srdca. Postihujú predovšet­kým mladých ľudí, a to buď ako samostatné ochorenie, alebo súčasne s niektorým infekčným ochorením (šarlach, diftéria, virózy). U ľudí vyšších vekových skupín vyskytujú sa spravidla ako komplikácie rozličných zápalových ochorení (zápal pľúc, chrípka). Výskyt myokarditíd v jednotlivých krajinách je značne odlišný. Závisí od celkového hygienicko-sociálneho štandardu obyvateľstva a od výskytu infekčných chorôb.

Etiológia a patogenéza: Na vývoji akútnej myokarditídy môžu sa zúčastňovať rozličné agensy. Podľa etiologických činiteľov možno myokarditídy rozdeliť na:

  1. baktériové – streptokoková (reumatická, šarlachová), stafylokokóvá, pneumokoková, difterická, salmonelová, meningokoková a tuberkulózna myokarditída,
  2. vírusové, ktoré vznikajú pri mumpse a ostatných vírusových ochoreniach (vírusy Coxsackie B a ECHO majú veľkú afinitu k srdcovému svalu),
  3. mykotické – pri aktinomykóze a moniliáze,
  4. spirochétové – syfilitická myokarditída a myokarditída pri Weilovej chorobe,
  5. protozoáme – pri Chagasovej chorobe (najmä v tropických krajinách), toxoplazmóze, malárii,
  6. parazitové – pri echinokokóze a trichinelóze,
  7. toxické – vyvolané chemickými látkami (vrátane niektorých liekov – sulfónamidov, cytostatík a pod.), ťažkými kovmi (kobalt, fosfor, arzén) alebo fyzikálnymi faktormi (trauma, elektrický prúd),
  8. intersticiálne (Fiedlerove) – etiológia nie je zatiaľ celkom objasnená. Uvažuje sa o alergicko-toxických a imunitných mechanizmoch, ako aj o hypersenzibilizácii myokardu na rozličné baktérie, vírusy a lieky.

Sídlom baktérií (najmä streptokokov a stafylokokov) často bývajú fókusy v mandliach, zubných granulómoch a pod. Zápalový proces na srdcovom svale môže sa vyvinúť priamym pôsobením baktériových agensov alebo ich toxických produk­tov. Môže vzniknúť aj alergicko-toxickou reakciou myokardu po vniknutí cudzoro­dých látok do organizmu (baktériové toxíny, chemické látky, liečivá).

Príznaky

Klinický obraz akútnej myokarditídy môže mať rozličné varianty: od minimálnych príznakov (ktoré ľahko uniknú pozornosti nielen pacienta, ale aj lekára) až po ťažký priebeh s vývinom kardiálnej dekompenzácie a letálny koniec za niekoľko dní. Ochorenie postihuje najmä mladých ľudí, ktorí často nevenujú nijakú pozornosť ľahším subjektívnym ťažkostiam. Preto sa pomerne často ochorenie podchytí až v pokročilom stave.

Subjektívne ťažkosti pacienta majú zväčša nešpecifický charakter. Najčastejším príznakom je dýchavica spojená s pocitom tlaku na hrudníku. Okrem toho pacienti udávajú zvýšenú únavnosť pri fyzickom výkone. Cenným údajom je, ak pacient mladej vekovej kategórie tieto ťažkosti viaže na prekonanie nejakého horúčkového ochorenia (angína, viróza). Pomerne častým údajom sú opresie a palpitácie.

Pri Fiedlerovej myokarditíde je častým sprievodným prejavom febrilita, takže klinický obraz imituje baktériovú endokarditídu.

Pri fyzikálnom vyšetrení pacienta je najzávažnejším nálezom tachykardia. Nie je viazaná len na fyzickú námahu, ale pretrváva aj v pokojnom stave, ba dokonca aj v spánku. Ozvy srdca bývajú tupé a majú menlivý charakter. Často sa zistí trojitý rytmus ako prejav slabosti srdcovej svaloviny. Pri dilatácii ľavej komory môže byť prítomný systolický šelest nad hrotom srdca. Pri ťažkých formách myokarditídy vyvíjajú sa príznaky stázy v malom alebo vo veľkom krvnom obehu.

Klinický obraz sa môže rýchlo zhoršovať a v priebehu niekoľkých dní sa môže vyvinúť obraz ťažkého cirkulačného šoku: pokožka pacienta je bledá so sivým nádychom, je pokrytá studeným potom. Pulz je zrýchlený, nitkovitý, krvný tlak klesá až na nemerateľné hodnoty.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *