Najčastejšie ochorenia rodidiel v zrelom veku

Rodidlá ženy sú veľmi citlivé ústro­je. Ich správna činnosť závisí od dobrého zdravia celého ženského te­la, ale aj od vplyvov vonkajšieho prostredia. Činnosť rodidiel sa môže vážne narušiť pri poruchách iných orgánov, najmä žliaz s vnútorným vylučovaním (štítna alebo podmozgová žľaza), ale aj pri chorobách vysiľujúcich celé telo (napr. týfus a tuberkulóza). Vplyv vonkajšieho prostredia najlepšie dokumentujú skúsenosti z druhej svetovej vojny, keď mnohé ženy v koncentračných táboroch a pri dlhej blokáde miest prechodne strácali menštruáciu aj plodnosť. Správnu činnosť rodidiel na­pomáha ich dokonalá hygiena.zena

V každej zdravej pošve sú prítomné baktérie vylučujúce kyselinu mlieč­nu, ktorá ničí väčšinu choroboplodných zárodkov a bráni nákaze rodi­diel. Samočistiaca schopnosť pošvy však nie je neobmedzená. Ak sa napríklad pri súloži s infikovaným mužom dostane do pošvy nadmerné množstvo choroboplodných zárod­kov, často vzplanie infekcia pošvovej sliznice, ktorá sa ľahko môže rozšíriť aj na vyššie časti vnútorných rodi­diel, teda na maternicu, vajíčkovody a vaječníky. Toto nebezpečenstvo sa zväčšuje v čase menštruácie, po pô­rode a po operačných zákrokoch na rodidlách, keď sú vnútorné rodidlá otvorené a samočistiaca schopnosť pošvy sa veľmi zníži v dôsledku krvá­cania alebo očistiek po pôrode (bak­térie sa vyplavujú). V týchto obdo­biach sa ženám neodporúča ani po­hlavný styk ani kúpeľ. Vyžaduje sa však častejšie umývanie zvonku a aj sprchovanie, aby menštruačná krv a pošvové výlučky nezasychali na ochlpení vonkajších rodidiel, kde by sa stali živnou pôdou rozličných choroboplodných zárodkov.

Natíska sa otázka, či by nebolo účelnejšie chrániť rodidlá pravidel­nými výplachmi dezinfekčnými roztokmi. Skúsenosť ukázala, že priro­dzenú ochranu organizmu nehodno narúšať. Výplachy prichádzajú do úvahy jedine pri liečbe výtoku, aj to len na pokyn lekára. Najčastejším ochorením ženských rodidiel sú zápaly. Ich veľká zdra­votná a spoločenská závažnosť spo­číva v tom, že narušujú pocit zdravia, často sťažujú alebo znemožňujú po­hlavný život ženy, vyraďujú pacient­ku z práce a znižujú jej plodnosť.

Väčšinou ženy postihuje nešpeci­fický zápal. Spôsobujú ho rozmanité choroboplodné zárodky. Prejavuje sa typickými zápalovými zmenami (za­červenanie, opuch, bolestivosť, poruchy niektorých činností). Zápal sa môže rozvinúť na ktorej­koľvek časti rodidiel. Nešpecifický zápal postihuje najprv pošvu alebo maternicový krček a odtiaľ vystupuje do vyšších častí rodidiel. Už u dievčatiek sa môže vyskytnúť zápal lona, teda vonkajších pohlav­ných ústrojov (vulvitída). Bežná je jeho kombinácia so zápalom pošvy (vulvovaginitída). U dospelých žien, najmä u starších, môže zápal lona vyvolať cukrovka. Zapríčiňujú ho aj stafylokokové infekcie, ktoré sa pre­javujú ako drobné vriedky, no taktiež vírusové infekcie (napr. opar, kondylómy), ktoré sa prejavujú ako pľuz­gieriky alebo drobné štetkovité vý­rastky. Liečba závisí od vyvolávajú­ceho faktora. Pri bakteriálnych infek­ciách sú vhodné antibiotiká. Niekedy sa zapáli a zdurí veľká predsieňová žľaza na jednej strane pošvového vchodu (tzv. Bartholiniho žľaza). Takýto zápal znemožňuje po­hlavný styk, ba spôsobuje bolesť aj pri chôdzi či sedení. Liečba je operač­ná, zápal sa doliečuje antibiotikami.

Zápal pošvy (kolpitída) zapríči­ňuje bolesti pri pohlavnom styku. Prejavuje sa výtokom z pošvy; je žltozelený, hustý, smotanovitý, nie­kedy aj spenený alebo zmiešaný s hlienom; výtok má hnilobný pach.

Pri niektorých hormonálnych po­ruchách a pozápalových stavoch mô­že vzniknúť výtok vyvolaný nadmernou sekréciou maternicového krčka. Býva hlienovitý, sklovitý a nezapácha. Chorá pociťuje nepríjemnú vlhkosť, ale iné ťažkosti nemá. Takis­to sa prejavuje výtok u nervovo vy­čerpaných (predráždených) žien.

Iným vyvolávateľom výtoku je pa­razit bičíkovec pošvový (Trichomonas vaginalis). Spôsobuje nákazu, ktorá sa volá trichomoniáza (niekedy sa nazýva parazitárna pohlavná choroba, pretože sa väčšinou prenáša pohlavným stykom). Je to veľmi roz­šírené ochorenie. Postihuje asi 30 % všetkých žien. Môže sa prenášať i prostredníctvom vlhkých predme­tov v hromadných kúpeľných zaria­deniach, WC atď.

Nakazená žena pociťuje svrbenie až pálenie v rodidlách, má ťažkosti pri močení, niekedy aj bolesti v podbruší. Pohlavný styk je bolestivý, výtok je hojný, riedky, spenený, slabo zapácha. Ak sa choroba nelieči, prejde do chronického štádia (výtok zosilnie, ostatné príznaky ustúpia). U mužov sa infekcia prejavuje svr­bením v močovej rúre a pocitom vlhkosti na konci pohlavného údu. Trichomoniáza sa dá pomerne úspešne liečiť. Nemá zmysel, aby si manželia robili vzájomné výčitky, lebo infekcia sa môže získať i nepohlavnou cestou. U žien, ktoré majú cukrovku, často aj u tehotných alebo u tých, čo sa liečia antibiotikami, zjavuje sa kva­sinkový (mykotický) výtok. Zapríči­ňujú ho kvasinkové mikroorganizmy. Niekedy je pomerne malý, ale svrbe­nie na rodidlách je pri ňom vždy silné. Z pošvy sa vylučuje tvarohovi­tá masa. Príčinou výtoku môže byť aj kvapavka (gonorea). Pri tejto chorobe sú výlučky z pošvy husté, hnisové a že­na pociťuje svrbenie až pálenie pri ústí močovej rúry. Kvapavka sa prenáša pohlavným stykom na ďalšie osoby, a preto treba liečiť všetkých možných rozširovateľov nákazy. V liečbe sa uplatňujú antibiotiká predpísané lekárom. I výsledky lieč­by musí kontrolovať lekár, aby choro­ba neprešla do chronického štádia. Popri trichomonádovom výtoku je najčastejší jednoduchý bakteriálny výtok, ktorý je prejavom prvotného zápalu pošvy, prípadne sprevádza zápal maternice a vajíčkovodov.

Medzi najzávažnejšie ochorenia ženských rodidiel patrí zápal ma­ternice (metritída). Môže sa prejaviť len ako zápal maternicového krčka (endocervicitída), prípadne ako zápal maternicovej výstelky (endometritída), alebo prenikne až do maternico­vej steny (myometritída). Infekcia sa dostáva do maternice väčšinou cez pošvu (najmä počas menštruácie, po pôrode alebo potra­te). začiatočnom (akútnom) štádiu sa zápal maternice prejavuje horúčkou, bolesťami v podbruší i krížoch a hnisovým výtokom. Okrem toho sa môže predĺžiť a zosilniť menštruačné krvácanie.

Ak sa akútny zápal nelieči, spravid­la prechádza do chronického štádia. Preň sú príznačné tupé bolesti v pod­bruší a krížoch, často aj menštruačné nepravidelnosti.

Liečba musí byť mimoriadne dô­sledná, hlavne v akútnom štádiu. Ženy so zápalom maternice by sa mali liečiť v nemocnici, a nie ambu­lantne. Pri liečení sa uplatňujú anti­biotiká v účinných dávkach. Ďalším vážnym ochorením posti­hujúcim ženy v zrelom veku je zápal vaječníkov a vajíčkovodov (adnexitída). Tieto zápaly sa takmer vždy vyskytujú pospolu. Na maternicové prívesky, ako sa nazývajú vajíčkovody a vaječníky preniká zápal z maternice. Niekedy postihne len jednu stranu príveskov, inokedy obe.

Pri jednostrannom zápale pociťuje žena bolesť len na chorej strane. Má pritom horúčku a brušná stena nad zápalovým ložiskom sa jej bolestivo napne. Môže sa zjaviť aj výtok alebo mierne krvácanie z rodidiel. Pri oboj­strannom zápale je postihnuté celé podbrušie. Niekedy sa pacientka do­zvie, že má zápalový nádor na rodidlách. Nemusí sa preľaknúť, pretože ide len o opuch vajíčkovodu a vaječ­níka, ktorá sa po účinnej liečbe stratí.

V akútnom štádiu si liečba vyža­duje hospitalizáciu a účinné dávky vhodných antibiotík. Ináč je podobná ako pri zápale maternice, lebo obidve ochorenia vyvoláva rovnaký činiteľ.

Ak choroba prejde do chronického štádia, pretrvávajú bolesti v krížoch aj podbruší, vznikajú poruchy men­štruácie. Nevyliečený zápal materni­cových príveskov môže mať za násle­dok aj trvalú neplodnosť.

Pri pravostrannom zápale vaječní­ka a vajíčkovodu sú chorobné prízna­ky podobné ako pri zápale červovitého prívesku slepého čreva. Lekár musí zodpovedne zvážiť diagnózu, lebo zápal apendixu sa spravidla lieči operačne, kým zápal rodidiel takmer vždy len antibiotikami.

Z maternice alebo aj maternico­vých príveskov sa zápal môže šíriť do primaterničia (väzivo v okolí materni­ce) alebo na pobrušnicu malej panvy (tzv. absces Douglasovho priestoru). Tak vznikne veľmi nebezpečná kom­plikácia zápalu, ktorú sprevádzajú vysoké horúčky, celková vyčerpa­nosť, sťažený odchod moču, stolice a črevných plynov. Bolesti v podbru­ší sa stupňujú pri akomkoľvek pohybe. Pacientka s takýmto pokročilým zápalom sa bezpodmienečne musí liečiť v nemocnici. Našťastie, dnes je tento typ zápalu už zriedkavý.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *