Pľúcne srdce – Cor pulmonale

Pľúcne srdce už svojím pomenova­ním naznačuje, že ide o srdcové poruchy, ktoré vznikajú následkom pľúcnych chorôb. Vlastnou príčinou vzniku pľúcneho srdca je zvýšenie krvného tlaku v cievach pľúc­neho obehu, pričom nastáva preťaženie pravého srdca.plucne-srdce

Zvýšenie krvného tlaku v pľúcnici môže nastať náhle, alebo sa vyvíja pomaly. Náhle sa tlak zvýši najčastejšie pri vniknutí embolu do pľúcnice. Pri zápale žíl (najmä na dolných končatinách a v oblasti panvy) sa občas odtrhne kúsok zrazenej krvi a žilami cez pravé srdce sa dostane do pľúcni­ce, ktorú upchá. Tým sa okamžite zvýši krvný tlak v pľúcnici a pravé srdce musí pracovať proti zvýšené­mu odporu. Keď sa upchá hlavný kmeň pľúcnice, sval pravej srdcovej komory sa natoľko preťaží, že sa hneď vytvorí srdcová nedostatoč­nosť, prípadne sa okamžite zastaví srdce. Vniknutie embolu do pľúcnice sa prejaví prudkými bolesťami na hrudníku i dýchavicou a spolu so zlyhávajúcim krvným obehom vytvá­ra obraz šoku. Stav býva vždy veľmi vážny, lenže, našťastie, táto prudká forma pľúcneho srdca (cor pulmonale acutum) nebýva častá. Na­priek tomu treba zabrániť jej vzniku predovšetkým predchádzaním a lieč­bou zápalu žíl. Vo vhodných prípa­doch sa embolus z pľúcnice odstraňuje chirurgicky, ale len za predpok­ladu, že je okamžite poruke skúsený operačný tím. Inak sa liečba tejto príhody zameriava na medikamen­tózne uvoľnenie zúženej pľúcnej cie­vy, rozpustenie vklinenej krvnej zra­zeniny a zvládnutie srdcovej slabosti.

Oveľa častejšie sa vyskytuje chro­nické pľúcne srdce (corpulmona­le chronicum), ktoré vzniká vtedy, keď sa na činnosť pravého srdca dlhý čas kladú zvýšené nároky, pričom jestvuje prekážka v pľúcnom obehu. Býva to pri zdĺhavých pľúcnych chorobách, ktoré vytváraním väzi­vových zmien v pľúcnom tkanive urýchľujú zánik časti pľúcnych vlá­sočníc, čo zapríčiňuje zvýšenie krv­ného tlaku v pľúcnom obehu a preťažovanie pravého srdca. Do pľúcneho srdca chronického typu najčastejšie vyúsťujú dlhotrvajúce katary priedu­šiek a rozdutie pľúc (pľúcny emfyzém), ďalej zdĺhavé formy pľúcnej tuberkulózy a prieduškový záduch. Zriedkavejšou príčinou býva zaprá­šenie pľúc, ktoré vzniká u ľudí dlhšie

zotrvávajúcich v prašnom prostredí (robotníci v uhoľnom alebo kremiči­tom prachu); zriedkavé sú aj rozsiah­le pohrudnicové zrasty, opakované zápaly pľúc, vrodené deformácie hrudníka (hrb) a ďalšie príčiny. Vo všetkých prípadoch sa zvýšená práca srdca prejaví po dlhšom čase (obvyk­le po niekoľkých rokoch) zmohutnením, neskoršie aj rozšírením pravej srdcovej komory, a tak sa pomaly vyvíja obraz slabosti pravého srdca. Chorí sú nápadne sinaví, zväčší sa im pečeň a opuchnú dolné končatiny. Telesná sila aj pracovná schopnosť sa zmenšujú. Vždy sa prejavia aj príznaky pľúcnej choroby, ktorá chro­nické pľúcne srdce vyvolala.

Vzniku chronického pľúcneho srdca sa dá vo väčšine prípadov zabrániť včasnou liečbou pľúcnych ochorení. Najviac sa hazarduje pri podceňovaní naoko banál­nych katarov priedušiek, najmä dlhotrvajúcich a často sa opakujú­cich. Včas a dôsledne treba liečiť všetky pľúcne choroby, pretože pľú­ca a srdce tvoria jeden funkčný celok a nepriaznivá zmena jedného orgánu sa zákonite odrazí aj v činnosti druhé­ho. Keď sa pľúcne srdce už vyvinulo, lieči sa základná pľúcna choroba, no súčasne aj srdcová slabosť.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *