Porucha srdcového rytmu

Skoro 90 % pacientov s infarktom myokardu má poruchy srdcového rytmu. Toto percento ešte významnejšie stúpne u pacientov, ktorým sa vyvíja zlyhanie ľa­vého srdca alebo kardiogénny šok. Niektoré z arytmií sú sprievodným znakom, iné znamenajú vážne ohrozenie na živote. Medzi arytmie ohrozujúce život, ktoré sa vyskytujú počas čerstvého infarktu myokardu, patrí zastavenie činnosti sínusového uzla, porucha AV vedenia II. a III. stupňa, časté komorové extrasystoly, komorová tachykardia, komorová fibrilácia a komorová asystólia. AV porucha alebo asystólia sú častejšie u pacientov s kardiogénnym šokom, kým spomalenie frekvencie sínusového uzla a komorová tachykardia sa vyskytujú skôr u pacientov bez šoku.

Prehľad kompetencie lekára všeobecného odboru v starostlivosti o pacientov s poruchami srdcového rytmu

Odborník všeobecného lekárstva sa s chorými s poruchami rytmu stretáva pomerne často. Jeho pracovisko (spravidla aspoň na vidieku) by malo byť vybavené tak, aby mohol vyhotoviť záznam takýchto porúch, na základe vedomostí a skúse­ností vyhodnotiť získaný zápis a dať ho do súvislosti s klinickým stavom pacienta. Tak môže odlíšiť benígne poruchy rytmu u mladých alebo psychicky labilných jedincov, u ktorých vystačí s ľahkou sedatívnou liečbou, od závažných porúch srdcového rytmu vyžadujúcich lekársky zásah v podobe podania dostupného antiarytmika či naliehavej kardiopulmonálnocerebrálnej resuscitácie. Podľa závažnosti klinického stavu sa riadi aj ďalšia spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracoviskami (RZP, interné, kardiologické, ARO alebo iné posteľové oddelenie), kde sa určí diagnóza a začne sa kauzálna či symptomatická liečba.

Ďalšiu ambulantnú starostlivosť vrátane vyjadrenia sa k pracovnej schopnosti vykonáva praktický lekár sám alebo v spolupráci so špecialistom.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *