Prehľad dejín lekárstva a medicíny na Slovensku

Rozvoj lekárstva sa premietal d života každého národa a štátu v závislosti od špecifických životných podmienok a potrieb obyvateľstva. Pritom sa v každom národe a štáte vytvárali nové prvky, ktoré spätne pôsobili na pokrok medicíny v širokom nadnárodnom rámci. Pri podrobnejšom sledovaní dejín medicíny možno zreteľne stopovať aj hlavné prvky tzv. regionálnych dejín lekárstva. Ich prostredníctvom sa dá dokonalejšie poznať a pochopiť spoločenský život určitého národa na takom dôležitom úseku, akým je ochrana zdravia. Poznávanie týchto regionálnych či národných dejín medicíny prispieva i k prehlbovaniu vlastivedného poznania, a tým k upevňovaniu socialistického vlastenectva.ceskoslovensko

Dejiny slovenského lekárstva s utvárali v zložitých podmienkach politicko-spoločenského vývoja najsamprv v prvom štátnom celku západných Slovanov, teda vo Veľkej Morave, potom v rámci Uhorska ďalej v buržoáznej ČSR a naostatok v socialistickom Československu.

Stav medicíny na Slovensku ovplyv­nilo stáročné obmedzovanie rozvoja domácej kultúry a vedy. Z toho vyply­nuli aj určité zvláštnosti v histórii našej medicíny, predovšetkým veľká rozšírenosť a vážnosť ľudového lie­čiteľstva. Ďalším špecifikom bol od­chod lekárov slovenského pôvodu do cudziny, kde mohli lepšie zužitko­vať svoje schopnosti a odborné vedomosti. Pravda, takisto nedostatok lekárskych škôl v Uhorsku odvádzal mnohých našich záujemcov o štú­dium medicíny do cudziny. Veľa ich odchádzalo najmä do Prahy a v ob­dobí reformácie do Nemecka. Tak sa už v 15. a 16. storočí nadväzovali styky s českým národom. Študenti z nemeckých univerzít zasa šírili u nás na tie časy pokrokové refor­mačné názory. Aj v 19. storočí a na začiatku 20. storočia boli to zasa slovenskí medici študujúci v Prahe, ktorí neskôr svojou činnosťou klies­nili cesty k príchodu slobody v budú­com spoločnom štáte Čechov a Slovákov. V tridsiatych rokoch nášho storočia mnohí pokrokoví medici i le­kári zas nadväzovali styky s vedou sovietskeho štátu. Významným či­nom bola aj aktívna účasť našich zdravotníckych pracovníkov v Slo­venskom národnom povstaní, kde ukázali obetavosť v boji za národnú slobodu aj za obnovenie Českoslo­venskej republiky.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *