Starostlivosť o starého človeka na lôžku

Starí chorí ľudia sú často odkázaní na pomoc inej osoby pri činnostiach, ktoré normálne pokladáme za samozrejmé. Pre chorého, ale aj pre toho, kto pomoc poskytuje, je dôležité, aby bola účinná, aby sa robila s istotou a presvedčením pomôcť. clovek-na-posteliNeistota a nerozhod­nosť síce zľahčuje starostlivosť, ale oslabuje dôveru.

Pomoc pri posteli

Starý človek je často upútaný na posteľ buď prechod­ne, alebo aj natrvalo. Najlepšie je, keď je posteľ prí­stupná zo všetkých strán. Matrace majú byť pevné, ale nie tvrdé. Keď je chorý schopný sedieť v posteli, vhodné je podo­prieť mu chrbát viacerými vankúšmi alebo inou vhod­nou podložkou.

Posteľná bielizeň má byť svetlá, teplá a ľahká, obľú­bené sú páperové paplóny. Elektrické podušky možno používať iba so súhlasom lekára; sú prospešné, najmä keď hrozí hypotermia.

U chorých upútaných na posteľ na dlhší čas je vý­bornou pomôckou stolík pre ležiaceho pacienta, ktorý mu umožní najesť sa na posteli, ale aj zaoberať sa inými aktívnymi činnosťami. Stolík s meniteľnou výškou nos­níka je vhodný aj neskôr, keď už chorý môže sedieť. Samoobsluhu pacienta môže podporiť aj držadlo, pev­ná hrubšia šnúra alebo rebríček upevnený na proti­ľahlom konci postele, prípadne malá debnička, o ktorú sa môže chorý oprieť nohami.

Dvíhanie chorého

Na dvíhanie imobilného pacienta sa používajú rôzne zariadenia, ktoré sú významnou pomôckou pre zdravot­níckych pracovníkov v nemocnici alebo pre opatrova­teľku či príbuzných v byte chorého. Najvhodnejšie sú také, ktoré umožňujú dvíhať chorého v popruhoch, na stoličke a pod. a manipulácia s nimi je jednoduchá.

Keď sa má takéto zariadenie používať doma, je potreb­né najskôr zistiť, či je byt chorého vhodný na jeho umiestenie, napríklad či nie je pri posteli malý priestor alebo úzke dvere. Osoby, ktoré budú toto zariadenie používať, by mali byť vopred oboznámené a inštruova­né, ako sa s ním narába a aké sú možnosti použitia.

Obracanie chorého na posteli

Pre chorého na posteli je hádam najdôležitejšie pra­videlné obracanie, a tým aj zmena tlaku na exponované miesta tela, kde hrozí najviac vznik preležaním Treba mať na pamäti, že prevencia preležanín je ľahšia a lac­nejšia ako ich liečba. Redistribúcia tlaku medzi chrbát, pravú a ľavú stranu a ak je to možné aj krátke ležanie na bruchu pomáha predchádzať vzniku preležanín i flekčných kontraktúr dolných končatín.

Obracanie môže vykonávať jedna osoba, ak je chorý schopný spolupracovať, no vhodnejšie sú dve osoby, pričom sa volí takýto postup:

 • vychádza sa z polohy na chrbte,
 • pacient otočí hlavu smerom k sestre sám alebo s pomocou,
 • prenesie vzdialenejšiu hornú končatinu cez telo,
 • pokrčí dolnú končatinu na vzdialenejšej strane v kolene a preloží ju cez druhú,
 • s jednou hornou končatinou preloženou cez hrudník a s druhou na bruchu sa otočí k sestre.

Táto procedúra je účinná a vhodná u chorých po moz­govej príhode a paraplegikov, keď sú kontraktúry men­šieho rozsahu. Sestra má stáť vpravo tesne pri posteli, aby chorý nemal strach, že vypadne. Keď sa už pacient obrátil, posunie panvu do stredu postele.

Pri obracaní zo strany na chrbát je postup opačný:

 • vyrovná sa vrchná dolná končatina a prenesie sa za spodnú,
 • horná končatina sa prenesie na vzdialenejšiu stra­nu,
 • hlava sa otočí mierne do stredu,
 • panva sa obráti do pôvodnej polohy.

Dvíhanie imobilného pacienta

Najskôr sa vankúš upraví tak, aby mohol chorý dobre sedieť. Ďalej je takýto postup:

 • chorý, ktorý má na každej strane oporu, sa nakloní,
 • potom dve pracovníčky zopnú ruky za jeho chrb­tom a pod stehnami,
 • s vyrovnaným chrbtom ho potom zdvihnú a pre­nesú do pripraveného priestoru s upravenými vankúšmi.

Pacienta, ktorý je schopný spolupracovať, vie sa za­prieť pätami a tlačiť sa nahor pomocou rúk, môže po­sadiť aj jedna osoba. Ak je pacient bezvládny, bezpeč­nejšia je manipulácia dvoma osobami. Zdravotnícki pracovníci by mali uvedený postup naučiť aj príbuzných, ktorí sa budú starať doma o imo­bilného pacienta.

Pomoc pri vstávaní z postele

Vstávanie z postele je kľúčovým krokom na znovu- získanie pohyblivosti narušenej chorobou. Dlhodobé ležanie na posteli predstavuje pre každého starého člo­veka nebezpečné riziko. Nácvik vstávania z postele sa má robiť pomaly a postupne. Je potrebné si uvedomiť, že náhla zmena polohy najmä po dlhšie trvajúcom ležaní, môže vyvolať závrat a následný pád, neraz i vážny úraz. Vstávaniu z postele treba venovať zvýšenú pozornosť hneď od začiatku. Chorého vopred upozorníme, že mu poskytneme pomoc a oporu, aby sa zbytočne nebál. Na tento úkon ho pripravíme aj oblečením, pozapíname mu gombíky, prípadne mu prezlečieme bielizeň.

Chorý sa posadí na posteli do mierne predklonenej polohy (asi v 45° uhle) a zároveň presúva vzdialenejšiu nohu smerom k okraju postele, kde stojí sestra. Potom pomaly posúva dolné končatiny z postele, až sa posadí na jej okraj. Krátka prestávka mu umožní vydýchnuť si a získať rovnováhu.

Potom pomaly posúva panvu dopredu, až kým nohami nedosiahne dlážku. Sestra ho mierne nakloní dopredu, pričom je hlava vo vzpriamenej polohe, a pomôže mu vstať.

Už vopred pripravíme k posteli stoličku v pravom uhle oproti posteli. Chorému pomôžeme otočiť dolné končatiny a panvu a posadíme ho na stoličku a upravíme mu oblečenie.

Prvé chvíle mimo postele

Chorý môže reagovať na prvý pohyb mimo postele najmä po dlhodobom ležaní neochotou, mrzutosťou až odporom, motivovanými najčastejšie strachom, neistotou a presvedčením, že už nikdy z postele nevstane. V ta­kýchto prípadoch je najdôležitejšou úlohou preklenúť jeho nedôveru a z toho prameniaci strach.

Pri prvom pokuse o sedenie považujeme za dostatočný úkon už sed na okraji postele so spustenými končatinami, pri druhom pokuse nasleduje sedenie s končatinami na podlahe a až potom sa pokúšame o postavenie sa s pod­sunutou stoličkou.

Chorému môžeme pri postavení pomôcť aj umiestením našich nôh oproti jeho nohám, položením jeho horných končatín na naše ramená alebo okolo šije, prípadne si sestra položí ruky na jeho boky a kyvadlovým pohybom mu pomôže postaviť sa. Po opakovaných pokusoch, keď budú silnieť stehnové svaly chorého, bude sestra pomá­hať menej a pacient bude výkonnejší.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *