Svaly u detí

Svaly sú vytvorené z dlhých pásov tesne preple­tených vláken, ktoré zmršťovaním a uvoľňova­ním vyvolávajú pohyb. V ľudskom tele rozlišuje­me dva hlavné druhy svalov – neovládateľné vô­ľou a ovládateľné vôľou. Svaly, ktoré neovláda­me vôľou, pracujú nepretržite bez našej vedo­mej kontroly a zahrnujú srdcový sval a svalstvo tráviacej sústavy. Svaly, ktoré ovládame vôľou, sú známe aj pod názvom kostrové svaly a práve ony spôsobujú viditeľné pohyby končatín.

Stavba niektorých svalov umožňuje ich rýchle uvoľňovanie a zmršťovanie pri uskutočňovaní určitých pohybov, napr. pri zdvíhaní ramena alebo kopaní do lopty, kým ďalšie svaly, napr. svaly chrbta, sú vytvorené tak, aby zostali stiah­nuté dlhší čas. V ľudskom tele sa nachádza vy­še 600 pomenovaných svalov; na protiľahlej strane sú znázornené najväčšie a najnápadnej­šie z nich.

Ako rastú svaly

Hoci sa vaše dieťatko dokáže pohybovať veľmi živo už pri narodení a v jeho tele sa nachádzajú všetky svaly, nie sú ešte úplne vyvinuté a po­stupne budú rásť do dĺžky, šírky a hrúbky. Tri najdôležitejšie činitele ovplyvňujúce ich vývin sú telesné hormóny, telesná činnosť a strava. V ob­dobiach pred dospievaním je medzi objemom a silou dievčenských a chlapčenských svalov len veľmi malý rozdiel, ktorý je spôsobený pre­dovšetkým prirodzeným sklonom chlapcov trá­viť viac času pri činnostiach, ktoré si vyžadujú námahu. Po ukončení dospievania však zohrá­vajú dôležitú úlohu pri vzniku väčšej hmotnosti a sily chlapcov hormóny.

Aby sa svaly správne vyvíjali, musia sa použí­vať; ak sa nepoužívajú, zmenšia sa. Dieťa, ktoré vedieme k činnosti a telesným cvičeniam vyža­dujúcim čoraz väčšiu výdrž, bude mať väčšie, silnejšie a lepšie koordinované svaly než dieťa, ktoré je apatické a málo sa pohybuje, alebo die­ťa, ktorému bránia v pohybe príliš „precitlivení“ rodičia. Niektoré deti však majú svaly, ktorých výdrž je väčšia, kým iné sa unavia ľahšie; ne­chajte teda dieťa, aby si samo určilo hranice po­hybu. Nemusíte sa obávať, že sa bude pohybo­vať až do vyčerpania; na druhej strane, ak je plné energie, nepokúšajte sa ho zastaviť len preto, že ostatné deti už prestali. Nechajte ho, nech samo posúdi svoje možnosti.

Ako pracujú svaly

Veľká stredná časť svalu sa volá svalové bruš­ko. To sa na obidvoch koncoch zužuje. Konce svalu sa pripájajú ku kosti buď priamo, alebo prostredníctvom úzkeho pásu vláken, ktorý sa volá šľacha. Väčšina svalov kostry pracuje Svaly používané na krčenie a vystieranie lakťa

v pároch, takže kým sa jeden zmršťuje, druhý , sa uvoľňuje. Ohýbanie lakťa sa napr. uskutoč­ňuje zmrštením dvojhlavého svalu ramena a uvoľňovaním trojhlavého svalu; pri vystiera­ní lakťa sa zasa zmršťuje trojhlavý sval a uvoľ­ňuje dvojhlavý.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *