Tenké črevo

Stena tenkého čreva je vrstvovitá, podobne, ako sme to videli pri žalúdku. Má aj podobný význam. Slúži na transport obsahu, na vylučovanie črevnej šťavy a okrem toho na vstrebávanie získaných živín. tenke-crevo1Týmto funkciám zodpovedá aj špeciálna skladba tenkého čreva, ktorú postupne opíšeme.

Sliznicu tenkého čreva pokrýva jednovrstvový epitel s počet­nými pohárikovitými bunkami, rúrovitými žliazkami, kruhovitými riasami a klkmi. Epitelové bunky majú veľmi dobre vyvinutú vstrebávaciu schopnosť, vychytávajú z črevného obsahu rozmanité látky potrebné pre organizmus. Pohárikovité bunky sú len ojedi­nelé a produkujú hlien, ktorý spája nevstrebané zvyšky a odpa­dové látky do jednotnej masy. Črevné žliazky sa podobajú slepým chodbičkám, a preto ich označujeme aj ako črevné krypty. Vy­lučujú črevnú šťavu, ktorá svojimi enzýmami dokončuje trávenie všetkých zložiek potravy. Okrem toho sú v sliznici početné nahro­madenia lymfoidného tkaniva v podobe polgulovitých uzlíčkov alebo i rozsiahlejších zoskupenín.

Sliznica vytvára početné, naprieč postavené kruhovité riasy, ktorých smerom k hrubému črevu ubúda. Riasy sú trvalé, nevy­rovnávajú sa ani pri náplni čreva a majú predovšetkým mecha­nický význam. Nútia črevný obsah, aby sa pri postupe tenkým črevom obracal. Tak sa zaisťuje jeho dokonalé premiešanie s trá­viacimi šťavami a styk všetkých zložiek so sliznicou, ktorá tvorí vstrebávaciu plochu. Riasy podstatne zväčšujú plochu sliznice, ale hlavný význam v tomto smere majú početné, temer viditeľné sliznicové výbežky, nazývané klky. Keby sliznica bola úplne hlad­ká, vstrebávacia plocha by merala asi 0,5 m2. Takto meria asi 400 m2.

Klky (villi) sú drobné, lístkovité alebo prstovité výrastky sliz­nice, pokryté vstrebávacím epitelom. Vstrebané živiny odchádzajú z klkov krvnými a miazgovými cievami ďalej do tela. Určitý význam pri vstrebávaní majú i hladké svalové bunky, ktoré sú v klkoch a ktoré sa striedavo skracujú a uvoľňujú. Každý klk môžeme teda prirovnať k malej pumpôčke, ktorá sa vnára do črev­ného obsahu a čerpá z neho živiny.

Pod sliznicou tenkého čreva je podsliznicové väzivo, svalová vrstva a povrchová serózna blana. Z uvedených zložiek najväčší význam má svalovina, ktorá vykonáva všetky mechanické funkcie čreva. Činnosť hladkej svaloviny tenkého čreva slúži na premie­šanie tráveniny s črevnou a pankreatickou šťavou i so žlčou, na posúvanie potravy do nižších oddielov a na vyprázdňovanie obsahu tenkého čreva do hrubého. Výkony svalovej vrstvy preberieme podrobnejšie v nasledujúcej kapitole.

Serózny obal tenkého čreva sa zdvojuje do vejárovite zriasenej blany, ktorá je pripevnená na zadnú brušnú stenu. Takto vzniká záves pre kľučky tenkého čreva nazvaný okružie (mesenterium). To umožňuje kľučkám tenkého čreva v istom rozsahu presúvať sa z miesta na miesto. Naproti tomu dvanástnik je prirastený k zadnej brušnej stene a v porovnaní s inými časťami čreva ho v najväčšej miere prekrýva pobrušnica.

Pohyby tenkého čreva

Trávenina, ktorá prešla zo žalúdka do tenkého čreva, sa pomaly posúva smerom k hrubému črevu. Na tejto ceste zotrváva prie­merne 5 hodín. Pohyby tenkého čreva sú dvojakého druhu, peristaltické a segmentačné.

Peristaltické pohyby majú charakter postupujúcich vĺn a slúžia na prepravu obsahu do nižších oddielov čreva. Mechanickým dráždením črevnej steny sa vyvolá prstencovité zúženie svaloviny za miestom dotyku tráveniny, kým pred ňou svalovina ochabne. Do tohto uvoľneného úseku čreva sa vtláča obsah zo zúženej časti. Potom nasleduje stiahnutie ochabnutého úseku a uvoľnenie nasle­dujúceho oddielu. Toto striedanie sťahov a uvoľnení postupuje ako vlna od dvanástnika až po hrubé črevo. Jednotlivé peristaltické vlny postupujú rýchlosťou 1 – 2 cm/min. Za minútu prebehne až desať peristaltických vĺn.

Okrem peristaltických pohybov sa vyskytujú aj pohyby kyvad­lové čiže segmentačné. Nepostihujú celé tenké črevo odrazu, ale obmedzujú sa na menšie úseky. Slúžia na dokonalé premiešanie obsahu s tráviacimi šťavami a podporujú aj vstrebá­vanie živín. Segmentačný pohyb vzniká stiahnutím obmedzených, od seba trochu vzdialených miest tenkého čreva, takže posúvajúci sa obsah je rozdelený na niekoľko častí. Po niekoľkých sekundách stiahnutie nastane uprostred každého segmentu, následkom čoho sa spája obsah susedných polovíc. Obsah sa takto posúva sem a tam a iba peristaltická vlna ho posunie ďalej.

Pohyby tenkého čreva vyvoláva mechanické a chemické dráž­denie jeho steny. Reguluje ich zložitý nervový aparát, ktorý je umiestený priamo v črevnej stene. Regulovanie tejto činnosti pod­lieha aj vplyvom ústredného nervstva.

Zrýchlená peristaltika a jej následok hnačka (diarea) vzniká pri nedokonalom natrávení potravy a pri kvasení jej zvyškov, pri zápaloch črevnej steny a reflexne. Spomalenie črevnej peristaltiky spôsobuje zápchu (obstipáciu). Najťažšia porucha je črevná neprie­chodnosť (ileus), ktorá vzniká z mechanických príčin, pri ochrnutí črevnej svaloviny a pri jej ohraničenom kŕčovitom stiahnutí.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Tenké črevo

  1. Mam otázku môjmu synovi vyoperovali kúsok tenkého čreva. Prosím čo mu mám variť. Stále ho preháňa. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *