Varikokéla – príznaky a liečba

Čo je varikokéla?

Varikokéla je označenie vačkovitých rozšírení povrazca ciev vedúcich k semenníkom a obalu semenníkov.

Varikokéla je dedične pod­mienená a vyskytuje sa pre­važne u mladých mužov, asi 20 percent všetkých dvadsať­ročných trpí varikokélou. Pritom je v 90 percentách postihnutý ľavý semenník. Varikokélou trpia predovšet­kým vysokí, štíhli muži, kto­rí mávajú súčasne aj sklon k mieškovým prietržiam. Odkysličená krv odvádza­ná z ľavého semenníka ľavostrannou spermatickou žilou ústi kolmo do žily ľavej ob­ličky, na rozdiel od pravej spermatickej žily, ktorá ústi priamo do veľmi širokej dol­nej dutej žily. Z týchto anatomických príčin dochádza oveľa ľahšie k zhrubnutiu a vývoju varikokély na ľavej strane. Vznik neškodnej vari­kokély na ľavom semenníku môže byť aj jedným z prvých príznakov nádoru ľavej ob­ličky. Ak je podozrenie na nádor vylúčené presnou diag­nózou, ide potom takmer vždy o varikokélu.varikokela

PRÍZNAKY

 • Postihnutý semenník sa predĺži a zväčší.
 • Na semenníku sú hmatateľné zhrubnuté a preplnené povrcho­vé žily. Varikokéla je na hmat mäkká, väčši­nou sa dá zatlačiť na­späť.
 • Môžu sa vyskytovať aj tupé bolesti, nie sú však typické.
 • Neskorým dôsledkom varikokély môže byť neplodnosť.

Pri podvihnutí semen­níka sa typická variko­kéla stráca.

 Aké sú príčiny jednoduchej varikokély?

Varikokély bývajú spôsobené spomalením prietoku krvi v žilách, čo vedie k zvýšené­mu tlaku v postihnutej krv­nej cieve. Varikokélu vznikajúcu na dedičnom základe spôsobuje nedostatočná vyvinutosť alebo úplná absencia žilových chlopní, ktoré normálne brá­nia spätnému toku krvi. Varikokélu však môže spôso­biť aj vrodené alebo získané oslabenie cievnych stien, ale­bo je príčinou ochabnuté tka­nivo semenníkov.

Ako sa varikokéla lieči?

Na odstránenie varikokély – či už z kozmetických dôvo­dov, alebo pre hroziacu ne­plodnosť – stačí jednoduchá operácia. Postihnutá žila sa podviaže alebo sklerotizuje a počas dvoch až troch me­siacov zmizne. Podviazanie cievy sa musí urobiť vysoko v triesle, alebo ešte lepšie v oblasti malej panvy, v tzv. retroperitoneálnom priestore, kadiaľ prechádza spermatická žila. Pri operáciách priamo v miešku hrozia komplikácie sú teda nevhodné. U varikokél, ktoré vznikli na zá­klade nádoru obličiek, sa po­zornosť ošetrujúceho lekára sústreďuje v prvom rade na túto závažnú chorobu. Varikokélu si nemôžeme vy­liečiť sami. Rovnako nepo­môžu nijaké preventívne opatrenia, pretože jej vznik je podmienený dedičnými sklonmi.

Kedy by sme mali ísť k lekárovi?

Hneď ako zistíte, napríklad pri umývaní, rýchlo rastúce rozšírenia ciev – odborné vyšetrenie musí vylúčiť po­dozrenie na nádor. Lekára by ste hned mali navštíviť aj vtedy, ak sa už aj u dávnejšie objavenej varikokély začnú prejavovať akékoľvek nové ťažkosti. Odborný lekár (urológ) naj­skôr zistí, či ide o neškodnú varikokélu, alebo či je príči­nou jej vzniku iné závažné ochorenie. Varikokély, ktoré vznikli na základe dedičných sklonov, sa pri podvihnutí postihnutého semenníka vy­prázdnia. Ďalšia liečba sa riadi podľa zistenej diagnózy príčin varikokély.

Priebeh ochorenia

Malé varikokély väčšinou ani neodhalíme. Prípadne môžu spôsobovať slabé zdĺhavé bolesti v semenníku alebo v trieslovej oblasti, či poru­chy potencie. Varikokély na základe dedičnej dispozície niekedy zaniknú aj samy.

Varikokély, ktoré nespôso­bilo dedičné postihnutie ciev­nych stien, môžu vzniknúť v každom veku. Často sa vy­víjajú veľmi rýchlo a môžu viesť k tupým bolestiam. Po­dľa charakteru skutočného ochorenia je jeho priebeh rôzny. Neliečené varikokély môžu viesť k neplodnosti. Varikokély sú väčšinou ne­škodné. Napriek tomu ich treba odborne vyšetriť.

Lekár niekedy zistí varikokély až pri vyšetrení pacienta na neplodnosť – bývajú jej čas­tou príčinou. Dôvod tohto vzťahu je predmetom mno­hých vedeckých výskumov, ale nikto ho ešte doteraz jed­noznačne neurčil. Predpokla­dá sa, že zadržiavaním krvi dochádza v semenníku k ne­dostatku kyslíka a v dôsledku toho k poruche zrenia sper­mií. Tvorbu spermií môže ovplyvniť aj teplota v semen­níku, pretože preplnené roz­šírené cievy pôsobia ako vyhrievacie teliesko. Keď sa varikokéla chirurgicky odstrá­ni, dochádza v 50 percentách k zlepšeniu tvorby spermií.

Please follow and like us:
0

8 Komentovali článok “Varikokéla – príznaky a liečba

 1. Varikokéla sa málokedy alebo veľmi zriedkavo objavuje pri dospievaní ale hlavne sa objavuje u starších mužov. Ja osobne by som asi odporučil návštevu u urológa na detailnejšiu detekciu.

  S pozdravom Jano
  email je vymysleny

 2. Chcem sa opýtať, pretože mám momentálne 15 rokov a všimol som si zväčšené cievy, nad ľavým semennikom či som to mohol zdediť. Pretože nemám problémy s obličkami, ani nepociťujem bolesť pri semenníkoch.

 3. Ano, včera i u mého syna (má 14 a 3/4 roku) zjistil lékař varikokélu u levého varlete, pravděpodobně půjde za půl roku na operaci (chirurgicky, či laparoskopicky), pravděpodobnost že útvar sám vymizí snad ani není 🙁

 4. ´prajem dobrý deň, mám 25 rokov a posledné dva mesiace cítim tupú bolesť na ľavom semenníku (ako keby mi naň niečo tlačilo a prichádza to niekedy dva krát za deň na pár minút, inokedy vôbec), no nespozoroval som žiadne zväčšenie žíl (skôr je ľavý semenník oproti pravému zmenšený). Jedná sa teda o varikokelu, alebo je to niečo iné? Za radu vopred ďakujem.

 5. Dobrý deň, prosím, aby sa mi ozval autor tohto článku, potrebujem sa iba informovať, lebo mám o tejto téme bakalársku prácu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *