Vrodené chyby srdca

Výskyt vrodených srdcových chýb u živonarodených detí tvorí asi 1 %. Okrem toho niektoré srdcové chyby, ako defekt predsieňového septa, anomálie aortálneho oblúka, najmä bikuspidálna aortálna chlopňa, sa často rozpoznajú až v neskoršom veku a iné chyby, ako defekt komorového septa a otvorený ductus arteriosus, sa často spontánne uzatvoria skôr, ako by sa mohli diagnostikovať. V etiológii vrodených chýb kardiovaskulárneho systému hrá úlohu súhra genetických faktorov a vonkajších vplyvov. Kým primárne genetické príčiny s veľmi malým vonkajším vplyvom pôsobia asi v 8 % a primárne vonkajšie faktory s malým alebo nijakým genetickým vplyvom sa vyskytujú v 2 % prípadov, väčšinu vrodených srdcových chýb (90 %) možno vysvetliť tzv. multifaktorovou etiológiou. Podľa nej u jedinca s geneticky podmienenou predispozíciou k chybnému kardiovaskulárnemu vývoju pôsobenie jedného alebo viacerých vonkajších vplyvov môže zapríčiniť srdcovú malformáciu, ak vonkajší teratogén pôsobí v prvom trimestri gravidity. Na genetický pôvod srdcových chýb poukazuje ich familiárny výskyt a častý výskyt u detí rodičov blízkej pokrvnosti i u jednovajíčkových dvojčiat, ako aj skutočnosť, že sú bežne súčasťou geneticky podmienených syndrómov (Marfanovho, Turnerovho, Downovej choroby a pod.) a hereditárnych ochorení. Za primárne vonkajšie faktory, ktoré môžu zapríčiniť vrodenú srdcovú malformáciu, sa považujú infekčné ochorenia matky, najmä vírusové, ako rubeola, cytomegalický vírus, chrípka a Coxackie typu B, z iných ochorení tiež toxoplazmóza. Teratogénny účinok, ktorý nevyžaduje významnú predispozíciu, majú aj niektoré chemické látky – talidomid, cytostatiká, imunosupresíva, antikonvulzíva a fyzikálne faktory, najmä rtg a rádiové žiarenie. Škodlivý vplyv na plod sa prisudzuje aj iným vonkajším činiteľom, a to fajčeniu, alkoholu, znečistenému ovzdušiu, nedostatku stopových minerálov alebo vitamínov, najmä vitamínu A, požívaniu hormonálnych preparátov a aj niektorým hormonál­nym ochoreniam matky (diabetes mellitus, poruchy štítnej žľazy). Príčinou vzniku vrodenej srdcovej chyby môže sa stať i nedostatočný prívod kyslíka k plodu. Teratogény svojím účinkom spôsobujú vývinové anomálie rozličných orgánov a môžu zapríčiniť aj vrodené chyby kardiovaskulárneho systému.

Delenie vrodených kardiovaskulárnych anomálií. Základnými kritériami kli­nických klasifikácií vrodených srdcových anomálií sa stali prítomnosť alebo chýbanie skratu medzi malým a veľkým obehom a prítomnosť alebo chýbanie klinickej cyanózy.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *